ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)016D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 9 รายการ ใช้งาน กฟฟ. ในพื้นที่ ก.2 24 มกราคม 2563 ถึง 24 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 DYN11 24 มกราคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 8 รายการ จัดส่งพื้นที่ กฟฟ. ในสังกัด กฟก.2 24 มกราคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กฟจ.อท.(บห)251/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.แยก NISSAN-ถนนสายเอเซีย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กบษ.(ปฮ)105/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Load break tools จำนวน 7 ชุด 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N2.EB(รล.)-009/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV (จำนวน 57 รายการ) จำนวน 3 ชุด 24 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2มห.(บห.)9/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 รายละเอียด
ฉ.2ศก.(บห.)11/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 24 มกราคม 2563 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น3 นว.(กส)-480/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.ทับกฤช – อ.ชุมแสง (ฝั่งซ้าย) จุดที่ 1 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้งบโครงการ คชฟ.3
23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 นว.(กส)482/2563 ลว. 23 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างและปรับปรุงระบบช่วง บ.ทับกฤช - อ.ชุมแสง (ฝั่งซ้าย) (จุดที่ 2) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คชฟ.3 23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ น.3 นว.(กส.) 486/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า กฟผ.-จุดแบ่งเขต บ.ถนนโค้ง (จุดที่ 2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตาม คพจ.1 23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(G)-164/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. และ 35 ต.มม.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บนบ.(กส.) 04/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต นิคมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ชลบุรี 23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ช)-008-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Stationary Battery 125 V. 23 มกราคม 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 นว.(กส) 484/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เชื่อมโยงบ้านอ้อยช้างงาม - บ้านโคกสะอาด (จุดที่ 1) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 ฝปบ. 502/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เขต กฟก.2 23 มกราคม 2563 ถึง 30 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAHชช.006/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ (C3IAHชช.006/2563) 23 มกราคม 2563 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
ปก.มค.-005/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปก.มค.005/2563) 23 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
C3IAHชช.001/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงจำนวน 22 รายการ (C3IAHชช.001/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 มกราคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(S)-120/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน เฟส 1 ช่วงสี่แยกดอนปาน - ถนนดวงรัตน์ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง