ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3503 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
27/04/2560อร.(ปอ.)09/2560จ้างเหมางานปรับปรุงรีเลย์ป้องกันสำหรับสายส่ง 115 kV ให้เป็นแบบ Double Main Protection จำนวน 134 วงจร58,618,794.00รายละเอียด
27/04/2560อร.(ปอ.)04/2560จ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า40,569,692.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)06/2560จ้างเหมาเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันสายส่ง 115 kV จากเทคโนโลยีแบบ Static เป็น Numerical จำนวน 23 วงจร11,880,424.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)05/2560จ้างเหมางานเพิ่มรีเลย์ป้องกันฟีดเดอร์ให้รองรับเหตุการณ์ฟอลต์อิมพีแดนซ์สูง จำนวน 13 สถานีไฟฟ้า46,751,510.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)07/2560จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ Siemens รุ่น 7SJ531 จำนวน 32 สถานีไฟฟ้า97,528,681.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030D/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้การไฟฟ้าสาขาย่อย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 22,470,000.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030C/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งใช้งานที่โรงไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี22,090,150.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030B/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง จำนวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้การไฟฟ้าอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 70,614,650.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-034/2017 จัดซื้อ ระบบควบคุมความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย (Security Risk Control & Networks Assurance) จำนวน 1 ระบบ30,687,600.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030A/2017 จัดซื้อ ชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ให้การไฟฟ้าสาขาย่อย เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 44,262,690.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I-012/2017จัดซื้อ SMART METERS76,184,000.00รายละเอียด
25/04/2560อร.(ปอ.)08/2560จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GE รุ่น DFP100 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า60,542,312.00รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039D/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 481,720 ลูก10,360,352.04รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039C/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 485,860 ลูก10,449,391.02รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039B/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,538,430.00รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039A/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 500,000 ลูก10,753,500.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-I(F)-035/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 200 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 32 ชุด44,833,000.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-I(F)-004/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 370 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 40 ชุด78,524,090.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-M(E)-010/2560จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สี่แยกบ้านโพธิ์-สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง[ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์-สี่แยกบ้านโพธิ์(ฝั่งซ้าย)และช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์-สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง] จ.ฉะเชิงเทรา13,628,258.73รายละเอียด
20/04/2560PEA-C(F)-012/2560จ้างเหมาก่อสร้างงานเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าให้บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด โครงการ 3 (SPP) จ.พระนครศรีอยุธยา14,479,675.15รายละเอียด
20/04/2560น.3-กบญ.(จซ.) e2/59,60จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประเภทลวดเหล็กกลม,ลวดเหล็กตีเกลียว21,981,106.30รายละเอียด
19/04/2560อร.(ปอ.)02/2560จ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดัน ให้เป็นแบบตรวจจับด้วยแสงและกระแสฟอลต์ ปี 2558 จำนวน 9 สถานีไฟฟ้า22,520,257.90รายละเอียด
19/04/2560PEA-TDDP.1-B-015B/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 33 เควี จำนวน 78 ชุด 17,943,900.00รายละเอียด
19/04/2560PEA-TDDP.1-B-015A/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 781 ชุด146,325,817.00รายละเอียด
19/04/2560PEA-I(F)-040/2017จัดซื้อ พร้อมปรับปรุงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าเขต จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.2 และ กฟต.332,029,226.85รายละเอียด
19/04/2560PEA-I(F)-041/2017 จัดซื้อ ระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ36,816,119.16รายละเอียด
18/04/2560PEA-SEZP.1-B-002/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 3,200 ชุด 10,621,248.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-006/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 31,500 ลูก 19,009,620.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-005/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 43,400 ลูก 26,330,346.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-I-011/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน ติดคว้านสาย26,022,293.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-004/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก(52-1) จำนวน 115,000 ลูก36,545,850.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-002/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 47,500 ชุด 56,212,450.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-001B/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 100,000 ชุด76,719,000.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-001A/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 106,900 ชุด82,012,611.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-M-033B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS5,292,134.40รายละเอียด
