ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 4375 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
21/09/2561PEA(S2)กกค.019/2561งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน จังวัดสุราษฎร์ธานี19,999,872.90รายละเอียด
20/09/2561น.3กบญ.(จซ.) EB 14/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย8,516,768.79รายละเอียด
20/09/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ6,234,151.70รายละเอียด
20/09/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ 6,154,020.47รายละเอียด
19/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561จัดซื้อ Electronic Energy Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100)แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00รายละเอียด
19/09/2561น.3 กบญ.(จซ.) EB3/2561 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ5,031,921.10รายละเอียด
19/09/2561PEA(S2)กบญ.033/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 1 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 785 ต้น9,298,246.50รายละเอียด
19/09/2561อร.(ปอจ.)02/2561งานเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้า24,630,303.25รายละเอียด
17/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2561 จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน53,160,810.00รายละเอียด
13/09/2561จร.-คพญ.1-17/2561 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม (คพญ.1) (Lot 3) บริเวณถนนสุขุมวิท (ช่วงพัทยากลาง – พัทยาใต้, ฝั่งขวา) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี130,728,320.00รายละเอียด
13/09/2561ก.2กกค.(ยค)ป.04/2561เช่ายานพาหนะให้กับ กฟฟ.แหลมฉบัง5,270,820.00รายละเอียด
12/09/2561เลขที่ จร.-คพพ.1-06/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Incoming 22 kV สถานีไฟฟ้ามุกดาหาร 1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.1) ณ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1)25,067,960.00รายละเอียด
12/09/2561จร.-คพจ.1-05/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line [สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – สถานีไฟฟ้าตรัง] – สถานีไฟฟ้าห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1)159,480,290.00รายละเอียด
12/09/2561PEA(S2)กบญ.035/2561จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สฟ.ถลาง 2 (ช่วงที่ 1-6) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขที่โครงการ 6109725338911,505,660.78รายละเอียด
11/09/2561ก.2 กบษ. 2713/2561จัดซื้อยานพาหนะ เพื่อรองรับการจัดตั้งการไฟฟ้าแหลมฉบัง ชั้น 325,788,070.00รายละเอียด
11/09/2561PEA-TSDP.9.4(F)-058/2561จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 - สถานีไฟฟ้าปะทิว27,165,345.17รายละเอียด
11/09/2561PEA-ENE-BEMS-001/2561งานจ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
11/09/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/2561ซื้อพัสดุกลุ่ม อุปกรณ์สำหรับต่อเข้าปลายสาย จำนวน 6 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/25617,825,963.95รายละเอียด
11/09/2561จร.-คพจ.1-24/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงแยกหนองเสม็ด -ทางหลวงหมายเลข 3340 กิโลเมตรที่ 13+000 (ฝั่งซ้าย) และช่วงสถานีไฟฟ้าบ่อทอง (ชั่วคราว) - ทางหลวงหมายเลข 3340 กิโลเมตรที่ 13+000 (ฝั่งขวา) จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 45,148,650.00รายละเอียด
10/09/2561กฟภ.กบข.(ก)-001-2561ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
10/09/2561C3IAHชช.036/2561, ก.3กบญ.(จซ.)2354/2561จัดซื้อพัสดุประเภท สายไฟ จำนวน 3 รายการ (C3IAHชช.036/2561)6,195,852.12รายละเอียด
07/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 125 คัน429,942,050.00รายละเอียด
07/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.1-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 100 คัน354,170,000.00รายละเอียด
07/09/2561 กฟภ.กจต.ป(สว)-007-2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 288 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 66 ชุด55,688,506.31รายละเอียด
07/09/2561น.3กบญ.(จซ)ชB2/2561เช่ายานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รวม 40 คัน ระยะเวลา 5 ปี44,631,840.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2D/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคใต้519,806,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2C/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคกลาง 919,451,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2B/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 492,842,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2A/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และ อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สาหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคเหนือ441,268,000.00รายละเอียด
06/09/2561N2.EB(จซ.)-19 - 2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 (อุปกรณ์สายยึดโยง) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,486,746.54รายละเอียด
06/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-009-2561จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน116,961,700.00รายละเอียด
