ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 4250 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
20/07/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009-2561จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง35,138,800.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กผร.ผสฟ.3-001-2561การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3(ผสฟ.3)793,068,000.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กผร.ผพก.-001/2561จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน อุปกรณ์ระบบนำทางและระบบติดตามรถแก้ไฟ และจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 24 แห่ง32,956,249.31รายละเอียด
20/07/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)031D/2561จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ขนาด 2x10 ตร.มม.29,018,400.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-006-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ7,971,500.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005-2561 จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 2 รายการ 6,471,360.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 125 คัน429,942,050.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.1-2561 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 100 คัน354,170,000.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.1-2561จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน108,851,100.00รายละเอียด
17/07/2561อร.(ปอจ.)01/2561งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็นแบบตรวจจับด้วยแสงและกระแสฟอลต์ 14,080,652.16รายละเอียด
17/07/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 23/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,844,835.80รายละเอียด
13/07/2561PEA-M(N)-015ABCDE/2561จ้างก่อสร้างงานโยธาและติดตั้งหม้อแปลง Automatic Voltage Regulators (AVR) ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ628,699,496.88รายละเอียด
13/07/2561กฟภ.กบข.(ก)-001-2561ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
13/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-051/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 6 รายการ ตามหมายเลข กบญ.ก.1(B)-P-051-2561 19,255,306.98รายละเอียด
13/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-045-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 5 รายการ ตามหมายเลข กบญ.ก.1(B)-P-045-2561 12,578,298.33รายละเอียด
13/07/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)07/2561จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (แบบตอกเสาเข็ม) และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ กฟอ.กันทรลักษ์ กฟจ.อุบลราชธานี2,038,457.00รายละเอียด
12/07/2561กฟภ.กจน.ป(ซ)-002-2561จัดซื้อ Instrument transformer จำนวน 21 รายการ147,358,399.10รายละเอียด
11/07/2561PEA-M(A)-050/2561จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115 - 22 เควี ขนาด 50 MVA62,001,971.76รายละเอียด
11/07/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561จัดซื้อ 3G Modem จำนวน 7,055 ชุด41,556,419.25รายละเอียด
10/07/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-007-2561ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิ้ลอากาศ8,787,910.00รายละเอียด
09/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-004-2561 จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา จำนวน 4 รายการ13,202,890.50รายละเอียด
06/07/2561จร.(จส.2)-คชฟ.3-04/2561งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 25 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 390,602,250.00รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)35/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น20,330,000.00รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)37/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ20,330,000.00รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)36/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร20,330,000.00รายละเอียด
05/07/2561PEA-I(E)-028/2561จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง157,278,715.90รายละเอียด
05/07/2561C3IAHชช.026/2561, ก.3กบญ.(จซ.) 1702/2561ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ งบโครงการย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปี 256117,479,049.20รายละเอียด
05/07/2561C3IAHชช.026/2561, ก.3กบญ.(จซ.) 1702/2561ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ งบโครงการย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปี 256117,479,049.20รายละเอียด
04/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-006-2561 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 2,000 แอมป์ 100 เคเอ จำนวน 40 ชุด19,046,000.00รายละเอียด
04/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-006-2561 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 2,000 แอมป์ 100 เคเอ จำนวน 40 ชุด19,046,000.00รายละเอียด
04/07/2561ก.2 กบษ.(ปฮ.)2247/2561จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 44 รายการ เพื่อรองรับการจัดตั้งการไฟฟ้าแหลมฉบัง6,095,255.00รายละเอียด
03/07/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)05/2561จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (แบบตอกเสาเข็ม) ที่ กฟจ.อุบลราชธานี2,031,288.00รายละเอียด
03/07/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ10,491,929.45รายละเอียด
03/07/2561PEA-DSRP.3(F)-041/2561จ้างก่อสร้างเสา Tower พร้อมฐานรากเสาและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาพร้อมพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง Loop Line สฟ.ภูเก็ต 3 - สฟ.กะรน จ.ภูเก็ต19,127,970.32รายละเอียด
