ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 4576 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
18/01/2562PEA-DDIP-DDC-3/2019งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,305,400,000.00รายละเอียด
18/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มโครงสร้างเสา ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 18 รายการ24,696,204.55รายละเอียด
18/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)013D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW จำนวน 12 รายการ36,877,753.30รายละเอียด
17/01/2562PEA-CDD-03/2018ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2262,567,300.00รายละเอียด
17/01/2562จร.(จส.2)-05/2561งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขนอม (ลานไก) จ.นครศรีธรรมราช และงานเปลี่ยนสาย Land Cable ของสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี วงจรที่ 2 บริเวณฝั่งขนอม และฝั่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2) 393,308,460.00รายละเอียด
17/01/2562C3IAHชช.044/2561, ก.3กบญ.(จซ.)184/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ งบคพจ.๑ (C๓IAHชช.๐๔๔/๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,562,976.79รายละเอียด
17/01/2562PEA-CDD-02/2018ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2282,768,900.00รายละเอียด
15/01/2562PEA-M(F)-067/2561จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอนเนอร์ยี จำกัด (SPP) จ.สุพรรณบุรี22,302,898.74รายละเอียด
14/01/2562PEA-M(A)-092/2561จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)116,529,694.99รายละเอียด
14/01/2562PEA-I(G)-093/2561จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง 19,648,678.78รายละเอียด
11/01/2562PEA-I-HVTC2-METER/2561ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA31,030,000.00รายละเอียด
11/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)05D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 4 รายการ8,133,690.60รายละเอียด
10/01/2562PEA-I(กคบ)-001/2562จัดจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,387,450.00รายละเอียด
10/01/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-003-2561Repair Joint for 33 kV. และ 115 kV. Submarine Cable46,010,000.00รายละเอียด
09/01/2562C3IAH ชช.045/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 19,844,073.41รายละเอียด
07/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)004/2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ6,391,554.05รายละเอียด
07/01/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2561 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) จำนวน 55 ชุด42,595,630.00รายละเอียด
07/01/2562N2.EB(จซ.)-01-62พัสดุรองปี 2562 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ74,580,009.01รายละเอียด
07/01/2562N2.EB(จซ.)02-2562จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 (อุปกรณ์โลหะ) จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,087,428.99รายละเอียด
07/01/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-020-2561จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 รายการ7,425,372.00รายละเอียด
03/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ 14,746,124.75รายละเอียด
03/01/2562PEA-TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00รายละเอียด
02/01/2562น.3อน.(บห.)eb01/2562การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน 3,4) และงบโครงการต่าง ๆ ปี 25624,053,563.39รายละเอียด
02/01/2562N2.EB.(จซ.)-03/2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 19 รายการ19,562,685.88รายละเอียด
02/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)006/2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 6 รายการ5,231,593.80รายละเอียด
28/12/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 33 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 03.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์43,855,507.92รายละเอียด
28/12/2561น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)06/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟจ.แม่ฮ่องสอน และ กฟย.อ.ขุนยวม19,704,300.00รายละเอียด
27/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบโลหะติดตั้ง จำนวน 42 รายการ 24,261,468.90รายละเอียด
26/12/2561น.3 ซ B1/2562การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 17 รายการ ประจำปี 256214,196,881.98รายละเอียด
24/12/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-006-2561จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256213,284,050.00รายละเอียด
21/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ประกวดราคาซื้อกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 7 รายการเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,740,841.30รายละเอียด
21/12/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 102/2562จัดซื้อพัสดุรอง ปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 20 รายการ 46,733,079.25รายละเอียด
21/12/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 101/2562จัดซื้อพัสดุรอง ปี2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ 104,681,689.85รายละเอียด
20/12/2561กบญ.ก.1(B)-I-067-2561จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ30,131,156.13รายละเอียด
20/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบการพาดสายจำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,425,566.40รายละเอียด
20/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ประกวดราคาซื้อลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,995,477.50รายละเอียด
20/12/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะจำนวน 44 รายการ 26,284,215.20รายละเอียด
20/12/2561PEA-I(F)-042/2561จัดซื้อเครื่องมืองานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ 12,840,000.00รายละเอียด