18/04/2560PEA-M-033A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS14,714,854.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-028/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS7,092,388.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-034B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS12,230,635.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-034A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS76,820,361.10รายละเอียด
10/04/2560PEA-M-032/2017จัดซื้อ SMART METER217,833,917.00รายละเอียด
10/04/2560PEA-004/2017จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)94,179,260.00รายละเอียด
10/04/2560น.2Auc.(จซ.)04/2560จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 (ระยะ2) จำนวน 32 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)13,690,686.27รายละเอียด
07/04/2560PEA-M(F)-009/2560จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จ.สระแก้ว23,149,513.16รายละเอียด
07/04/2560PEA(S2)049/2559ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No. 93-2) จำนวน 27 รายการ18,120,487.88รายละเอียด
05/04/2560PEA-M-027/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS117,877,587.90รายละเอียด
04/04/2560PEA-I(F)-019/2017จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 69 ชุด 53,763,006.00รายละเอียด
04/04/2560น.2Auc.(จซ.)03/2560ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18,999,691.47รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-012B/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 860 กม. 147,047,960.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-017/2017 จัดซื้อ สาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 93,800 เมตร 12,646,116.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-012A/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 145 กม.14,334,308.50รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-009/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 240 กม. และ ขนาด 185/30 ต.มม. จำนวน 300 กม.15,323,898.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-013/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,880 กม.และ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 1,830 กม.58,419,924.20รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011C/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,900 กม. 228,509,200.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011B/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,710 กม. 205,658,280.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-007/2017จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 930 กม.และ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 300 กม.15,616,232.70รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006C/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 140 กม. 23,938,040.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011A/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,600 กม. 192,428,800.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-010/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 540 กม. 38,337,030.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 40 กม.2,839,780.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 760 กม.91,403,680.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-I-008/2017จัดซื้อ Three-phase portable standard meter test set10,432,500.00รายละเอียด
31/03/2560PEA-I-013/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน26,880,000.00รายละเอียด
30/03/2560ฉ.3 กกค.(ยธ.) 3/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมอาคารสำนักงาน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ คลังโปร่งเก็บพัสดุ รั้ว ป้ายชื่อถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา16,174,334.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001D/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร 5,129,580.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001C/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.35,589,698.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001B/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.9,120,680.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001A/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.8,810,380.00รายละเอียด
29/03/2560จก.4/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าหัวทะเล 2)35,206,317.00รายละเอียด
29/03/2560ซป.ฉ.1(จซ) 11/2560จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์13,836,340.13รายละเอียด
29/03/2560PEA-I-014/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย9,900,000.00รายละเอียด
28/03/2560ฉ.3กบญ.(จซ.)ปก.001/2560จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม,ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ38,043,928.11รายละเอียด
28/03/2560PEA-I-016/2017จัดซื้อ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำ)17,063,250.00รายละเอียด
27/03/2560PEA-003/2017จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. และ 5 มม.295,954,510.00รายละเอียด
27/03/2560จร.(จส.2)-002/2560ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 และ 33 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ (Lot 10) ประกวดราคาเลขที่ จร.(จส.2)-002/256087,773,170.00รายละเอียด
27/03/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2560จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ตามงบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (คพพ.1) และงบโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)19,656,580.52รายละเอียด
