logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
26/06/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-003-2563ประกวดราคาซื้อConnectors จำนวน 10 รายการ11,471,042.00
10/06/2563มท 5310.32/ดบ.5389 ลว. 10 มี.ค. 2563จ้างเหมาก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย บริเวณ SF6 หน้าวัดนางบวช ถึง DDE บ้านเขาชะโอย709,875.75
14/05/2563C3IAHชช.001/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 22 รายการ28,359,346.34
24/04/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-006-2563ประกวดราคาซื้อฟิวส์สวิตช์ตัดตอนแรงต่ำที่มีเครื่องห่อหุ้ม (Fuse Switch Disconnector FSD) จำนวน 15,000 ชุด40,927,500.00
21/04/2563ก.2จบ(บห.)010/2563การจ้างก่อสร้างงานถมดินบดอันแน่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ1,086,930.00
13/04/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ12,597,959.26
03/04/2563น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)03/2563ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ลำพูน, กฟอ.จอมทอง, หางดง, พาน, กฟส.อ.แม่จัน, จุน5,371,196.70
03/04/2563PEA-SPM2-TSDP9.4-07/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองท่อมและสถานีไฟฟ้าท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)408,489,277.60
03/04/2563กฟภ.กจน.ป(คป)-003-2563คาปาซิเตอร์ จำนวน 2 รายการ36,351,163.50
03/04/2563PEA-TSDP.9.1(E)-024/2563ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มสายไฟ (กลุ่มที่1) สำหรับงานก่อสร้าง Underground Cable เพื่อเชื่อมโยงระบบ 115 เควี วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์ (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) จังหวัดนครสวรรค์ ตาม คพส. 9.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,171,292.80
02/04/2563น.2 กกค.(จร.)-01/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 30 รายการ39,893,298.99
02/04/2563PEA-SPM1-TSDP9.3-BKB/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางขันธ์ 2215,558,872.30
02/04/2563PEA-SPM1-TSDP9.1-PEB/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 2139,840,536.30
01/04/2563S1(B)Cable(C)011/2563จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 ประเภทสายไฟ จำนวน 6 รายการ17,337,620.17
31/03/2563PEA-CDD-11/2020ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 3,600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)250,380,000.00
31/03/2563กบญ.ก.1(B)-C-069-2563จัดซื้อพัสดุหลักประจำปี 2563 ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ25,737,031.00
31/03/2563PEA-I(F)-034/2563ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,128,000.00
31/03/2563กบญ.ก.1(B)-C-057-2563จัดซื้อพัสดุหลักประจำปี 2563 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ21,734,910.00
30/03/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-011-2563จัดซื้อระบบดักจับการลักลอบเข้าสู่เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ32,520,510.00
30/03/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-010-2563จัดซื้ออุปกรณ์หาเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทดแทน จำนวน 1 ระบบ 30,801,769.00
30/03/2563PEA-SPM2-TSDP9.1-CMF/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)267,713,561.30
30/03/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-014-2563จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 870 ชุด115,783,480.20
30/03/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-012-2563จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC)887,523,698.00
27/03/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-013-2563จัดซื้อระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (PEA e-Mail) จำนวน 1 ระบบ129,761,053.91
27/03/2563ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)057D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)057D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27,698,020.00
27/03/2563PEA-TSDP.9.3(A)-031/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาพร้อมติดตั้ง/ทดสอบระบบ CSCS สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 และสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,155,993.00
27/03/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)063D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ สาย SAC 22/50 ต.มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)063D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,013,802.50
27/03/2563S1(B)Transformers(C)008/2563จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ30,986,215.60
26/03/2563PEA-TDDP.1(A)-166/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.2) ระบบ 115-22 เควี ขนาด 1x25 เอ็มวีเอ (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,949,875.43
25/03/2563PAT-SCPS01/2020งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) 423,720,000.00
25/03/2563PEA(SM)-SA-004/2563จ้างติดตั้ง รื้อถอน 115kV Disconnecting Switch สถานีไฟฟ้านวนคร16,216,700.00
24/03/2563PEA-SPM2-MCDP1-HYE/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)274,677,014.30
24/03/2563กบญ.ก.1(B)-กบล.-075-2563จัดซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวนขนาด 1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 5,338 ท่อน ให้ คลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา16,886,751.26
24/03/2563น.1กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)02/62จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าแม่ริม - สถานีไฟฟ้าดอยสะเก็ด ช่วงแยกลิขิตชีวัน - กม.๗ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเสา Steel Mono Pole20,880,087.00
24/03/2563กบญ.ก.1(B)-กบล.-077-2563จัดซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวนขนาด 1.70 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 10,847 ท่อน ให้ คลังพัสดุ กฟอ.กบินทร์บุรี34,314,460.64
24/03/2563กบญ.ก.1(B)-กบล.-076-2563จัดซื้อคอนเหล็กหุ้มฉนวนขนาด 1.70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 3,903 ท่อน ให้คลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต12,347,131.91
23/03/2563PEA-SPM1-TSDP9.4-PKD/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 4440,161,395.30
23/03/2563PEA-SPM1-TSDP9.3-BBC/2563งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 3195,032,848.30