02/07/2561ปอ.กฟจ.กส.คอนกรีต 001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ18,331,561.00รายละเอียด
02/07/2561ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 1822/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 รายการ19,974,653.00รายละเอียด
02/07/2561ปอ.ฉ.2 รอ.(บห.)40/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ19,765,457.30รายละเอียด
02/07/2561ฉ.2ยส.(บห.)32/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8รายการ16,810,823.50รายละเอียด
02/07/2561ปก.มค. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต002/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ19,791,238.95รายละเอียด
02/07/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ14,643,707.56รายละเอียด
02/07/2561อจ.(บห.)33/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ19,658,995.51รายละเอียด
02/07/2561ฉ.2ศก.(บห.)1787/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รยการ19,966,153.99รายละเอียด
02/07/2561PEA-TSDP9.4-ฺCBN/2561งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าจอมบึง จังหวัดราชบุรี 9,922,003.00รายละเอียด
29/06/2561PEA-TSDP9.4-ฺBSR/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,789,109.00รายละเอียด
29/06/2561PEA-TDDP1-CAB/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าชะอำ 2 จังหวัดเพชรบุรี 21,287,971.00รายละเอียด
28/06/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 23 รายการ35,797,913.47รายละเอียด
28/06/2561น.2 กกค.(จร) 03/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 วัสดุคอนกรีต 5 ประเภท (13 รายการ)19,333,491.88รายละเอียด
26/06/2561กฟภ.กจน.ป(ส)-001-2561ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ238,202,330.00รายละเอียด
26/06/2561กฟภ.กจน.ป(ด)-001.1-2561 ประกวดราคาซื้อดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ 113,761,330.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2D/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคใต้ กลุ่ม ๒D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)519,806,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2C/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคกลาง กลุ่ม ๒C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)919,451,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2B/2018ฺประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม ๒B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)492,842,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2A/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่ม ๒A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)441,268,000.00รายละเอียด
25/06/2561กฝช.(คฮ.)(ป)1032/2561ซื้อชุดเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Battery Operated)706,200.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.4-2561 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ตร.มม. จำนวน 296.50 กม.57,423,155.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.3-2561 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,500 กม.157,022,500.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.2-2561จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,265.40 กม.142,326,028.60รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.1-2561จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ตร.มม. จำนวน 2,066.10 กม.80,083,101.40รายละเอียด
21/06/2561PEA-M(F)-044/2561จ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม) - บริเวณด้านหน้า สถานีไฟฟ้าศรีมหาโพธิ 2 จ.ปราจีนบุรี9,421,484.06รายละเอียด
21/06/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2561 จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน53,160,810.00รายละเอียด
21/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006-2561จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x300 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร5,082,500.00รายละเอียด
20/06/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-011-2561จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 115 เควี จำนวน 10 คัน138,848,550.00รายละเอียด
20/06/2561ต.1 ชพ./บห.(B)POLE(P)927/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 พื้นที่ กฟจ.ชุมพร19,259,168.61รายละเอียด
20/06/2561PEA-I(กคบ)-004/2561จัดซื้อชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ครอบเก็บเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด และ ปรับปรุงและย้ายตำแหน่งการติดตตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมระบบจ่ายน้ำมัน ที่ โรงไฟฟ้าดีเซลท่าสองยาง จังหวัดตาก16,050,000.00รายละเอียด
19/06/2561น.3กบญ.(จซ.) จ.3/2561งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้วลวดตาข่าย และประตูเลื่อนลวดตาข่าย ที่คลังพัสดุ กฟจ.อุทัยธานี5,316,830.00รายละเอียด
19/06/2561กบญ.ก.1(B)-P-043/2561 จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คชฟ.3 5,133,179.48รายละเอียด
19/06/2561S1(B)POLE(P)007/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,877,825.83รายละเอียด
19/06/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 709 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 106 ชุด160,365,841.26รายละเอียด
18/06/2561ซป.ฉ.1(จซ) 17/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 17 รายการ 15,018,680.50รายละเอียด
18/06/2561ซป.ฉ.1(จซ) 16/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คชฟ.3 จำนวน 4 รายการ14,760,718.48รายละเอียด
