:: ประมาณการค่าไฟฟ้า :: ประเภทไฟฟ้า: ประจำเดือน: พลังงานไฟฟ้า: Peak: ความต้องการพลังไฟฟ้า: พ.ศ: แรงดันไฟฟ้า: Off Peak: หน่วย หน่วย หน่วย กิโลวัตต์ กิโลโวลท์      
ค่าไฟฟ้า จำนวนหน่วย ค่าไฟฟ้าฐาน รวมค่าบริการ ค่า FT FT สตางค์ ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า FT ภาษี 7% ค่าไฟฟ้า บาท บาท บาท บาท บาท บาท        บาท / หน่วย   อัตราขั้นต่ำ: หมายเหตุ:     รัฐบาลรับภาระ บาท บาท รวมค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ รัฐบาลรับภาระ บาท บาท รวมค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ ห้องพักอาศัยให้เช่าที่มีสัญญาเช่าทั้งหมด : ห้อง ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท : ห้อง