06/09/2561จร.(จส.2)-คชฟ.3-04/2561งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 25 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)90,602,250.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q2.14/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา209,622,416.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q1.10/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าปะทิว จังหวัดชุมพร142,131,524.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q2.12/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา , สถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง , สถานีไฟฟ้าไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สถานีไฟฟ้าระนอง 2 จังหวัดระนอง และสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา121,492,969.00รายละเอียด
04/09/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00รายละเอียด
04/09/2561PEA-M(F)-057/2561จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง กระบี่ (กฟผ.) – บริเวณ กม.ที่ 983+115 ทางหลวงหมายเลข 4 จ.กระบี่15,185,326.58รายละเอียด
04/09/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)48/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.0x54.0 เมตร,รางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก และรั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จ.นครพนม (จป.ฉ.1กกค.(ยธ) 48/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,778,000.00รายละเอียด
04/09/2561น.3กบญ.(จซ)EB7/2561จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.SAC17,976,000.00รายละเอียด
04/09/2561ก.2-ชบ.(คพ.)218/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.1 ไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 25615,725,035.00รายละเอียด
04/09/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)265,184,520.00รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.3-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 271,700 เครื่อง107,856,749.00รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 353,625 เครื่อง140,698,232.25รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 474,575 เครื่อง188,392,037.75รายละเอียด
03/09/2561จก.13/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับดิน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ฯลฯ ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒)21,400,000.00รายละเอียด
31/08/2561PEA-SPM2-Q2.01/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 282,356,522.00รายละเอียด
31/08/2561กฟภ.กจน.ป(ย)-001-2561รถบรรทุก 3 ตัน, 4 ตัน และ 6 ตัน357,820,822.88รายละเอียด
31/08/2561กฟภ.กจน.ป(ผ)-005-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 56 รายการ 198,372,650.00รายละเอียด
31/08/2561SMC-CM-01-2018ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cellular Network เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU และ GPRS Front-End Processor เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,282,509.56รายละเอียด
30/08/2561C3IAH ชช.030/2560, ก.3กบญ.(จซ.) 2236/2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ7,594,096.02รายละเอียด
29/08/2561ต.1กฟอ.บสพ.(บห.)887/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ (ห้องทำงานด้านขวา) ขนาด 9.00x 22ม.ถนนลาน คสล.,รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร (ฝาปิดเหล็ก) ที่ กฟอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์5,564,000.00รายละเอียด
28/08/2561PEA-TSDP9.4-ฺCBN/2561งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าจอมบึง จังหวัดราชบุรี9,922,003.00รายละเอียด
28/08/2561PEA-PEA-TSDP9.4-ฺBSR/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,789,109.00รายละเอียด
28/08/2561ต.1จบง.(บห)1375/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ(ห้องทำงานด้านซ้าย)ขนาด9.00 x22.00 ม.ถนนลาน คสล.,รางระบายน้ำขนาด 0.30เมตร(ฝาปิดเหล็ก)และรั้่วคอนกรีตบล็อคทึบพร้อมกำแพงกันดินที่ กฟอ.จอมบึง5,350,000.00รายละเอียด
28/08/2561น.1ลพ.(e-bid)02/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่สำนักงาน กฟจ.ลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,275,226.00รายละเอียด
28/08/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-012-2561อุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง5,605,776.01รายละเอียด
27/08/2561PEA-TDDP1-CAB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าชะอำ 2 จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,287,971.00รายละเอียด
27/08/2561PEA-TSDP9.3-3.17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 284,792,591.00รายละเอียด
27/08/2561SMC-DES-I-05/2018งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่23,723,419.40รายละเอียด
27/08/2561PEA-SPM1-Q1.06/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)278,212,091.00รายละเอียด
24/08/2561N2.EB.(จซ.)-21/2561จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 36 รายการ18,210,410.25รายละเอียด
24/08/2561N2.EB.(จซ.)-20/2561จัดซื้อ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 27 รายการ11,096,682.17รายละเอียด
23/08/2561กฟภ.กจน.ป(ซ)-003-2561จัดซื้อ Inductive Voltage transformer และ Current transformer ระบบ 115 kV11,470,400.00รายละเอียด
23/08/2561N2.EB(จซ.)22/2561จัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ10,202,375.10รายละเอียด
22/08/2561จก.12/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี37,450,000.00รายละเอียด
22/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-004-2561ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) 18,341,121.96รายละเอียด
22/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-003-2561ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) 106,668,384.10รายละเอียด
22/08/2561PEA-I(กคบ)-009/2561จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่11,143,301.00รายละเอียด
22/08/2561PEA-DDIP-DDC-1/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,305,400,000.00รายละเอียด
