ประกาศดับไฟฟ้า


รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้า กฟภ.
  • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน
  • สำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงการคลัง
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDP) สังกัดกระทรวงพลังงาน
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักบัญชีประชาชาติ) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Login  
Username
Password
 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณมัลลิกา อัครเสรีนนท์
กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้าโทร. 0-2590-5368
 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 549