23/03/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.1-2563การจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 5,567 กม.674,773,843.20
23/03/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.3-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,980 กม.361,204,608.00
23/03/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.2-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 4,800 กม.581,806,080.00
21/03/2563PEA-M(S)-009/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงตั้งแต่สามแยกซอยเวียดนามอนุสรณ์ถึงสี่แยกถนนโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)127,684,491.00
20/03/2563กฟภ.กจต.ป(รค)-005-2562จัดซื้อรีโคลสเซอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 35 ชุด26,359,931.50
20/03/2563S1(B)POLE(C)007/2563จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,606,611.00
20/03/2563กฟภ.กบข.(ก)-003-2563จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 25639,020,100.00
19/03/2563PEA(SM)-TM-007/2563จัดซื้อ เครื่องกรองความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงแบบ Online จำนวน 4 เครื่อง (กบส. ปี 2560)21,400,000.00
17/03/2563กฟภ.กบข.(ก)-002-2563งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงข่าย (NMS) ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM ทดแทนระบบบริหารจัดการเดิม31,886,000.00
16/03/2563กฟภ.กผร.ผพก.-๐๐๑/๒๕๖๓จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ระบบนำทางและติดตามรถแก้ไฟ สำหรับแผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟฟ.จุดรวมงานทั่วประเทศ99,332,750.04
16/03/2563ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก.001/2563ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.3 ตามการเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566 14,290,920.00
13/03/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-002-2563ประกวดราคาซื้อOverhead line hardware จำนวน 5 รายการ10,917,937.60
13/03/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-007-2563ประกวดราคาซื้อ Instrument Transformers จำนวน 14 รายการ117,421,436.20
11/03/2563ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2563จัดซื้อสายไฟฟ้า สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยก/สายย่อย ระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลง8,277,520.00
10/03/2563กฟภ.กจน.ป(ร)-004-2562ประกวดราคาซื้อHardware จำนวน 16 รายการ 47,422,176.37
10/03/2563PEA-I(EB)-009-2563จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุนเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหาย สำหรับสายเคเบิลใต้น้ำชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด14,124,000.00
10/03/2563ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2563 งบดครงการ คพจ.1(แผน3) เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2563133,284,978.00
10/03/2563ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding009/2563ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding009/256313,556,900.00
09/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ จ (52-8) จำนวน 47,200 ลูก39,898,160.00
09/03/2563S1(B)POLE(P)004/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ชุมพร ปี 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,799,258.00
09/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-011-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 53,900 ลูก34,027,070.00
05/03/2563PEA-M(E)-005/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในเขตพื้นที่ กฟน.2 และ กฟน.3 ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,527,170.03
04/03/2563PEA-DSRP.3(O)-006/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าเขมราฐ จ.อุบลราชธานี - สถานีไฟฟ้าปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)151,405,790.73
04/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-014.1-2563จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 234,500 ลูก7,527,450.00
04/03/2563ต.3กกค(จร.)002/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 33 เควี. เป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณ ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27,091,758.00
04/03/2563PEA-M(F)-147/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย - สถานีไฟฟ้าหนองแค) - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ตาม คพส.9.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ตาม คชฟ.3 (เพิ่มเติม)5,165,917.20
04/03/2563PAT.AMS-T-01/2020จัดซื้ออุปกรณ์ Protocol Analyzer Test Set และ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) Test Set 2,343,300.00
04/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-014.2-2563จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 200,000 ลูก6,420,000.00
03/03/2563ก.3 กกค.(ปก)002/2563งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟก.3 Lot 313,947,236.00
03/03/2563PEA-TFM-PTM-01/2019ประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00
03/03/2563PEA-TDDP.1(E)-001/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณแยกวัดบ้านนาเทพธาราม - สามแยกเกาะดอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,474,864.64
03/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-010-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 118,100 ลูก74,556,530.00
02/03/2563กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2563จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 2,583 ชุด และ 33 เควี จำนวน 363 ชุด17,172,087.60
02/03/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-011-2563ประกวดราคาซื้อHotline clamps จำนวน 3 รายการ63,034,010.30
02/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.3-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 50,400 ลูก16,717,680.00
02/03/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-005-2563ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ Animal barrier และ Cutout bracket จำนวน 2 รายการ10,304,100.00
02/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.1-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 150,000 ลูก49,755,000.00
02/03/2563กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2563จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา จำนวน 4 รายการ10,588,794.90