21/08/2561ต.1 สวี(บง.)894/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์(ห้องทำงานด้านซ้าย)ขนาด 9.00x22.00 ม. โรงจอดรถยนต์ ขนาด6.00x25.00 ม. ถนน-ลาน คสล., รางระบายน้ำขนาด 03.0ม.(ฝาปิดเหล็ก) และรั่วคอยกรีตบล็อกทึบพร้อมกำแพงกันดินที่ กฟส.อ.สวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7,490,000.00รายละเอียด
21/08/2561PEA-M(F)-059/2561จัดจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด51,639,417.57รายละเอียด
21/08/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ถนน ฝายและระบบส่งน้ำ ที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 9,892,043.00รายละเอียด
21/08/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)10/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ถนน ฝายและระบบส่งน้ำ ที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แม่เทย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 12,322,120.00รายละเอียด
20/08/2561PR-PEA-099/2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2562 (e-bidding)15,000,000.00รายละเอียด
20/08/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding017/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 23 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566 ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,056,240.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.1-NUA/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)126,043,325.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.2-NEA/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)187,693,943.00รายละเอียด
20/08/2561จก.15/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่100,259,000.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.2-BRB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)161,973,818.00รายละเอียด
20/08/2561ก.2-บฉ.(กส.)/1075/2561จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง1,298,659.00รายละเอียด
17/08/2561ฉ.2 กกค.ยธ.(จัดจ้าง) 10/2561จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ(แบบตอกเสาเข็ม) และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ กฟจ.มหาสารคาม2,939,825.00รายละเอียด
17/08/2561PEA-TSDP9.3-3.18/2561งานจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าอมตะนคร 2 จังหวัดชลบุรี295,684,656.00รายละเอียด
17/08/2561จก.9/2561ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)403,275,727.21รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-003-2561็Hardware จำนวน 17 รายการ38,385,410.05รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 3 รายการ94,452,110.00รายละเอียด
17/08/2561PEA-TSDP9.3-3.16/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา297,179,339.00รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-002-2561ชุดต่อปลายสายเคเบิ้ล46,609,200.00รายละเอียด
16/08/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561จัดซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน – เมตร จำนวน 3 คัน28,890,000.00รายละเอียด
15/08/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-004-2561จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 1,393 ชุด 12,537,000.00รายละเอียด
15/08/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding018/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding018/256117,843,106.00รายละเอียด
15/08/2561PEA-I(กคบ)-008/2561ประกวดราคาจ้างงาน Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,231,230.00รายละเอียด
15/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561Animal Barrier , Cutout Bracket6,741,000.00รายละเอียด
15/08/2561น.1 กกค.(กร.)(ซปก.)(e-bid)015/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกเขื่อนแม่ปาย-สี่แยก เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,620,288.89รายละเอียด
14/08/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2561จัดซื้อรถลากจูง 10 ล้อ ติดไฮดรอลิคเครน พร้อมรถกึ่งพ่วง (Flat bed) (รถลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน-เมตร พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (3 เพลา) ระวางบรรทุกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน (Flat bed)) จำนวน 7 คัน119,914,900.00รายละเอียด
14/08/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-001-2561จัดซื้อรถขุดเจาะ (4x4) จำนวน 41 คัน372,017,600.00รายละเอียด
14/08/2561PEA(S2)กบญ.024/2561จัดซื้อพัสดุประเภทสายไฟ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สฟ.ถลาง 2 (ช่วงที่ 1-6) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต24,800,526.77รายละเอียด
14/08/2561ชป.ฉ.1 (กค)001/2561เช่ายานพาหนะตามแผนเช่ายานพาหนะประจำปี 2562-256736,594,000.00รายละเอียด
10/08/2561PEA-I(EB)-001/2561ซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS)21,956,400.00รายละเอียด
09/08/2561ฉ.2 กกค.ยธ.(จัดจ้าง)08/2561การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์9,014,568.10รายละเอียด
08/08/2561น.2 กกค.(จค.) 04/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 ประเภท (จำนวน 9 รายการ) ตามประกวดราคาเลขที่ น.2 กกค.(จค.) 04/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,837,282.59รายละเอียด
08/08/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-002-2561 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Voice Gateway จำนวน 80 ชุด พร้อมระบบบริหารจัดการ66,350,700.00รายละเอียด
08/08/2561PEA-TSDP9.2-3.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)171,513,724.00รายละเอียด