19/12/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,779,258.75รายละเอียด
19/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2562จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 3 รายการ15,955,984.45รายละเอียด
18/12/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-008-2561จัดซื้อ Cellular Equipment for Field Devices Interface จำนวน 261 ชุด5,713,864.20รายละเอียด
18/12/2561N2.EB.(จซ.)-04/2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ7,296,920.64รายละเอียด
17/12/2561จร.-คพญ.1-42/2561งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 2) ช่วง ถ.สุรนารี, ถ.บุรินทร์, ถ.พิบูลละเอียด และ (ถ.จอมสุรางค์ยาตร์, ถ.โพธิ์กลาง บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 235,819,440.00รายละเอียด
17/12/2561กบญ.ก.1(B)-I-069-2561จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 30 รายการ13,307,315.01รายละเอียด
14/12/2561กบญ.ก.1(B)-I-068-2561จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 20 รายการ7,038,986.44รายละเอียด
11/12/2561PEA-I(E)-082/2561จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดิน ของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut Turn [สฟ.แรงสูงลำปาง 1(กฟผ.)-สฟ.ห้างฉัตร]-สฟ.ลำปาง 3 จ.ลำปาง 5,842,110.12รายละเอียด
11/12/2561S1(B)POLE(P)001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)19,112,714.50รายละเอียด
07/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)010D/2562จัดซื้อพัสดุ กลุ่มอุปกรณ์ปักเสา ประกอบสายยึดโยง จำนวน 14 รายการ 11,138,109.36รายละเอียด
07/12/2561PAT.DCS.RDDC1.3/2018งานจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)83,820,543.00รายละเอียด
07/12/2561PAT.DCS.RSPI.5/2018งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) ชนิด Stainless และอุปกรณ์ FRTUs เพื่อปรับปรุงโหลดเบรกสวิตช์ 33 เควี ชนิดฉนวน SF6 จำนวน 56 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,807,999.89รายละเอียด
07/12/2561PAT.DCS.SDDC2.4/2018งานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนชองที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2 จำนวน 200 ชุด ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,400,000.00รายละเอียด
07/12/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005-2561จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 2 รายการ (ประกาศครั้งที่ 2) 6,471,360.00รายละเอียด
07/12/2561ยธ.กกค.ฉ.2 (จัดจ้าง) 03/2561จ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ6,190,196.10รายละเอียด
07/12/2561ฉ.2ศก.(บห.)3536/2561จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณ สนง. กฟจ.ศรีสะเกษ ปี 25621,070,000.00รายละเอียด
06/12/2561PEA-I(E)-078/2561จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, สายALและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วง Cut Turn [สฟ.ลำปาง ๑ (กฟผ.) – สฟ.ห้างฉัตร] – สฟ.ลำปาง ๓ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,925,681.53รายละเอียด
06/12/2561ฉ.2กล.(บป.)4540/2561จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 25622,568,000.00รายละเอียด
06/12/2561PEA-SPM3-Q3.07/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จังหวัดนครราชสีมาตาม คพญ.1272,176,756.00รายละเอียด
06/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๖ รายการ ตามแผนความต้องการใช้งานโครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ 7,095,063.00รายละเอียด
04/12/2561กฟภ.กบข.(ก)-002-2561ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-002-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
03/12/2561ต.3กกค.(จร.)10/2561ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 33 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,803,689.70รายละเอียด
03/12/2561น.3 ลบ.(บห.)EB01/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 25628,951,598.60รายละเอียด
03/12/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 104/2562จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ12,693,640.05รายละเอียด
30/11/2561น.3 กบญ.(จซ.) 3210/2561ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 256211,530,384.20รายละเอียด
30/11/2561น.3 สห.(คพ.)B2/2561ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 256218,487,456.79รายละเอียด
29/11/2561ปก.ก.๒กบญ.(จซ.) ๐๒๕D/๒๕๖๒ ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๖ รายการ งบโครงการ คพจ.๑ ตามแผนการใช้งานไตรมาส ๑/๒๕๖๒ 19,054,025.00รายละเอียด
29/11/2561น.3กบญ.(จซ.) EB11/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ น.3กบญ.(จซ.) EB11/2561 จัดซื้อพัสดุรองปี 25619,167,451.85รายละเอียด
29/11/2561น.3พฒ.(บ.)178/2561จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานตัด-ติดมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 กฟอ.พัฒนานิคม749,000.00รายละเอียด
29/11/2561ปอ.กบญ.ฉ.2พัสดุรอง 106/2562จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ6,159,101.90รายละเอียด
28/11/2561น.3นว.(บห)eb01/2562ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ ประจำปี25627,226,174.38รายละเอียด
28/11/2561ก.1กกค.(ยค)3540/2561ประกวดราคาเช่ายานพาหนะประจำปี 2562-2567108,112,800.00รายละเอียด
28/11/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 04/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ 11,857,383.69รายละเอียด
28/11/2561น.3กบญ.(จซ.)3208/2561ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 25626,073,485.85รายละเอียด
28/11/2561น.3กบญ.(จซ.)3208/2561ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯงบประมาณ ปี พ.ศ.25626,073,485.85รายละเอียด
27/11/2561ก.2 กบษ. 3749/2561ขอจัดซื้อพร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ระบบ 22 เควี เพื่อเปลี่ยนทดแทนเบรกเกอร์ผลิตภัณฑ์ ABB SACE รุ่น SFAS 24-12-25 จำนวน 4 สถานี93,809,040.00รายละเอียด
