logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
14/05/2563C3IAHชช.001/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 22 รายการ28,359,346.34
13/04/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ12,597,959.26
13/03/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-007-2563ประกวดราคาซื้อ Instrument Transformers จำนวน 14 รายการ117,421,436.20
09/02/2563ฉ.2ยส.(บห.)26/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563จัดซื้อผลิตภัณฑืคอนกรีต สำหรับโครงการ คพจ.1 ประจำปี.2563 ของ กฟจ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,522,506.00
24/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-004-2562จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)48,790,395.00
24/01/2563PEA-M(A)-157/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Control and Protection Board and Power Supply สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,197,870.14
23/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-007-2563จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1,207 ชุด18,104,106.82
23/01/2563PEA-M(A)-151/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Control & Protection Board & Power Supply สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ5,696,002.69
23/01/2563PEA-M(G)-159/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 1น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่งแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ6,475,144.59
23/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-008-2563จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 672 ชุด14,783,462.40
23/01/2563PEA-M(G)-160/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 2 ทรายหยาบน้ำจืด ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31,447,820.02
23/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)170/2563ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์1,166,086.00
23/01/2563เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ18,359,402.40
23/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008-2563จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 1,208 กม. 27,350,569.60
23/01/2563ก.3 กกค.(ปก) 036/2563จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานรั้วและลาน คสล. ที่ กฟจ.นครปฐม 5,371,753.10
22/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2563จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด10,862,132.82
22/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-024-2562จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ9,620,370.00
22/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2563ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL สำหรับโครงการ CBS จำนวน 1 ระบบ5,202,286.50
22/01/2563กฟภ.กมป.-I.62-35/2562จัดซื้อเครื่อง Oil regeneration จำนวน 1 รายการ28,890,000.00
22/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ38,523,424.00
21/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-002-2563จัดซื้อเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จำนวน 646 ชุด 42,302,664.00
21/01/2563PEA-M(G)-162/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 4 ลวดผูกเหล็กเบอร์18, เหล็กข้ออ้อย ขนาด 25 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),Ground Wire Round Bar ศก.12 mm.,ท่อ PVC ขนาด 50 มม.(ยาวท่อนละ 20 ซม.) ให้ ผรค.ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)33,475,515.82
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1,250 กม.117,606,375.00
20/01/2563กฟภ.กจน.ป(บ)-075-2562จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี (กง.145-ร.59)6,673,590.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2563จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 825 ชุด19,897,185.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-025-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)47,321,713.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด116,989,766.10
20/01/2563น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)01/2563ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันป่าตอง, กฟส.อ.สันกำแพง, เวียงชัย11,589,268.44
20/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 101/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 7 รายการ10,691,664.70
20/01/2563น.3กบญ.(จซ.)EB1/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 24 รายการ 36,051,097.52
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ) 017D/2563ซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร14,454,630.00
17/01/2563PEA-M(A)-158/2562จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Power Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 6,587,162.89
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2563ซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร11,039,190.00
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2562ซื้อหม้อแปลง 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 DYN1110,929,581.34
17/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 106/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ31,332,882.76
17/01/2563PEA-M(G)-164/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. และ 35 ต.มม.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,508,674.50
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.) 016D/2563จัดซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร6,111,840.00
16/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)026/2563จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.สมเด็จ, กฟย.คำม่วง,กฟย.นาคูและ กฟย.ห้วยผึ้ง720,110.00
16/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-023-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
16/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2562จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 174 กม.17,551,424.00
16/01/2563PAT.DCS.PS3.4/2019งานจัดซื้ออุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสารแบบเซลลูลาร์ สำหรับควบคุมสั่งการอุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายในพื้นที่เขต กฟต.3 จำนวน 42 ชุด2,516,640.00
15/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-084-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 194,709 เครื่อง81,357,706.80
15/01/2563ซป.ฉ.1(จซ) 06/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ6,709,508.83
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.3-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 197,458 เครื่อง93,458,336.80