18/06/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding006/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ9,616,339.03รายละเอียด
15/06/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-008-2561Stationary Battery 125 V.82,176,000.00รายละเอียด
15/06/2561กจน.กฟภ.ป(ช)-003-2561Repair Joint for 33 kV. และ 115 kV. Submarine Cable46,010,000.00รายละเอียด
14/06/2561PAT-SCS-SCPS03/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 2 จำนวน 15 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2559241,075,494.00รายละเอียด
14/06/2561PAT-SCS-SCPS02/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)171,200,000.00รายละเอียด
14/06/2561PAT-SCS-SCPS01/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)171,200,000.00รายละเอียด
14/06/2561ก.3 กกค.(ปก)002/2561จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินลอดใต้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81(สายบางใหญ่–กาญจนบุรี)บริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี9,089,864.00รายละเอียด
14/06/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-002-2561 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Voice Gateway จำนวน 80 ชุด พร้อมระบบบริหารจัดการ66,350,700.00รายละเอียด
13/06/2561PEA-M(E)-030/2561จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 1 - สถานีไฟฟ้าราษีไศล) - ทางหลวงหมายเลข 226 กม. ที่ 281 + 137 จ.ศรีสะเกษ16,934,719.67รายละเอียด
13/06/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 39/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟย.อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 39/256116,050,000.00รายละเอียด
13/06/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 45/2561จ้างก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์ ขนาด 9.00x 22.00 เมตร ที่ กฟอ.กุมภวาปี9,259,780.00รายละเอียด
13/06/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)38/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น ที่ กฟย.อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร16,050,000.00รายละเอียด
12/06/2561PEA-M(E)-045/2561จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบติดตั้งชุดสายล่อฟ้าแบบ OPGW (ส่วนเพิ่มเติม) ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 155 เควี52,424,506.62รายละเอียด
12/06/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2560 จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1,415 เครื่อง13,475,045.00รายละเอียด
11/06/2561PEA-M(E)-036/2561จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 - สถานีไฟฟ้าหายยา) - บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสันทราย 1 จ.เชียงใหม่ 27,358,513.74รายละเอียด
11/06/2561น.2.EB(ยค.)16/2561เช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 หน่วยงาน กฟน.2 จำนวน 5 รายการ85,668,480.00รายละเอียด
11/06/2561เลขที่ น.๑กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)๐๘/๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างผนังกันดินพังทลาย ระบบกราวด์ และรั้ว พื้นที่บริเวณเสา Steel Tower ต้นข้ามแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย11,116,230.00รายละเอียด
08/06/2561PEA-I(G)-037/2561จัดซื้อแบบเหล็กผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้ผลิตเสาไฟฟ้า คอร.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง38,989,248.50รายละเอียด
07/06/2561S1(B)POLE(P)006/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ที่ กฟจ.รน. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,978,279.44รายละเอียด
07/06/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 8 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06-2561) 15,723,030.34รายละเอียด
06/06/2561PEA-CEM-UC001-2018จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System: UC)308,160,000.00รายละเอียด
06/06/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)17/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00x 22.00 เมตร ที่ กฟอ.พังโคน 8,271,100.00รายละเอียด
06/06/2561S1(B)POLE(P)005/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,960,416.26รายละเอียด
05/06/2561PEA-I(A)-032/2561จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 1x50 เอ็มวีเอ สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าบ้านดุง 2 จ.อุดรธานี22,150,000.00รายละเอียด
05/06/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)032D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไตรมาส 2 ปี 2561 18,404,000.00รายละเอียด
01/06/2561C3IAHชช.021/2561, ก.3กบญ.(จซ.)1326/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ (C3IAHชช.021/2561)14,793,711.93รายละเอียด
30/05/2561PEA-DSRP.3(E)-027/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้านไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) - แยกศาลเด็ก จ.เชียงใหม่27,475,409.75รายละเอียด
30/05/2561N2.EB(จซ.)-01 ปี 2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27,843,857.04รายละเอียด
30/05/2561S1(B)POLE(P)004/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,847,383.73รายละเอียด
30/05/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 14/2561จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2X10 ต.มม.13,910,815.88รายละเอียด
28/05/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)021D/2561จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 16 รายการ9,863,844.22รายละเอียด
28/05/2561PAT.DCS.RDDC1.1/2018งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.167,336,946.00รายละเอียด