02/03/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.2-2563จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 100,000 ลูก33,170,000.00
02/03/256363027283375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x ๔๕.00 เมตร (ตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.18 x 0.18 x 10.00 เมตร) รั้วลวดตาข่าย, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ กฟจ.เพชรบุรี (สถานีไฟฟ้าท่ายาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,312,830.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.2-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 150,000 ชุด120,375,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-015-2563จัดซื้อลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก (54-1) จำนวน 57,700 ลูก และลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง (54-4) จำนวน 44,000 ลูก7,030,970.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.5-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 56,800 ชุด45,582,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.4-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 80,000 ชุด64,200,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.2-2563จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 12,800 ชุด42,731,520.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.1-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 180,000 ชุด144,450,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004-2563จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 41,700 ชุด44,619,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.1-2563จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 20,000 ชุด66,768,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.3-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 120,000 ชุด96,300,000.00
26/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2563จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์สำหรับ 115 เควี TR-202 จำนวน 9,000 ชุด21,571,200.00
26/02/2563กฟภ.กจน.ป(คป)-002-2563จัดซื้อ คาปาซิเตอร์ ใช้นอกอาคาร จำนวน 2 รายการ16,373,086.50
25/02/2563PEA-I(R)-154/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ)-ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) และบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)267,431,241.55
24/02/256363027227316ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน),ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน 2 หลัง,โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน 1 หลัง,คลังโปร่ง 1 หลัง,โรงจอดรถยนต์,ถนน-ลาน คสล.,รางระบายน้ำและ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,330,000.00
24/02/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)047D/2563จัดหาชุดคอนสื่อสาร ชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) 14,477,100.00
24/02/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนสื่อสาร 503/2563จัดซื้อคอนสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3,385 ชุด9,764,777.20
24/02/2563PAT-SCPS01/2020งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 423,720,000.00
23/02/2563PEA-ENE-NZB-001/2563งานจ้างพัฒนาอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) สำหรับอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม40,742,604.00
21/02/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ)021D/2563 ประกวดราคาซื้อเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 ยาว 4.5 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)021D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,306,130.00
21/02/2563PEA-M(A)-148/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ตาม คพจ.1 จำนวน 2 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,126,070.00
21/02/2563PEA-SMC-01/2019งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation กลุ่มงานที่ 1 ภาคเหนือ97,518,730.00
19/02/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009.2-2563จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 3,606.168 กม.241,615,095.00
19/02/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009.1-2563จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 5,250 กม.351,284,210.00
19/02/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-027-2562 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ PEA 12,016,100.00
18/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.2-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 21,200 ชุด26,086,600.00
18/02/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1-2563จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 39,000 ชุด47,989,500.00
18/02/2563น.3ชบด.(บห.)eb-1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,792,697.52
17/02/2563S1(B)POLE(I)003/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 8 รายการ ในพื้นที่ กฟจ.รบ., กฟจ.สส. และกฟอ.พธร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,003,518.00
17/02/2563PEA-I(EB)-009/2562จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหาย สายเคเบิลใต้น้ำของ กฟภ. ในเขตพื้นที่ กฟก.๒, กฟต.๒ และ กฟต.๓ จำนวน ๒๕ ชุด58,850,000.00
17/02/2563ซป.ฉ.1 (จซ) 07/2563ซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (จากการยกเลิกสัญญาปี 2562) จำนวน 9 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 07/256333,927,367.40
17/02/2563PEA-I(EB)-012/2562งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม สายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี ช่วงขนอม-สมุย (วงจร 3) กรณีฉุกเฉิน 61,632,000.00
14/02/2563ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 24 รายการ39,681,552.41
13/02/2563PEA-M(S)-002/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)301,283,760.00
13/02/2563กฟภ.กจต.ป(รช)-005-2562จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 ตามความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 12 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)12,406,008.00
12/02/2563ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding003/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 23 รายการ41,632,595.76
