รายละเอียดแบบจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ประกวดราคา/สอบราคา : น.1มส(บห)102/2556
      รายละเอียด :
      จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 15 รายการ
      เอกสารแนบ :
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
      หมายเหตุ :