28/05/2561PAT.DCS.RDDC2.2/2018งานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนชองที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.221,400,000.00รายละเอียด
28/05/2561PEA-DDIP-SCPS/2017 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC 61850 จำนวน 14 สถานีไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 203,300,000.00รายละเอียด
25/05/2561N2.EB(วว.)-14/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพพ.1 เพื่อใช้งานในพื้นที่ กฟอ.มสด.19,604,725.11รายละเอียด
25/05/2561PEA-TSDP.9.3(A)-026/2561จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 (ลานไก) จังหวัดระยอง และ สถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 (ลานไก) จ.ระยอง143,924,704.90รายละเอียด
25/05/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 49 รายการ 25,317,833.89รายละเอียด
24/05/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05-2561) 6,140,601.60รายละเอียด
24/05/2561ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว8,194,734.10รายละเอียด
24/05/2561ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)8,037,551.10รายละเอียด
23/05/2561กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2561 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) จำนวน 55 ชุด42,595,630.00รายละเอียด
23/05/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด116,989,766.10รายละเอียด
23/05/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2561 จัดซื้อ 115 kV Pole-mounted Load Break Switch จำนวน 35 ชุด112,350,000.00รายละเอียด
23/05/2561กบญ.ก.1(B)-I-030/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 จำนวน 14 รายการ9,166,065.12รายละเอียด
23/05/2561PEA-AEE-SHA02/2561งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ "PEA Solar Hero Application" โดยวิธีคัดเลือก21,400,000.00รายละเอียด
23/05/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding013/2561ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2561 จำนวน 23 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding013/256117,716,899.50รายละเอียด
23/05/2561PEA-TSDP9.2-BRB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)161,973,818.00รายละเอียด
23/05/2561PEA-TSDP9.2-NEA/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)187,693,943.00รายละเอียด
23/05/2561PEA-TSDP9.2-NRD/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)278,212,091.00รายละเอียด
23/05/2561PEA-DSRP3-CAA/2561งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 จังหวัดเพชรบุรี84,722,172.00รายละเอียด
22/05/2561กฟภ.กจน.ป(ย)-001-2561รถบรรทุก 3 ตัน, 4 ตัน และ 6 ตัน จำนวน 3 รายการ357,820,822.88รายละเอียด
22/05/2561น.1 กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)07/2561ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2561-2566จำนวน30คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)32,221,980.00รายละเอียด
22/05/2561ก.2 กบษ.1431/2561ขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะล้าน เกาะสีชัง71,793,576.00รายละเอียด
21/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-006-2561อุปกรณ์ประกอบสาย OPGW จำนวน 3 รายการ11,923,179.06รายละเอียด
21/05/2561PEA-DSRP3-NAA/2561งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน71,151,362.00รายละเอียด
18/05/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)027D/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการต่างๆ19,445,698.50รายละเอียด
17/05/2561ยธ.กกค.ฉ.2 (จัดจ้าง) 04/2561ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ของ กองบำรุงรักษา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุด ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี646,708.00รายละเอียด
16/05/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)008/2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี2560และปี2561 กลุ่มสเปค93-2 จำนวน 51 รายการ81,284,871.79รายละเอียด
16/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-002-2561คอนสาย แบบเหล็กฉาก 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม.19,681,580.00รายละเอียด
15/05/2561PEA-I(E)-028/2561จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง157,278,715.90รายละเอียด
15/05/2561N2.EB(จซ.)03-2561 (ครั้งที่ 2)จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสาย จำนวน 11 รายการ11,628,011.00รายละเอียด
15/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-009-2561ตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว15,089,560.51รายละเอียด
15/05/2561น.3อน.(บห.)ซ.(Eb)01/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต7,702,499.86รายละเอียด
15/05/2561PEA-TSDP9.4-KMB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)87,084,197.00รายละเอียด
15/05/2561จร.(จป.)-คชฟ.3-01/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)276,858,220.00รายละเอียด
11/05/2561C3IAHชช.020/2560จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ19,272,754.40รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)8,037,551.10รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว8,194,734.10รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ชช. (คพ.) EBD -001/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ15,162,863.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 สคว.(คพ.)EBD-001/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน9รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5,142,420.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3นม.(คพ.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,641,508.50รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง5,974,238.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นร.(คพ.)EBD001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ14,633,534.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 สร.(บห.) EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)7,336,883.00รายละเอียด
