logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
02/07/2563น.2 EB.(ยค.)-13-2562จัดเช่ารถยนต์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60เดือน) น.2 EB.(ยค.)-13-2562 จำนวน 8 รายการ รวม 76 คัน ปี 2563-256881,655,980.00
13/01/2563PEA-LBP-ก.3/2562จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.3 ประจำปี 2562436,314,288.59
11/01/2563มท 5310.32/ดบ.17911 ลว. 11 ต.ค.2562จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ สามเเยกตลาดนางบวช ถึง โรงสีดินสุวรรณ (ช่วงที่ 2)1,441,086.41
08/12/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding051/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding051/25628,982,543.00
12/11/2562PEA(SM)-TM-026/2562ประกวดราคาซื้อ Vacuum Pump Unit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,822,125.00
11/11/2562กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-002-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Center)887,523,698.00
11/11/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-002.1-2561ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์160,707,580.00
08/11/256244004/2562ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุฉินารายณ์ และ กฟย.ในสังกัด1,069,682.88
08/11/2562SMC-DES-I-01/2019ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.2 และจังหวัดภูเก็ต6,313,000.00
08/11/2562ฉ.2พทง.1884/2562จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,069,982.88
07/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)010D/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย36,553,682.40
07/11/2562PEA.KSP 001-2562ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย856,000.00
06/11/2562ฉ.๒(บห.)๑๒๗๓/๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.เดชอุดม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,311,200.00
04/11/2562ฉ.2ขห.(บง.)2717/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีผู้ใช้ไฟค้างชำระ ประจำปี 2563751,062.00
04/11/2562ฉ.2(บห.)3974/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระในเขตรับผิดชอบของ กฟส.สุวรรณภูมิและ กฟย.โพนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,284,000.00
01/11/2562PEA(SM)-SA-005/2562จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ Switchgear ระบบ 22 kV จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า96,300,000.00
01/11/2562PEA-LBP-ฉ.2/001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 25631,604,974.32
01/11/2562PEA-M(C)-119/2562จัดจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี283,668,331.30
01/11/2562มท 5309.18/กฟส.บรบือ (บง)43215/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟที่ค้างชำระ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)856,000.00
01/11/2562PEA-TSDP.9.3(A)-081/2562จ้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 และสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,176,921.13
31/10/2562ฉ.2 กฟส.ยต.(บง.) 001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าที่ค้างชำระในเขตรับผิดชอบ กฟส.ยางตลาด และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 25631,134,200.00
31/10/2562PEA-LNT-ฉ.2.ลท(บง).001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟส.เลิงนกทา749,000.00
31/10/2562ฉ.2กฟส.อ.อพ.2064/2562ประกาศจ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ กฟส.อุทุมพรพิสัย และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 25631,390,952.92
31/10/256262107258232ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟที่ค้างชำระ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.นกศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)995,100.00
31/10/2562PEA-I(F)-090/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (โยธา) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.6,420,000.00
31/10/2562ฉ.2ศก.(บห)3576/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,283,845.92
30/10/2562มท.5309.18/วรช.(บป)42743 ลว.29 ตุลาคม 2562การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขต รับผิดชอบของ กฟอ.วรช. ปี 25631,284,000.00
30/10/2562กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-002-2562จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer 1200 LPM จำนวน 54 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1500 LPM จำนวน 299 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1800 LPM จำนวน 1 ชุด และเครื่อง Print Server จำนวน 4 ชุด7,777,958.40
30/10/2562ฉ.2ชยน.(บง)1123/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟส.เชียงยืนและ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)855,657.60
30/10/2562ฉ.2 (บห.) 1236/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกฟอ.ตระการพืชผล และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ประจำปี 25632,473,840.00
30/10/2562ฉ.2(บห)1238/62การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ และ กฟย.ในสังกัด ปี 25632,140,000.00
30/10/2562ฉ.2วป.(บง.)1383/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563856,000.00
30/10/2562ฉ.2 อจ.(บป.)1942/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 25632,284,450.00
30/10/2562ฉ.2(บห.)1237/62จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 25632,823,516.00
30/10/2562ฉ.2 พนพ.บง.152/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563665,540.00
30/10/2562ฉ.2พมห.(ธก.)3651/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พมห.และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 25631,174,860.00
30/10/2562ฉ.2 ยส.(บป.)4266/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ยส และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding2,157,762.00
29/10/2562ฉ.2 กร.(บง.)-1503/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563748,991.44
29/10/2562ฉ.2 สล.(บป.)2150ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563985,420.00
29/10/2562ฉ.2 กษ.(บง.)1040/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563963,000.00
28/10/2562ปก.(อบ.บป.)E-BID 001/2563ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 25632,423,764.00
28/10/2562ฉ2.ขร.(บง.)65/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์)960,860.00
28/10/2562ฉ.2อส.(บง.)-950/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563642,000.00
28/10/2562จร.-34/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจร บริเวณภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - บริเวณทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต247,481,370.00