14/01/2563C3IAHชช.006/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ21,291,249.48
14/01/2563ซป.ฉ.1 (จซ) 01/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 14 รายการ45,756,294.44
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.1-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 320,000 เครื่อง151,683,200.00
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.2-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 200,000 เครื่อง94,802,000.00
14/01/2563N2.EB(รล.)- 009/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV (จำนวน 57 รายการ) จำนวน 3 ชุด7,062,000.00
13/01/2563น.3กบญ.(จซ.)EB3/2563จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ24,674,414.00
13/01/2563PEA-M(F)-179/2562จัดซื้อCable Underground CU 115 kV 1x800 sq.mm. งานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าบ้านบึง – แยกหนองปรือ จ.ชลบุรี 5,906,656.80
13/01/2563กฟภ.กจน.ป(ผ)-061-2562จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 6 รายการ118,336,660.70
10/01/2563ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)24/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟอ.กล.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,789,556.00
10/01/2563ปก.มค.005/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,749.00
10/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)099D/2562จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22-0.4/0.23 kv DYN11 ชนิดทนการลัดวงจร11,966,131.00
10/01/2563ฉ.2มห.(บห.)6/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,929,918.00
09/01/2563ฉ.2สล.(บห.)15/2563การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 25636,610,674.00
09/01/2563ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ7,347,262.00
09/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)7/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 25635,694,326.00
08/01/2563PAT.DCS.RDDC1.3/2019จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 จำนวน 480 ชุด101,250,543.00
08/01/2563ฉ.2ศก.(บห.)11/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563การซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟจ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,158,278.00
08/01/2563PEA-M(F)-128/2562จ้างก่อสร้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Load Break Switch 2,000 A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, Air Break Switch 2,000 A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,650,394.90
08/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 102/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ18,055,918.30
08/01/2563PEA-M(A)-152/2562จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Power Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 5,712,532.59
08/01/2563N2.EB(จซ.)-01-2563พัสดุรองปี 2563 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ42,392,033.61
08/01/2563ฉ.2 กฟจ.อจ.(บห.)1/2563จัดซื้อผลิตภัณฑืคอนกรีต สำหรับโครงการค คพจ.1 ประจำปี.2563 ของ กฟจ.อจ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)5,846,266.00
07/01/2563ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 171/62ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า)8,988,000.00
07/01/2563ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห.)02/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.ดอ.5,081,858.00
06/01/2563N2.EB.(จซ.)-04-2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11,167,483.00
06/01/2563N2.EB.(จซ.)-06-2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,076,725.00
06/01/2563ฉ.2 กฟจ.รอ.(บห.)46/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 25636,767,910.50
06/01/2563N2.EB(จซ.)-19-2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,935,769.75
06/01/2563N2.EB(จซ.)-02-2563จัดซื้อ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 16 รายการ7,297,967.10
06/01/256362127168112ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 1 (ลานไก) และสถานีไฟฟ้าสตึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)236,561,249.60
03/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-013-2562จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 681 ชุด6,128,843.37
03/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2562จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,815 ชุด 61,345,475.40
03/01/2563PEA-I(E)-134/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. งบลงทุน38,740,687.50
02/01/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2563จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 11,865 ชุด และ Type 4 จำนวน 4,130 ชุด26,351,692.50
02/01/2563น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,248,585.49
27/12/2562PEA-M(F)-124/2562จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินงานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Incoming จำนวน 2 วงจร (UG) ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22,680,389.76
26/12/2562PEA-M(S)-126/2562จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงตั้งแต่สามแยกซอยเวียดนามอนุสรณ์ถึงสี่แยกถนนโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์126,088,586.00
26/12/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-001.2-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ47,928,510.00
26/12/2562N2.EB.(จซ.)-03-2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,806,518.60
26/12/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-001.1-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ115,821,294.00
25/12/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 16 รายการ25,535,031.96
25/12/2562ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 38/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,980,000.00
25/12/2562กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-003.2-2563ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 56,500 ชุด9,068,250.00
25/12/2562S1(B)POLE(P)001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,738,510.42
25/12/2562PEA-M(S)-120/2562จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน เฟส 1 ช่วงสี่แยกดอนปาน – ถนนดวงรัตน์ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 124,555,276.00
25/12/2562ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 37/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟอ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี14,980,000.00