12/02/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2563จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด10,862,132.82
11/02/2563PEA-M(A)-149/2562จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ7,826,183.30
11/02/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-007-2563จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 29,100 เครื่อง76,036,554.00
11/02/2563PEA-M(A)-155/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,826,183.30
09/02/2563ฉ.2ยส.(บห.)26/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563จัดซื้อผลิตภัณฑืคอนกรีต สำหรับโครงการ คพจ.1 ประจำปี.2563 ของ กฟจ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,522,506.00
07/02/2563PEA-I(E)-134/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. งบลงทุน38,740,687.50
06/02/2563กฟภ.กปก.1/2563จ้างจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ให้แก่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. และผู้บริหาร กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,617,500.00
05/02/2563ต.3กบญ.(จซ.) e-bidding006/2563จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding006/2563 26,200,158.67
05/02/2563กฟภ.กจต.ป(รช)-007-2562จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 (สนญ.) จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 42 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)52,881,540.00
05/02/2563PEA-M(E)-008/2563ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรัับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก 2 (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าวังเจ้า จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,629,393.05
04/02/2563น.2 กกค.(จค.) 01/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 35 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จค.) 01/2563 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ปี 256339,704,806.72
04/02/2563ฉ.2สล.(บห.)002/2563การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 25636,610,674.00
04/02/2563ฉ.3ปธ.(บห.) EBD-001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวนโครงการ คพจ.1 และงานเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (I.BY) ปี 2563 ของ กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,877,909.00
03/02/2563PEA-I(กคบ)-001/2563จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile ขนาด 300 กว. จำนวน 4 เครื่อง และขนาด 500 กว. จำนวน 4 เครื่อง20,544,000.00
03/02/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-009-2563จัดซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch Layer 3 สำหรับสถานีไฟฟ้า ทดแทน จำนวน 380 ชุด102,262,746.20
31/01/2563กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001.2-2563ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 KV. 100 A. 12 KA. จำนวน 25,000 ชุด และดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 KV. 100 A. 8 KA. จำนวน 11,200 ชุด96,599,600.00
31/01/2563ก.2 บฉ.(ปบ.)/581/2563จ้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย ถนน 3376 ตอน 3 วิสเทค-ชากหมาก581,510.90
31/01/2563กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001.1-2563ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 KV. 100 A. 12 KA. จำนวน 30,700 ชุด72,267,800.00
30/01/2563PEA-DSRP.3(F)-181/2562จัดซื้อCABLE UNDERGROUND CU.115 KV.1x800 SQ.MM เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจรเพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุต 1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,710,769.00
30/01/2563กฟภ.กจน.ป(ชถ)-083-2562เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 105 เครื่อง (ระยะเวลาเช่า 3 ปี) 9,072,000.00
30/01/2563PEA-M(G)-161/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)46,759,563.89
30/01/2563PEA-M(A)-156/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร12,882,611.68
30/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007.2-2563จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3,410 กม. 34,078,858.00
30/01/2563PEA-M(A)-150/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ11,165,647.95
30/01/2563PEA-DSRP.3(F)-125/2562จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,016,410.64
30/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007.1-2563จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 6,000 กม. 59,962,800.00
29/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-004-2563จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันภัยคุกคามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน จำนวน 1 ระบบ9,215,196.31
29/01/2563S1(B)POLE(P)002/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 8 รายการ ใช้งานในพื้นที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29,768,363.00
29/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-003-2563จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทดแทน จำนวน 1 ระบบ 40,446,178.69
29/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-003-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยของเครือข่ายระบบโดเมน (DNS Security) 34,775,000.00
29/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005.2-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 1,355 กม.218,245,920.50
29/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005.1-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,000 กม.322,134,200.00
28/01/2563PEA-CDD-07/2020จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สือสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าแบบ Closed Loop ในพื้นที่ กฟน.1 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,596,594.30
28/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-002.1-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 4,659 กม.330,015,606.00
28/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-002.2-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2,400 กม.170,001,600.00
28/01/2563กฟภ.กบข.(ก)-001-2563งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งการ์ดตรวจสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับอุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM29,746,000.00