24/03/2560PEA-I(E)-007/2560จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว)-สถานีไฟฟ้าหัวทะเล (ช่วงบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5(ชั่วคราว)-บริเวณทางหลวงหมายเลข 224(กม. 5+223)) จ.นครราชสีมา23,180,262.53รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031D/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS2,617,476.80รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031C/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS89,015,204.60รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031B/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS5,381,886.00รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031A/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS6,632,694.60รายละเอียด
24/03/2560PEA-SCPS-R2/2017 งานจ้างเหมารื้อถอนระบบ CSCS และอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ SCPS จำนวน 15 สถานีไฟฟ้า354,916,860.00รายละเอียด
23/03/2560PEA-DSRP3-R.9/2560จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าสงขลา 1 ตาม โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 90,698,459.75รายละเอียด
22/03/2560น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)02/2560ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)02/2560)21,290,307.88รายละเอียด
21/03/2560PEA-I(F)-028/2017จัดซื้อ รถ Fully hydraulic crawler crane จำนวน 1 คัน23,540,000.00รายละเอียด
20/03/2560จก.3/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์37,276,660.00รายละเอียด
20/03/2560PEA-I-011/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน ติดคว้านสาย26,022,293.00รายละเอียด
17/03/2560PEA-E(F)-008/2016จ้างเหมาจัดหาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse (ประกาศครั้งที่ 3)8,717,131.64รายละเอียด
14/03/2560กฟภ.-จร.-จป.-02/2559ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบจำหน่าย 22 เควี ด้วยสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (Twisted Aerial Cable : TAC) ในเขตพื้นที่ กฟน.26,837,127.73รายละเอียด
13/03/2560PEA-M-029/2017จัดซื้อ CAPACITORS38,299,184.10รายละเอียด
13/03/2560PEA-I-013/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน26,880,000.00รายละเอียด
13/03/2560PEA-I(F)-043B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
13/03/2560PEA-I(F)-043A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน111,708,000.00รายละเอียด
13/03/2560PEA-M-023D/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS5,177,077.30รายละเอียด
13/03/2560PEA-M-023C/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS55,616,438.60รายละเอียด
13/03/2560PEA-M-023B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS13,843,916.80รายละเอียด
13/03/2560PEA-M-023A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS50,727,523.00รายละเอียด
10/03/2560ก.3 กกค.ยค.(E)002 /2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 90 คัน93,205,560.00รายละเอียด
10/03/2560PEA-M-024B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS53,772,101.00รายละเอียด
10/03/2560PEA-M-024A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS222,268,296.60รายละเอียด
10/03/2560จร.(จส.2)-คคก.1-01/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 เควี ไปยังเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 )87,382,620.00รายละเอียด
10/03/2560PEA-M(F)-003/2560จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี รองรับ Close Loop บริเวณสี่แยกดาราสมุทร ด้านหลัง Big C จ.ภูเก็ต7,493,676.52รายละเอียด
09/03/2560PEA-CDD-08/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา122,690,801.00รายละเอียด
06/03/2560PEA-I(F)-010/2017จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 6 คัน45,216,060.00รายละเอียด
06/03/2560PEA-I(F)-005/2017จัดซื้อ รถขุดเจาะ จำนวน 41 คัน372,017,600.00รายละเอียด
06/03/2560PEA-I(F)-017/2017 จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี จำนวน 3 คัน44,281,950.00รายละเอียด
06/03/2560PEA-I(F)-018/2017จัดซื้อ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถพ่วงฉีดน้ำ) จำนวน 7 คัน39,771,900.00รายละเอียด
03/03/2560ปก.ก.2กบญ.03A/2560จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะ (OVERHEAD LINE HARDWARE) จานวน 23 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 256020,120,721.27รายละเอียด
02/03/2560กจร.(จส.1)-01/2560งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อ Loop Line ระหว่างสถานีไฟฟ้าถลาง - สถานีไฟฟ้าถลาง 2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต147,920,866.00รายละเอียด
02/03/2560ปก.ก.2กบญ.04A/2560จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย (RACK&Clevis) จานวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 256014,695,557.62รายละเอียด
02/03/2560ปก.ก.2กบญ.02A/2560จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 7 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 256011,164,353.25รายละเอียด
02/03/2560ปก.ก.2กบญ.01A/2560จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม GALVANIZED STEEL WIRE จานวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 256030,214,449.21รายละเอียด
02/03/2560PEA(S2)068/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 รายการ (ระยะเวลาการเช่า 5 ปี (60 เดือน))26,713,620.00รายละเอียด
02/03/2560PEA-SGPC-02/2017โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 2)97,500,000.00รายละเอียด
27/02/2560PEA-009/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.และ 5 มม.86,166,030.00รายละเอียด
24/02/2560อร.(ปอ.)03/2560จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งรีเลย์ระบบป้องกันและควบคุมให้กับอุปกรณ์ชุดคาปาซิเตอร์ในสถานีไฟฟ้า จำนวน 21 สถานี9,072,401.60รายละเอียด
23/02/2560อร.(ปอ.)01/2560จ้างเหมางานปรับปรุงระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Vector group แบบ YNyn0(d1)17,021,560.00รายละเอียด