25/12/2562กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-003.1-2563ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 45,900 ชุด7,366,950.00
25/12/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 05/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ8,362,884.60
25/12/2562ซ.ก.2กกค.(ยค)04/2562การซื้อรถAll Terrain Crane ขนาดยกไม่ต่ำกว่า35ตันจำนวน 2 คัน และรถCity Crane 20 ตัน จำนวน 1 คัน97,584,000.00
25/12/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 04/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วยจำนวน 6 รายการ 8,016,322.30
24/12/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 105/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน 9,774,450.00
24/12/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-018-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ ARSS (Anti-Rodent Self Supporting Cable) ชนิด G.652D ขนาด 24 Cores จำนวน 126 เส้นทาง ระยะทางรวม 2,400 กิโลเมตร151,512,000.00
24/12/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)001/2563จัดซื้อพัสดุรองปี2563 อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 24 รายการ37,870,502.30
24/12/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)003/2563จัดซื้อพัสดุรองปี2563 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 31 รายการ39,582,974.38
24/12/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)002/2563จัดซื้อพัสดุรองปี2563 อุปกรณ์โลหะ จำนวน 25 รายการ14,678,490.05
24/12/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2562จัดซื้อรถขุดตักล้อยาง จำนวน 4 คัน18,832,000.00
24/12/2562PEA-SPM1-TDDP1-ZTA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบุณฑริก179,936,229.00
23/12/2562กบญ.ก.1(B)-M-003-2563จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 23 รายการ11,320,841.82
23/12/2562กบญ.ก.1(B)-M-002-2563จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 15 รายการ12,162,407.52
23/12/2562PEA-M(C)-144/2562จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าวังจันทร์ จ.ระยอง10,659,233.00
23/12/2562 กบญ.ก.1(B)-M-001-2563จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 15 รายการ13,274,458.20
23/12/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-067-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ238,202,330.00
20/12/2562PEA(S2)กบญ.001/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6212724291446,914,829.45
20/12/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 104/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ13,997,526.00
20/12/2562PEA(S2)กบญ.002/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 18 รายการ15,333,275.48
20/12/2562กบญ.ก.1(B)-M-006-2563จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19,173,702.36
19/12/2562PEA-RY-E(B)-012/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง6,412,724.00
19/12/2562PEA-SPM1-TSDP9.4-XPA/2562งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง143,050,429.00
18/12/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)006/2563จัดซื้อพัสดุรองปี2563 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 6 รายการ19,605,367.11
18/12/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2562จัดจ้างควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม อาคาร 51 ของ กฟภ.สำนักงานใหญ่ 13,847,946.42
18/12/2562น.3กบญ.(จซ.)EB2/2563การจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 26 รายการ20,301,944.60
18/12/2562ก.2 บฉ.(ปบ.)/1521/2562จ้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย ถนน 3376 ตอน 1 คลองลึก-หนองน้ำเย็น521,322.56
17/12/2562 ก.2 บฉ(บป)1525/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟ "งานงดจ่ายไฟ" ปี 25631,123,265.00
17/12/2562น.3กบญ.(จซ.)ชB1/2562จัดเช่ายานพาหนะ ปี 2563-2568 จำนวน 21 คัน21,320,820.00
16/12/2562จก.11/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี36,243,361.00
16/12/2562กฟภ.กจต.ป(รช)-008-2562 จัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รผก. จำนวน 9 คัน (รถยนต์ไฮบริด) และรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผชก. จำนวน 11 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)30,195,635.40
16/12/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)097D/2562จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการ สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 185 ต.มม. 20,180,200.00
16/12/2562กฟภ.กบข.(ก)-006-2562ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่อสาร14,188,200.00
16/12/2562PEA-I(EB)-012-2562จัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม สายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV ช่วงขนอม – เกาะสมุย (วงจร 3) กรณีฉุกเฉิน61,632,000.00
16/12/2562ต.2ทญ.(ก.)2005/2562จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2563526,440.00
16/12/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-026-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Closed Loop ในพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการ คชฟ.317,327,280.40
14/12/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ42,018,857.74
13/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-006.1-2563หม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA. 3P,22-0.416/0.24 KV.335,881,560.00
13/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-002.2-2563หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA. 1P.55,423,218.00
13/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-005.1-2563หม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA. 3P,22-0.416/0.24 KV.169,734,528.00
13/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-002.1-2563หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ31,432,962.00
13/12/2562N2.EB(จซ.)-19-2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 8 รายการ11,935,769.75
13/12/2562ก.1กกค.(ยค)3196/2562เช่ายานพาหนะปี 2563-256884,301,020.00
12/12/2562PEA-M(A)-122/62จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเขื่องใน จ.อุบลราชธานี32,970,338.00
12/12/2562PEA(S2)กบญ.003/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)46,123,708.90
11/12/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-008-2561Stationary Battery 125 V.82,176,000.00
11/12/2562PEA-M(E)-137/2562จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (เคเบิลใต้ดินทองแดง115 เควี1x800 ต.มม.) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 12,869,352.24
11/12/2562C3IAH ชช.002/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 24 รายการ11,972,478.24