27/11/2561จก.19/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงจอดรถ เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี32,956,000.00รายละเอียด
27/11/2561น.3กบญ.(จซ.) EB2/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ น.3กบญ.(จซ.) EB2/2562 จัดซื้อพัสดุรองปี 256218,967,157.05รายละเอียด
27/11/2561น.3 กบญ.(จซ.) 3209 /2561ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 256216,393,766.39รายละเอียด
26/11/2561น.3กบญ.(จซ.) EB 3/2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ น.3กบญ.(จซ.) EB 3/2562 จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 10,996,345.06รายละเอียด
26/11/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 6 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,017,510.00รายละเอียด
26/11/2561น.3กบญ.(จซ.) จ.5/2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์11,600,940.00รายละเอียด
26/11/2561ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 106/61 จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7,490,000.00รายละเอียด
26/11/2561จร.-คพจ.1-38/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าหนองฉาง – สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)88,169,070.00รายละเอียด
26/11/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-008-2561จ้างพิมพ์แบบฟอรืมใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษีชนิดต่อเนื่อง(กง.๑๔๕-ร.๕๙) จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ8,988,000.00รายละเอียด
26/11/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2560จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1,415 เครื่อง (ประกาศครั้งที่ 2)13,475,045.00รายละเอียด
23/11/2561PEA-SPM3-Q2.03/2561งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระดับแรงดัน 115 kV และ งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเซกา จังหวัดบึงกาฬ80,645,258.00รายละเอียด
22/11/2561จก.18/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช37,450,000.00รายละเอียด
22/11/2561PEA-SPM3-Q2.02/2561จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตาม คพจ.1, สถานีไฟฟ้าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตาม คพจ.1 และ คพพ.2 และสถานีไฟฟ้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม คพจ.1 และ คชฟ.3100,698,128.00รายละเอียด
22/11/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2561จัดซื้อโปรแกรม (Software) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) จำนวน 1 ระบบ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-25619,972,400.00รายละเอียด
21/11/2561จก.14/2561ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์47,936,000.00รายละเอียด
21/11/2561PEA-SPM3-Q2.07/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา, สถานีไฟฟ้าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ สถานีไฟฟ้า ศรีสะเกษ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1489,488,495.53รายละเอียด
21/11/2561PEA(S2)กบญ.038/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 3 (ไลน์เมน) เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6,100 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6111719958344,879,652.00รายละเอียด
21/11/2561ก.3 ดบ.(ปก.) 002/2561การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ สามเเยกตลาดนางบวช ถึง โรงสีดินสุวรรณ(ช่วงที่ 1)1,428,687.67รายละเอียด
16/11/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2561จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 19 รายการ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้งานบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.) 27,134,902.54รายละเอียด
16/11/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,744,782.58รายละเอียด
16/11/2561น.1 กบษ.(ตบ.)(จปก.)(e-bid) 4/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลาย Slope Protection ระบบสายส่ง 115 เควี. ไลน์ สฟ.แม่แตง(Egat) ถึง สฟฟ.ปาย เสาหมายเลข 47/16,890,479.00รายละเอียด
15/11/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-008-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 ระบบ16,050,000.00รายละเอียด
14/11/2561PEA-HPS01/2561โครงการนำร่องติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟถนนแบบบูรณาการประสิธิภาพสูง90,390,655.00รายละเอียด
13/11/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-012-2561 รถขุดตักล้อยาง จำนวน 4 คัน18,832,000.00รายละเอียด
13/11/2561ก.3 กกค.ยค.(E).-002/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์50,936,280.00รายละเอียด
13/11/2561C3IAHชช.043/2560จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ6,958,975.75รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM1-Q2.08/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3 และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4 จังหวัดปราจีนบุรี380,702,299.94รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM3-Q2.05/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีไฟฟ้าชะอำ 3 จังหวัดเพชรบุรี ตาม คพจ.1417,651,992.76รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM3-Q2.05/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีไฟฟ้าชะอำ 3 จังหวัดเพชรบุรี ตาม คพจ.1417,651,992.76รายละเอียด
09/11/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-006-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ7,971,500.00รายละเอียด
08/11/2561ก.2กกค.(กร.)2732/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการย้ายแนวระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี จำนวน 14 รายการ11,307,760.00รายละเอียด
08/11/2561จร.-คพญ.1-31/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)300,733,130.00รายละเอียด
07/11/2561ต.1ปข.(บห)1662/2561จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุจำนวน 2 หลัง และอื่นๆ ที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์8,624,200.00รายละเอียด