27/01/2563PEA-SMC-01/2019งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคาร สำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation กลุ่มงานที่ 1 ภาคเหนือ97,518,730.00
27/01/2563ฉ.3 นร.(คพ.)EBD001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)14,993,963.50
27/01/2563ฉ.3 ชย.(บห)EBD-001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)32,890,409.00
24/01/2563PEA-M(A)-157/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Control and Protection Board and Power Supply สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,197,870.14
24/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-004-2562จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)48,790,395.00
23/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)170/2563ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์1,166,086.00
23/01/2563PEA-M(G)-160/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 2 ทรายหยาบน้ำจืด ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31,447,820.02
23/01/2563เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ18,359,402.40
23/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008-2563จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 1,208 กม. 27,350,569.60
23/01/2563ก.3 กกค.(ปก) 036/2563จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานรั้วและลาน คสล. ที่ กฟจ.นครปฐม 5,371,753.10
23/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-008-2563จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 672 ชุด14,783,462.40
23/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-007-2563จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1,207 ชุด18,104,106.82
23/01/2563PEA-M(G)-159/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 1น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่งแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ6,475,144.59
23/01/2563PEA-M(A)-151/2562จัดซื้ออุปกรณ์ Control & Protection Board & Power Supply สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ5,696,002.69
22/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-006-2563จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 438 ชุด10,862,132.82
22/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-024-2562จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ9,620,370.00
22/01/2563ป.ก.2กกค.(ยค)01/2563เช่าเพิ่มเติมแผนงานเช่ายานพาหนะปี2561-2566 กฟก.211,228,580.00
22/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ38,523,424.00
22/01/2563กฟภ.กมป.-I.62-35/2562จัดซื้อเครื่อง Oil regeneration จำนวน 1 รายการ28,890,000.00
22/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2563ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL สำหรับโครงการ CBS จำนวน 1 ระบบ5,202,286.50
21/01/2563PEA-M(G)-162/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 4 ลวดผูกเหล็กเบอร์18, เหล็กข้ออ้อย ขนาด 25 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.(ยาว 10 ม./ท่อน),Ground Wire Round Bar ศก.12 mm.,ท่อ PVC ขนาด 50 มม.(ยาวท่อนละ 20 ซม.) ให้ ผรค.ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)33,475,515.82
21/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-002-2563จัดซื้อเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จำนวน 646 ชุด 42,302,664.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004-2563จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1,250 กม.117,606,375.00
20/01/2563น.3กบญ.(จซ.)EB1/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 24 รายการ 36,051,097.52
20/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 101/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 7 รายการ10,691,664.70
20/01/2563น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)01/2563ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันป่าตอง, กฟส.อ.สันกำแพง, เวียงชัย11,589,268.44
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2563จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 825 ชุด19,897,185.00
20/01/2563กฟภ.กจน.ป(บ)-075-2562จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี (กง.145-ร.59)6,673,590.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-025-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)47,321,713.00
20/01/2563กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด116,989,766.10
17/01/2563PEA-M(G)-164/2562จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. และ 35 ต.มม.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,508,674.50
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.) 016D/2563จัดซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร6,111,840.00
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2562ซื้อหม้อแปลง 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 DYN1110,929,581.34
17/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 106/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ31,332,882.76
17/01/2563PEA-M(A)-158/2562จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Power Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 6,587,162.89
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2563ซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร11,039,190.00
17/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ) 017D/2563ซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร14,454,630.00
16/01/2563กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2562จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 174 กม.17,551,424.00
16/01/2563กฟภ.กจต.ป(ไอที)-023-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
16/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)026/2563จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.สมเด็จ, กฟย.คำม่วง,กฟย.นาคูและ กฟย.ห้วยผึ้ง720,110.00
16/01/2563PAT.DCS.PS3.4/2019งานจัดซื้ออุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์สื่อสารแบบเซลลูลาร์ สำหรับควบคุมสั่งการอุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตซ์ชนิด SF6 ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายในพื้นที่เขต กฟต.3 จำนวน 42 ชุด2,516,640.00
15/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-084-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 194,709 เครื่อง81,357,706.80