11/12/2562PEA-CDD-09/2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สือสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าแบบ Closed Loop ในพื้นที่ กฟน.1 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,596,594.30
11/12/2562PEA-SPM3-TDDP1-XEA/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเสิงสาง147,068,386.30
11/12/2562กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-010-2562จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1,120 ชุด7,951,384.00
11/12/2562PEA-SPM3-TDDP1-19/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปัว และสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 3186,011,357.30
11/12/2562น.2 กกค.(จร.)-05/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (I. BY) งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณประจำปี 2560,256218,731,186.74
09/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-005.2-2563หม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA. 3P,22-0.416/0.24 KV.282,890,880.00
09/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-004-2563หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ6,818,468.00
09/12/256262127030530จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ 999,812.28
09/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-006.2-2563หม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA. 3P,22-0.416/0.24 KV.452,305,371.00
09/12/2562PEA-TSDP.9.1(E)-141/2562จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (เคเบิลใต้ดินทองแดง115 เควี1x800 ต.มม.) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) –บริเวณอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 5,369,688.00
09/12/2562กฟภ.กจน.ป(มป)-008-2563หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ66,491,619.00
08/12/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding051/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding051/25628,982,543.00
06/12/2562PEA-TSDP.9.3(A)-082/2562จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง/ทดสอบระบบ CSCS สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 และสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 จังหวัดระยอง14,155,993.00
04/12/2562ก.1 กกค(ยธ)(ปก) 36/2562จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร (ทางเข้ามุมขวา) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี20,330,000.00
04/12/2562PEA(S2)กบญ.006/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29,173,656.57
04/12/2562ฉ.2สล.(บห.)13/2562ซื้อเรื่อกู้ภัยชนิดเบาพร้อมเครื่องยนต์963,000.00
03/12/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-074-2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า 115 เควี จำนวน 17 รายการ59,259,810.00
03/12/2562PEA-SPM2-TDDP1-28/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวชิรบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)165,212,269.30
03/12/2562น.3กบญ.(จซ.)EB6/2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ เลขที่ น.3กบญ.(จซ.)EB6/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,120,575.40
03/12/2562PEA-MGBT-001/2019งานจ้างเหมา แผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา385,200,000.00
03/12/2562จก.4/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างอาคารทางเชื่อม (ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2) สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค564,957,389.20
02/12/2562จร.คพจ.1-37/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าคลองแงะ (ลานไก) – สถานีไฟฟ้านาทวี จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1191,801,780.00
02/12/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 17 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,404,312.22
02/12/2562PEA-M(S)-121/2562งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนสิโรรส ระยะที่ 2 (จุดตัดทางรถไฟ – จุดตัดคลองแบเมาะ) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์194,839,445.80
02/12/2562PEA-SPM1-SEZP2-03/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย 2 และสถานีไฟฟ้าสันทราย 2332,348,826.60
02/12/2562กฟภ.กจน.ป(คป)-001-2563จัดซื้อ คาปาซิเตอร์ ใช้นอกอาคาร จำนวน 2 รายการ16,373,086.50
02/12/2562จร.-คพพ.2-35/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 - สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2 (ชั่วคราว) จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาระบบเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2150,764,070.00
02/12/2562จก.12/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี32,447,750.00
29/11/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,078,050.00
27/11/2562ก.3 กกค.(ปก) 034/2562ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประตู รั้ว ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ รื้อถอนและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี16,165,453.00
26/11/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004.2-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 6,800 กม.805,089,400.00
26/11/2562กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-001-2563ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 7 รายการ71,495,260.00
26/11/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004.3-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 7,600 กม.899,805,800.00
26/11/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004.1-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 4,777 กม.565,575,303.50
26/11/2562PEA(S2)ภก.(บห.)340/2562จัดซื้อหม้อแปลงจำนวน 2 รายการ ของ กฟจ.ภูเก็ต10,245,999.00
25/11/2562PEA-I(EB)-009/2562จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหาย สายเคเบิลใต้น้ำของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ กฟก.๒, กฟต.๒ และ กฟต.๓ จำนวน ๒๕ ชุด58,850,000.00
25/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)012D/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มลวดอลูมิเนียม6,189,564.80
25/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)078D/2562จัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลง 3 รายการ9,174,511.70
22/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 10 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,577,766.20
22/11/2562กฟภ.กผร.-002/2562จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับระบบ ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ฐาน (Base Map) จำนวน 15 รายการ48,580,688.91
21/11/2562PEA-TFM-PTM-01/2019ประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00