23/02/2560น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2560ประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรองปี 2560 จำนวน 17 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2560)10,740,214.35รายละเอียด
22/02/2560PEA-I(F)-054/2016จัดเช่า รถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบทางเทคนิค จำนวน 60 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)59,282,280.00รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,874,682.00รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,918,348.70รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012C/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER95,272,800.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-014B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,500 กม. 177,486,250.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-014A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,360 กม. 167,547,020.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-I(F)-050B/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 207 กม. 24,895,476.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-017/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 710 กม.121,400,060.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-016/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,310 กม.129,503,063.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-015B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,500 กม.180,402,000.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-015A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,850 กม.222,495,800.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-041/2016 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 10,749 ลูก และยาว 1,500-1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 4,444 ลูก53,704,430.99รายละเอียด
20/02/2560PEA-I(F)-050A/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 156 กม.3,779,068.80รายละเอียด
15/02/2560PEA-CDD-07/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network66,025,420.00รายละเอียด
15/02/2560Auc.ชป.ฉ.1(กค)-001/2560ประกวดราคาเช่ารถ จำนวน 78 คัน81,655,980.00รายละเอียด
15/02/2560จก.2/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา33,139,505.00รายละเอียด
15/02/2560PEA(S2)057/2559 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ19,257,323.93รายละเอียด
14/02/2560PEA-M-023/2015จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน49,808,500.00รายละเอียด
14/02/2560กกค.(จป.) 001/2560ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ92,807,520.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-044B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 125 คัน411,281,250.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-044A/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 100 คัน329,025,000.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-043B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-043A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน111,708,000.00รายละเอียด
09/02/2560PEA-TSDP.9.4(A)-001/2560จัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 1x50 เอ็มวีเอ เพื่อใช้ในงานเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจาก 1x25 เอ็มวีเอเป็น 1x50 เอ็มวีเอ ที่สถานีไฟฟ้าสิงหนคร จ.สงขลา22,202,500.00รายละเอียด
08/02/2560PEA-CDD-05/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network58,626,370.00รายละเอียด
08/02/2560PEA-CDD-04/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network91,307,380.00รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-03/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ 319,031,341.20รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-02/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ372,523,135.30รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-01/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ357,378,717.05รายละเอียด
07/02/2560กกค.(จป.)006/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,814,046.00รายละเอียด
06/02/2560PEA-I(F)-017/2017 จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี จำนวน 3 คัน44,281,950.00รายละเอียด
06/02/2560PEA-I(F)-018/2017 จัดซื้อ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถพ่วงฉีดน้ำ) จำนวน 7 คัน39,771,900.00รายละเอียด
02/02/2560PEA-I-012/2017จัดซื้อ SMART METER76,184,000.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-SGPC-02/2017โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 6185097,500,000.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007D/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS6,233,927.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007C/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS2,881,938.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007B/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS15,556,730.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007A/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS50,810,020.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-CDD-20/2016จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Conference 106,499,240.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-CDD-06/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network30,243,550.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012C/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER95,272,800.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,918,348.70รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,874,682.00รายละเอียด
27/01/2560PEA-TSDP8.2-T9.3/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115-22 เควี สำหรับงานส่วนที่เหลือ และงานเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี (เพิ่มเติม) ขนาด 50 MVA จำนวน 1 เครื่อง ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 5144,478,034.00รายละเอียด