28/10/2562จร.-คพจ.1-31/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าปัว – สถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1122,379,110.00
28/10/2562ฉ.2 คช.(บง.)686/62 ลว. 28 ต.ค. 2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีงานงดจ่ายไฟในพื้นที่ กฟส.คำชะอี และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 25631,027,200.00
28/10/2562จร.คพจ.1-32/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าฝาง - สถานีไฟฟ้าไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1)41,657,663.72
28/10/2562ฉ.2สดจ(บห)2(จ้าง)101/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้า(2 รายการ)ตัดมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig)1,819,000.00
28/10/2562ฉ.2 รศ.(บง.) 1263/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.รศ. ประจำปี 2563662,116.00
28/10/2562ปก.มค.003/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.มหาสารคาม และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,209,786.00
28/10/256262107260161ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.น้ำยืน และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,177,000.00
28/10/2562ฉ.กฟส.พภ.001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พภ.2,140,000.00
28/10/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding045/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม ปี 2562 จำนวน 3 รายการ (หม้อแปลง 1 รายการ และ ล่อฟ้า 2 รายการ)8,655,003.98
25/10/2562กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2562งานจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 ในรูปแบบ Fully Outsource ระยะเวลา 60 เดือน(Phase 4.1 Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)360,590,000.00
24/10/2562กฟภ.กพล.ป(ไอที)-001-2562จัดจ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าสำหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile Workforce)5,671,000.00
24/10/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-002-2562จัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถกระเช้าฮอทไลน์ 22-33 kV) จำนวน 32 คัน254,232,000.00
22/10/2562PEA-SPM2-TDDP1-26/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง และสถานีไฟฟ้าครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)187,927,310.00
22/10/2562กฟภ.กบข.(ก)-003-2562ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 159,702,850.00
21/10/2562PEA(S2)กบญ.013/2562จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟต.282,216,553.00
18/10/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding038/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (สายไฟ) จำนวน 4 รายการ19,885,736.00
18/10/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-013-2562 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง จำนวน 3 รายการ 8,883,675.00
17/10/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-014-2561 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x300 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร5,082,500.00
16/10/2562PEA-SPM2-TDDP1-27/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าเดชอุดม162,920,329.30
16/10/256262097540363ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,858,917.00
15/10/2562PEA-I(F)-091/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาพนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.11,128,000.00
15/10/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)086D/2562ซื้อพัสดุสำรอง safety stock กลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า 3 รายการ10,370,089.04
11/10/2562PEA-M(F)-097/2562จัดจ้างก่อสร้าง งานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 และจ้างก่อสร้างเสาเหล็ก 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ของงานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จ.สระแก้ว56,197,077.48
11/10/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding047/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding47/256211,909,046.50
10/10/2562ชป.ต.1-กกค.(ยค.)001/2562เช่ายานพาหนะประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานของ กฟต.1 จำนวนรวมทังสิ้น 54 คัน59,012,640.00
09/10/2562PEA-SPM1-TDDP1-25/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าสินสาคร และ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1227,198,974.30
08/10/2562ซป.ฉ.1(จซ) 13/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า (BY) และโครงการ คฟม.2 จำนวน 11 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 13/2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29,917,200.00
08/10/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-013-2561 จัดจ้าง ทำสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 9 รายการ 312,950,109.87
07/10/2562PEA(S2)กบญ.008/2562จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2563-2568 (รถยนต์ 6 ประเภท จำนวน 44 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.008/2562 เลขที่โครงการ 6209744536449,607,340.00
07/10/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)085D/2562จัดซื้อพัสดุสำรอง safety stock กลุ่ม หม้อแปลง 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร 1 รายการ 10,004,500.00
07/10/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2562จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ จำนวน 3 รายการ 169,467,118.95
04/10/2562ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 28/2562งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขา สูง 2 ชั้น 13.50 x 20.00 ม. (ทางเข้ามุมขวา), พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี14,980,000.00
04/10/2562ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 29/2562งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,980,000.00
03/10/2562PEA-I(E)-116/2562จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีรหัสพัสดุ กลุ่มสายไฟ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดิน ของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร] - สถานีไฟฟ้าลำปาง 3 จ.ลำปาง5,697,750.00
03/10/2562PEA-SPM-SEZP2-DMB/2562งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2 จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพพ.280,538,306.00
01/10/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-060-2562จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก. 4 มม. และ ขนาด ศก. 5 มม. จำนวน 12 รายการ308,021,120.42
01/10/2562 PEA(SM)-SA-004/2562จัดซื้อเครื่องตรวจวัด High Sensitive SF6 Leak Detection ระบบ Negative Ion Capture 4,980,000.00