21/11/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 16/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทสติก 22-33 kV จำนวน 2 รายการ5,556,274.60
21/11/2562PEA-SPM2-TSDP9.3-PYO/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2287,900,170.00
21/11/2562กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2562จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,815 ชุด 61,345,475.40
21/11/2562กฟภ.กมป.ป-I.62-37/2562ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบ DGA ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,992,000.00
21/11/2562มท 5309.18/กฟส.บรบือ(บต.)45992/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสาาย เข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่มขนาดและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)642,000.00
21/11/2562PEA(SM)-SA-021/2562SF6 Gas Density Monitoring with auxiliary contact เพื่อใช้เปลี่ยนทดแทนของเดิงสำหรับ GIS ระบบ 115 kV ผลิตภัณฑ์ EHH 9,662,100.00
20/11/2562กฟภ.กจน.ป(มต)-004-2563จัดซื้อ GSM/GPRS MODEM, FOR CONNECTING TOU. METER จำนวน 1,655 เครื่อง 9,748,529.25
19/11/2562ฉ.2สดจ.(มต)007/2562จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 กรณีติดตั้ง ,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออก,ติดตั้งปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ กฟอ.สดจ.,กฟย.คำม่วง,กฟย.นาคูและกฟย.ห้วยผึ้ง720,110.00
19/11/2562PEA-TSDP.9.4(S)-118/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.ปัตตานี 2 - สฟ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)125,266,398.00
19/11/2562กฟภ.กบข.(ก)-004-2562งานจัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 256334,770,720.00
18/11/2562PEA-SPM2-TSDP9.2-08/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 5 งานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 และงานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าหนองกี่241,689,709.31
18/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)02D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 6 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)02D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,986,073.40
18/11/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 6 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)06/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)34,589,754.65
18/11/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-079-2562จัดซื้อ ลวดเหล็กปลอก ขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ9,006,750.68
18/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)04D/2563ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุกลุ่ม อุปกรณ์ตู้ใส่มิเตอร์ จำนวน 1 รายการ13,315,080.00
18/11/2562PEA-SPM2-TSDP9.1-03/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 3 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าโคกสำโรง160,305,181.00
15/11/2562ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 098D/2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 15(45) แอมป์ 8,919,920.18
15/11/2562กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2562จัดซื้อจอภาพชนิดสัมผัส (Touch Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว22,395,956.00
15/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2563จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบโลหะติดตั้ง จำนวน 16 รายการ 15,358,972.60
15/11/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-023-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
15/11/2562กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-008-2562จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (IT Service Management : ITSM) พร้อมทั้งจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) สำหรับสำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 เขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,919,496.80
13/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)08D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบปักเสา ประกอบสายยึดโยง จำนวน 10 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)08D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,964,081.56
12/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)011D/2563จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW จำนวน 3 รายการ 27,144,423.40
12/11/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 15 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)35,290,487.05
12/11/2562PEA-SPM1-TSDP9.1-02/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึงสามพันและก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 4143,491,483.30
12/11/2562PEA(SM)-TM-026/2562ประกวดราคาซื้อ Vacuum Pump Unit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,822,125.00
12/11/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-002.2-2561ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ62,706,280.00
11/11/2562กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-002-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Center)887,523,698.00
11/11/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-002.1-2561ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์160,707,580.00
08/11/256244004/2562ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุฉินารายณ์ และ กฟย.ในสังกัด1,069,682.88
08/11/2562ฉ.2พทง.1884/2562จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,069,982.88
08/11/2562SMC-DES-I-01/2019ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.2 และจังหวัดภูเก็ต6,313,000.00
07/11/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)010D/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย36,553,682.40
07/11/2562PEA.KSP 001-2562ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย856,000.00
06/11/2562ฉ.๒(บห.)๑๒๗๓/๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.เดชอุดม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,311,200.00
04/11/2562ฉ.2ขห.(บง.)2717/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีผู้ใช้ไฟค้างชำระ ประจำปี 2563751,062.00
04/11/2562ฉ.2(บห.)3974/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระในเขตรับผิดชอบของ กฟส.สุวรรณภูมิและ กฟย.โพนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,284,000.00
01/11/2562PEA(SM)-SA-005/2562จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ Switchgear ระบบ 22 kV จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า96,300,000.00
01/11/2562PEA-LBP-ฉ.2/001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 25631,604,974.32