15/01/2563ซป.ฉ.1(จซ) 06/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ6,709,508.83
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.3-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 197,458 เครื่อง93,458,336.80
14/01/2563C3IAHชช.006/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ21,291,249.48
14/01/2563ซป.ฉ.1 (จซ) 01/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 14 รายการ45,756,294.44
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.1-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 320,000 เครื่อง151,683,200.00
14/01/2563กฟภ.กจน.ป(มต)-085.2-2562จัดซื้อ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 200,000 เครื่อง94,802,000.00
14/01/2563N2.EB(รล.)- 009/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV (จำนวน 57 รายการ) จำนวน 3 ชุด7,062,000.00
13/01/2563น.3กบญ.(จซ.)EB3/2563จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ24,674,414.00
13/01/2563PEA-M(F)-179/2562จัดซื้อCable Underground CU 115 kV 1x800 sq.mm. งานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าบ้านบึง – แยกหนองปรือ จ.ชลบุรี 5,906,656.80
13/01/2563กฟภ.กจน.ป(ผ)-061-2562จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 6 รายการ118,336,660.70
10/01/2563ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)24/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟอ.กล.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,789,556.00
10/01/2563ปก.มค.005/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,749.00
10/01/2563ปก.ก.2กบญ.(จซ.)099D/2562จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22-0.4/0.23 kv DYN11 ชนิดทนการลัดวงจร11,966,131.00
10/01/2563ฉ.2มห.(บห.)6/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,929,918.00
09/01/2563ฉ.2สล.(บห.)15/2563การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 25636,610,674.00
09/01/2563ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ7,347,262.00
09/01/2563ฉ.2สดจ.(บห)7/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 25635,694,326.00
08/01/2563ฉ.2ศก.(บห.)11/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563การซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ กฟจ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,158,278.00
08/01/2563PAT.DCS.RDDC1.3/2019จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 จำนวน 480 ชุด101,250,543.00
08/01/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 102/2563จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ18,055,918.30
08/01/2563PEA-M(F)-128/2562จ้างก่อสร้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Load Break Switch 2,000 A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด, Air Break Switch 2,000 A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,650,394.90
08/01/2563N2.EB(จซ.)-01-2563พัสดุรองปี 2563 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ42,392,033.61
08/01/2563PEA-M(A)-152/2562จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Power Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 5,712,532.59
08/01/2563ฉ.2 กฟจ.อจ.(บห.)1/2563จัดซื้อผลิตภัณฑืคอนกรีต สำหรับโครงการค คพจ.1 ประจำปี.2563 ของ กฟจ.อจ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)5,846,266.00
07/01/2563ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 171/62ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า)8,988,000.00
07/01/2563ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห.)02/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.ดอ.5,081,858.00
06/01/2563N2.EB.(จซ.)-04-2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11,167,483.00
06/01/2563N2.EB.(จซ.)-06-2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,076,725.00
06/01/2563ฉ.2 กฟจ.รอ.(บห.)46/2563ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 25636,767,910.50
06/01/2563N2.EB(จซ.)-19-2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,935,769.75
06/01/2563N2.EB(จซ.)-02-2563จัดซื้อ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 16 รายการ7,297,967.10
06/01/256362127168112ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 1 (ลานไก) และสถานีไฟฟ้าสตึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)236,561,249.60
06/01/2563น.2ปบ.146/62จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แรงสูง กฟจ.พร. ประจำปี 2563499,514.52
03/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-013-2562จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 681 ชุด6,128,843.37
03/01/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-005-2562จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,815 ชุด 61,345,475.40
03/01/2563PEA-I(E)-134/2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. งบลงทุน38,740,687.50
02/01/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2563จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 11,865 ชุด และ Type 4 จำนวน 4,130 ชุด26,351,692.50
02/01/2563น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,248,585.49
27/12/2562PEA-M(F)-124/2562จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินงานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Incoming จำนวน 2 วงจร (UG) ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22,680,389.76
20/12/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 104/2563จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ13,997,526.00
19/12/2562PEA-RY-E(B)-012/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง6,412,724.00
14/12/2562ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2563จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ42,018,857.74
11/12/2562น.2 กกค.(จร.)-05/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (I. BY) งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณประจำปี 2560,256218,731,186.74
12/11/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-002.2-2561ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ62,706,280.00
25/06/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน 7,263,031.60
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30