30/09/2562กฟภ.กพบ.ภส.(ป)0115-2562 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ19,367,535.00
30/09/2562ปก.ก.2จบ.(บห)/001/2562การจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง2ชั้น ถนน - ลาน คสล.และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูปที่ กฟย.อ.มะขาม จ.จันทบุรี4,278,930.00
30/09/2562กฟภ.กจน.ป(ค)-003-2562 จัดซื้อคาปาซิเตอร์ 2 บุชชิ่ง ใช้นอกอาคาร 12.7 เควี จำนวน 2,450 เครื่อง42,573,160.00
30/09/2562PEA-I(EB)-008/2562จ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุง สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ ๓๓ kV วงจรบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา 27,499,000.00
30/09/2562PEA-LBP-ฉ.2/001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)707,316,417.35
27/09/2562S1(B)INSULATOR(I)009/2562จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต 115 เควี เพื่อใช้งานปรับปรุงระบบสายส่งไลน์ สฟฟ.ระนอง1(กฟฝ.)-สฟฟ.ระนอง2 ช่วงที่1-4 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,370,252.15
25/09/2562PAT.DCS.IEEC.1/2019จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสาร Cellular เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)19,354,160.00
24/09/2562กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2562งานจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 ในรูปแบบ Fully Outsource ระยะเวลา 60 เดือน(Phase 4.1 Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)360,590,000.00
24/09/2562PEA(S2)กบญ.009/2562จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,245,860.00
24/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-072-2562ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 9 รายการ54,556,625.00
24/09/2562กฟภ.กมต.-04-2562ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. และตรวจปรับความเที่ยงตรงของมิเตอร์กรณีรับจ้างดำเนินการให้หน่วยงานเอกชนภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,420,000.00
23/09/2562จร.-29/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่งเคเบิลใต้ดิน 115 เควี และระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี (พัทยา Lot 9)443,464,710.00
23/09/2562PEA-M(A)-105/2562จัดจ้างก่อสร้างงานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 1x25 เอ็มวีเอ พร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก68,092,232.00
23/09/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2562จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน จำนวน 6,000 ชุด14,380,800.00
19/09/2562PEA-M(E)-114/2562ระกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,119,220.02
18/09/2562จก.8/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ส่วนที่เหลือ)228,507,595.00
17/09/2562PEA(S2)กบญ.007/2562จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 โดยวิธี e-bidding 13,978,151.72
17/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-021-2562จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ71,031,394.67
17/09/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004-2561จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน จำนวน 6,000 ชุด และลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 339 ชุด24,099,684.90
17/09/2562PEA-M(E)-113/2562ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สฟ.อุตรดิตถ์ (กฟผ.)-สฟ.ทองแสนขัน) - บริเวณ กม.128+169 ทางหลวงหมายเลข 117 จ.อุตรดิตถ์8,147,300.79
16/09/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)07-2562จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย คพจ.1 แผนงานที่ 3 พื้นที่ กฟส.อ.ปาย 8,767,030.50
16/09/256262087277015การซื้อเครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า11,994,700.00
16/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/256218,727,846.20
12/09/2562ก.1 กอก.(บก) 1/2562การจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับสัญญาจ้างประจำปี 2563-2564 กฟก.1689,974,865.88
12/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding044/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของ กฟต.343,662,420.00
12/09/2562PEA-LBP-ก.2/2562 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 ประจำปี 2562 672,399,504.70
12/09/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-003-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ332,857,300.00
11/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2563จ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 140,000,000 ข้อความ โดยมีระยะเวลาให้บริการ 12 เดือน19,099,500.00
10/09/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)11/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย19,986,530.00
10/09/2562ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก. 010/2562 จัดเช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.๓ 59,840,820.00
09/09/2562PEA-M(A)-106/62จ้างก่อสร้างงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-33 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้ายะลา 3 จ.ยะลา49,732,401.60
09/09/2562เลขที่ ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 คัน ระยะเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)46,333,140.00
09/09/2562PEA-M(A)-103/2562จ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าชุมพวง จ.นครราชสีมา18,652,882.00
09/09/2562ก.3 กกค.(ปก)026/2562จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.36,815,258.00
05/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-048-2562Rubber glove test set16,050,000.00
05/09/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,552,746.00
05/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-026-2562Cable termination kit , Splicing kit25,388,211.00
04/09/2562จก.10/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง37,450,000.00
04/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-006-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 90 คัน 322,605,000.00
04/09/2562PEA.NE1-LBP-01/2562จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564689,322,834.45
03/09/2562ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 078D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลงชนิดทนการลัดวงจร 3 รายการ9,174,511.70
03/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. และขนาด 1x185 ต.มม. และสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 50 ต.มม. มอก.29316,624,322.50
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-016-2562จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 273 ชุด และแคร่ยาว จำนวน 1 ชุด6,028,781.25