01/11/2562มท 5309.18/กฟส.บรบือ (บง)43215/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟที่ค้างชำระ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)856,000.00
01/11/2562PEA-M(C)-119/2562จัดจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี283,668,331.30
01/11/2562PEA-TSDP.9.3(A)-081/2562จ้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 และสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,176,921.13
31/10/2562ฉ.2 กฟส.ยต.(บง.) 001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าที่ค้างชำระในเขตรับผิดชอบ กฟส.ยางตลาด และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 25631,134,200.00
31/10/2562PEA-LNT-ฉ.2.ลท(บง).001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟส.เลิงนกทา749,000.00
31/10/2562PEA-I(F)-090/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (โยธา) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.6,420,000.00
31/10/2562ฉ.2ศก.(บห)3576/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,283,845.92
30/10/2562ฉ.2 อจ.(บป.)1942/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 25632,284,450.00
30/10/2562กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-002-2562จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer 1200 LPM จำนวน 54 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1500 LPM จำนวน 299 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1800 LPM จำนวน 1 ชุด และเครื่อง Print Server จำนวน 4 ชุด7,777,958.40
30/10/2562มท.5309.18/วรช.(บป)42743 ลว.29 ตุลาคม 2562การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขต รับผิดชอบของ กฟอ.วรช. ปี 25631,284,000.00
30/10/2562ฉ.2ชยน.(บง)1123/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟส.เชียงยืนและ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)855,657.60
30/10/2562ฉ.2(บห)1238/62การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ และ กฟย.ในสังกัด ปี 25632,140,000.00
30/10/2562ฉ.2 (บห.) 1236/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกฟอ.ตระการพืชผล และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ประจำปี 25632,473,840.00
30/10/2562ฉ.2วป.(บง.)1383/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563856,000.00
30/10/2562ฉ.2พมห.(ธก.)3651/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พมห.และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 25631,174,860.00
30/10/2562ฉ.2 พนพ.บง.152/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563665,540.00
30/10/2562ฉ.2(บห.)1237/62จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 25632,823,516.00
30/10/2562ฉ.2 ยส.(บป.)4266/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ยส และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding2,157,762.00
29/10/2562ฉ.2 กร.(บง.)-1503/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563748,991.44
29/10/2562ฉ.2 สล.(บป.)2150ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ปี 2563985,420.00
29/10/2562ฉ.2 กษ.(บง.)1040/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563963,000.00
28/10/2562ฉ2.ขร.(บง.)65/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์)960,860.00
28/10/2562จร.-คพจ.1-31/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าปัว – สถานีไฟฟ้าทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1122,379,110.00
28/10/2562ปก.(อบ.บป.)E-BID 001/2563ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 25632,423,764.00
28/10/2562จร.-34/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจร บริเวณภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - บริเวณทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต247,481,370.00
28/10/2562ฉ.2อส.(บง.)-950/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563642,000.00
28/10/2562ฉ.2 คช.(บง.)686/62 ลว. 28 ต.ค. 2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีงานงดจ่ายไฟในพื้นที่ กฟส.คำชะอี และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 25631,027,200.00
28/10/2562ฉ.2สดจ(บห)2(จ้าง)101/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้า(2 รายการ)ตัดมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig)1,819,000.00
28/10/2562จร.คพจ.1-32/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าฝาง - สถานีไฟฟ้าไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1)41,657,663.72
28/10/2562ปก.มค.003/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.มหาสารคาม และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,209,786.00
28/10/2562ฉ.2 รศ.(บง.) 1263/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.รศ. ประจำปี 2563662,116.00
28/10/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding045/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม ปี 2562 จำนวน 3 รายการ (หม้อแปลง 1 รายการ และ ล่อฟ้า 2 รายการ)8,655,003.98
28/10/2562ฉ.กฟส.พภ.001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พภ.2,140,000.00
28/10/256262107260161ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.น้ำยืน และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,177,000.00
25/10/2562กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2562งานจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 ในรูปแบบ Fully Outsource ระยะเวลา 60 เดือน(Phase 4.1 Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)360,590,000.00
24/10/2562กฟภ.กพล.ป(ไอที)-001-2562จัดจ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าสำหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile Workforce)5,671,000.00
24/10/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-002-2562จัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถกระเช้าฮอทไลน์ 22-33 kV) จำนวน 32 คัน254,232,000.00
22/10/2562PEA-SPM2-TDDP1-26/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง และสถานีไฟฟ้าครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)187,927,310.00
22/10/2562กฟภ.กบข.(ก)-003-2562ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 159,702,850.00
11/10/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding047/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding47/256211,909,046.50
22/07/256262077345222จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี8,249,443.20
25/06/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน 7,263,031.60
12/06/2562น.2 กกค.(กร.)- 04/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.219,719,543.60
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/256238,099,704.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30