11/05/2561จร.(จส.1)-คพญ.1-02/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยากลาง ตาม คพญ.1 และก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เป็นวงจรเฉพาะ ให้ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี 297,004,180.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3ชย.(คพ.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,718,007.50รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล)6,585,186.60รายละเอียด
10/05/2561PEA-DSRP3-NAA/2561งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน71,151,362.00รายละเอียด
10/05/2561จร.(จส.2)-คพจ.1-08/2561ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา - สี่แยกพระพุทธ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 174,742,710.00รายละเอียด
10/05/2561จร.(จส.1)-คพญ.1-03/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน (รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จังหวัดนครราชสีมา.160,503,210.00รายละเอียด
10/05/2561ปอ.กบญ.ฉ.2พัสดุรอง 05/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ6,618,592.00รายละเอียด
09/05/2561PEA-TSDP9.3-3.18/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอมตะนคร 2 จังหวัดชลบุรี 295,684,656.00รายละเอียด
09/05/2561PAT-SCS-SCPS02/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2561 171,200,000.00รายละเอียด
08/05/2561กฟภ.-ศฝฟ.-01/2561ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3(ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)642,000,000.00รายละเอียด
07/05/2561PEA-I(A)-021/2561จัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานเปลี่ยน 115 kV Current Transformer (CT) ที่สถานีไฟฟ้านวนคร 1 และ สถานีไฟฟ้านวนคร 2 จ.ปทุมธานี10,898,073.05รายละเอียด
07/05/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2561จัดซื้อ 115 kV Circuit breaker 31.5 kA จำนวน 5 ชุด5,136,000.00รายละเอียด
07/05/2561PAT-SCS-SCPS01/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2560 171,200,000.00รายละเอียด
07/05/2561PEA-ENE-01/2561จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
04/05/2561PEA-TSDP9.3-3.17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 3 จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)284,792,591.00รายละเอียด
04/05/2561จร.(จส.2)-คพญ.1-01/2561งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)99,590,250.00รายละเอียด
04/05/2561จร.(จส.2)-คชฟ.3-02/2561งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณ รอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)95,458,980.00รายละเอียด
04/05/2561C3IAHชช.019/2561 บันทึกเลขที่ ก.3 กบญ.(จซ)1085/2561จัดซื้อสายอลูมิเนียมขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ11,669,420.00รายละเอียด
03/05/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)02/2561การจ้าง ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ5,987,110.10รายละเอียด
02/05/2561PEA-I(G)-020/2561จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง54,062,686.25รายละเอียด
02/05/2561PEA-TSDP9.3-3.16/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 297,179,339.00รายละเอียด
02/05/2561จก.7/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟจ.สมุทรสงคราม37,199,513.00รายละเอียด
02/05/2561จร.(จส.1)-03.1-01/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท152,181,820.00รายละเอียด
02/05/2561PEA-TSDP9.2-3.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)171,513,724.00รายละเอียด
02/05/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-001-2561จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน25,145,000.00รายละเอียด
30/04/2561กบญ.ก.1(B)-P-023-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 3 7,155,687.06รายละเอียด
30/04/2561กบญ.ก.1(B)-P-023-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 3 7,155,687.06รายละเอียด
27/04/2561น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)07/61ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2561-2566จำนวน30คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)32,221,980.00รายละเอียด
26/04/2561C3IAHชช.018/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 8 รายการ งบ คพจ.1.318,109,866.63รายละเอียด
25/04/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-002-2561 จัดซื้อรถขุดเจาะ (4x2) จำนวน 34 คัน232,104,400.00รายละเอียด
24/04/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010-2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010-2561 จำนวน 23 รายการ17,065,547.70รายละเอียด
24/04/2561น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2561ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,898,201.50รายละเอียด
20/04/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07-2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07-2561)7,113,591.12รายละเอียด
20/04/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 31 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09-2561) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,302,877.80รายละเอียด
20/04/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding003/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 28,393,893.79รายละเอียด