07/11/2561จร.-คพจ.1-27/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณ สามแยกบ้านแกใหญ่ – ทางหลวงหมายเลข 2076 (กม.ที่ 19+280) จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)138,237,580.00รายละเอียด
07/11/2561จก.9/2561ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)403,275,727.21รายละเอียด
06/11/2561PEA-M(E)-072/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน แผนงานที่ 3 ตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดแพร่,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดพิจิตรและแยกนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร)11,685,330.90รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)18/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,050,000.00รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,914,000.00รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)16/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,050,000.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพจ.1-04/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 – สถานีไฟฟ้าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139,021,890.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพญ.1-25/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)302,294,260.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพญ.1-29/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 Lot 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 242,832,220.00รายละเอียด
05/11/2561ก.2 กบษ.(ปฮ.)3525/2561เช่าเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลวัตต์16,799,000.00รายละเอียด
05/11/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561Electronic Energy Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00รายละเอียด
02/11/2561ก.2กกค.(กร.)2732/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการย้ายแนวระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี จำนวน 14 รายการ11,307,760.00รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM2-Q3.01/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23,799,988.60รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM1-Q2.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 1 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)335,714,176.69รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM1-Q2.09/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 จังหวัดอยุธยา และสถานีไฟฟ้าศรีมหาโพธิ 2 จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)342,136,180.80รายละเอียด
30/10/2561PEA-M(E)-071/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน แผนงานที่ 3 ตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,636,845.60รายละเอียด
30/10/2561PEA-SPM2-Q3.02/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี ที่สถานีไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)106,639,303.00รายละเอียด
29/10/2561PEA(S2)กบญ.036/2561จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2562-2567 (รถยนต์ 5 ประเภท จำนวน 61 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6110715971465,265,720.00รายละเอียด
29/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-003-2561จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 380 ชุด9,424,000.00รายละเอียด
29/10/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding031/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 23 คัน ของ กฟต.326,264,220.00รายละเอียด
29/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2561จัดซื้อระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ36,816,119.16รายละเอียด
25/10/2561น.3กบญ.(จซ.) EB 9/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 256111,242,757.50รายละเอียด
24/10/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)031D/2561จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ขนาด 2x10 ต.มม.19,773,600.00รายละเอียด
22/10/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงหลังจากรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่1)290,612,000.00รายละเอียด
22/10/2561PEA-I(กคบ)-016/2561จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์8,025,000.00รายละเอียด
22/10/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี 2561 งบโครงการ คพจ.1, คพญ.,คฟม.2 16,797,074.00รายละเอียด
22/10/2561PEA(S2)กกค.021/2561งานต่อเติมอาคารสำนักงาน และอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,629,957.20รายละเอียด
19/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-011-2561จัดจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 98,000,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือน14,648,942.00รายละเอียด
19/10/2561PR-PEA-141/2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างผลิต จัดส่งและเผยแพร่วารสารสายใจไฟฟ้า ปี 2562 9,000,000.00รายละเอียด
18/10/2561ต.1 ชพ.บห.(B)POLE(P)1511/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ7,269,483.70รายละเอียด
18/10/2561PEA-I(กคบ)-015/2561จัดจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 11,143,301.00รายละเอียด
18/10/2561PEA(S2)กกค.020/2561งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่19,999,872.90รายละเอียด
17/10/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-003-2561จัดจ้างนิติบุคคล ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่87,023,100.00รายละเอียด
17/10/2561PEA-SPM1-Q3.03/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ ๑๑๕ เควี พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑๑๕-๒๒ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)71,863,421.00รายละเอียด
17/10/2561PEA-SPM1-Q3.04/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ ๒ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)124,047,136.00รายละเอียด