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561จัดซื้อสาย CU 2x6 ตร.มม. จำนวน 1,125.736 กม. และ CU 2x10 ตร.มม. จำนวน 18 กม.46,554,545.26
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.1-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 150 คัน585,022,500.00
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.2-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 61 คัน237,202,950.00
02/09/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 8 รายการ148,912,809.50
02/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562Mobile Distributed Temperature,Strain and Acoustic Sensing (DTSAS)36,380,000.00
02/09/2562กฟภ.กจต.ป(รช)-003-2562จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 ตามความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 5 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 5,270,820.00
02/09/2562น.1กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งช่วง สถานีไฟฟ้าฮอด-แม่สะเรียง5,408,660.00
30/08/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
30/08/2562N.2 - LBP.EB (กอก.) - 01/2562จ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก598,382,413.69
30/08/2562PEA-LBR.N3-01/2562การจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟน.3467,191,049.07
30/08/2562จป.ฉ.1 กกค.(จค.) 02/2562จัดจ้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (งานโครงการ คพจ ๑ แผนงานที่ ๑)ตามแบบเลขที่ QG7-017/TS6200210,077,700.00
29/08/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-055-2562Partial discharge mapping set and test van20,437,000.00
29/08/2562กปส.(วป)1166/2562จ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด40,000,000.00
28/08/2562PEA-I(G)-109/2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 3x18 เมตร 80 ตัน10,539,500.00
27/08/2562PEA-M(A)-104/2562จ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปากช่อง 2 จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14,781,515.00
27/08/2562PEA-I-HVTC2-METER/2561ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA31,030,000.00
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.3/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (Sub-bid C: กบส. ปี 2562)64,200,000.00
26/08/2562PEA-I(EB)-006/2562ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิในสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุยระบบ 115 kv จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์53,500,000.00
26/08/2562S๑(B)LABOR ๐๐๑/๒๕๖๓จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าปี๒๕๖๓-๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 403,187,842.07
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.2/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid B: กบส. ปี 2562)42,800,000.00
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.1/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid A: กบส. ปี 2562)42,800,000.00
23/08/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding043/2562ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ (ชั่วคราว) จ.สงขลา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,918,000.00
22/08/2562กปส.(ผส.) 1142/2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทิน ประจำปี 256310,000,000.00
22/08/2562PEA-LBP-น1/2562 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่655,214,051.63
22/08/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding41/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2562 521,346,397.18
21/08/2562PEA-LBP(S2)กบญ.001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)681,318,172.77
21/08/2562ก.3 กกค.(กป)021/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.ท่ามะกา 14,234,103.00
21/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2562 จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 2 รายการ6,471,360.00
21/08/2562PEA-LBP-ฉ.2/001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562707,316,417.35
19/08/2562กฟภ.กจน.ป(ร)-008-2562Substation Connectors และ Preformed11,067,464.75
15/08/2562PEA-MADC2-ARC/2019จ้างเหมาจัดหาและรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ ARC Detection เพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุดที่สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.2 จ ำนวน 5 สถานี13,820,815.50
14/08/2562PEA(SM)-SB-003/2561ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งทดแทน Capacitor Bank 22 kV จำนวน 10 ชุด40,339,000.00
13/08/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่ม ลูกถ้วย 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,140,044.86
13/08/2562C3IAHชช.016/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ14,536,859.50
13/08/2562PEA-DSRP.3(F)-086/2562จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กระบบ 115 เควี พร้อมฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดหาพร้อมติดตั้ง SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE 2,000A งานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,754,570.33
09/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2561จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,720 กม. และขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4,194 กม.161,484,442.80
07/08/2562จก.9/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่7,713,951.00
05/08/2562น.1 กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2563-2568จำนวน45คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)47,020,080.00
04/08/2562ก.2กกค.(ยค)ป03/2562เช่ายานพาหนะปี2563-2568 กฟก.254,602,100.00
22/07/256262077345222จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี8,249,443.20
12/07/2562น.3อน.(บห.)eb103/2562ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(แผน 3และ4) ครั้งที่ 2 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 25638,945,735.00
10/07/2562PEA-ENE-SR-002/2562จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต129,660,000.00
25/06/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน 7,263,031.60
12/06/2562น.2 กกค.(กร.)- 04/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.219,719,543.60
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/256238,099,704.00
26/03/2562PEA-SPM-TDDP1-DEA/2562จ้างก่อสร้างและ ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,691,852.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30