06/08/2561PEA-M(N)-015ABCDE/2561จ้างก่อสร้างงานโยธาและติดตั้งหม้อแปลง Automatic Voltage Regulators (AVR) ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ628,699,496.88รายละเอียด
06/08/2561น.2.EB(ยค.)24/2561เช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 หน่วยงาน กฟน.2 จำนวน 5 รายการ42,185,820.00รายละเอียด
03/08/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-003-2561Repair Joint for 33 kV. Submarine Cable 46,010,000.00รายละเอียด
02/08/2561PEA(S2)กกค.017/2561การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี19,992,094.00รายละเอียด
02/08/2561PEA(S2)กกค.016/2561การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา19,998,086.00รายละเอียด
02/08/2561PEA-CEM-UC001-2018จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System: UC) 308,160,000.00รายละเอียด
02/08/2561กฟภ.กจน.ป(ด)-002.1-2561จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ98,001,300.00รายละเอียด
02/08/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)045D/2561จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 2000 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี SC 1,037,900.00รายละเอียด
01/08/2561กฟภ.กจน.ป(ด)-002.2-2561จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ62,706,280.00รายละเอียด
31/07/2561PEA-M(F)-048/2561จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กขนาด 43 เมตร พร้อมฐานรากและพาดสายข้ามแม่น้ำ ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้สถานีสูบน้ำบางปะกง ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา8,386,565.95รายละเอียด
31/07/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)034D/2561ประกวดราคาซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ638,725.80รายละเอียด
26/07/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/256118,536,672.51รายละเอียด
25/07/2561PAT.DCS.SBYLA.3/2018จัดซื้ออุปกรณ์ FRTU สาหรับควบคุมอุปกรณ์โหลดเบรกสวิตซ์ SF6 (RCS) ใน พื้นที่ กฟอ.เบตง770,400.00รายละเอียด
25/07/2561ที่ ต.2-สฎ.(บห)588/2561จัดซื้อรถ Fork Lift พิกัดยกไม่น้อยกว่า 3 ตัน834,600.00รายละเอียด
24/07/2561ต.2-สฎ.(บห) 588/2561การซื้อรถ Fork Lift พิกัดยกไม่น้อยกว่า 3 ตัน834,600.00รายละเอียด
23/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-046-2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 9,060,092.32รายละเอียด
23/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-052-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 19,808,265.86รายละเอียด
23/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-053-2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.310,275,466.80รายละเอียด
23/07/2561จก.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย37,450,000.00รายละเอียด
23/07/2561PEA-SMC-01/2018งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคาร สำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation395,985,600.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009-2561จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง35,138,800.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กผร.ผสฟ.3-001-2561การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3(ผสฟ.3)793,068,000.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กผร.ผพก.-001/2561จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน อุปกรณ์ระบบนำทางและระบบติดตามรถแก้ไฟ และจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 24 แห่ง32,956,249.31รายละเอียด
20/07/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)031D/2561จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ขนาด 2x10 ตร.มม.29,018,400.00รายละเอียด
20/07/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-006-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ7,971,500.00รายละเอียด
20/07/2561ฉ.2 กกค.ยธ.(จัดจ้าง)06/2561การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ6,625,258.10รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005-2561 จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 2 รายการ 6,471,360.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 125 คัน429,942,050.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.1-2561 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 100 คัน354,170,000.00รายละเอียด
19/07/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.1-2561จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน108,851,100.00รายละเอียด
17/07/2561อร.(ปอจ.)01/2561งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็นแบบตรวจจับด้วยแสงและกระแสฟอลต์ 14,080,652.16รายละเอียด
17/07/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 23/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,844,835.80รายละเอียด
13/07/2561PEA-M(N)-015ABCDE/2561จ้างก่อสร้างงานโยธาและติดตั้งหม้อแปลง Automatic Voltage Regulators (AVR) ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ628,699,496.88รายละเอียด
13/07/2561กฟภ.กบข.(ก)-001-2561ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
13/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-051/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 6 รายการ ตามหมายเลข กบญ.ก.1(B)-P-051-2561 19,255,306.98รายละเอียด
13/07/2561กบญ.ก.1(B)-P-045-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 5 รายการ ตามหมายเลข กบญ.ก.1(B)-P-045-2561 12,578,298.33รายละเอียด
13/07/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)07/2561จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (แบบตอกเสาเข็ม) และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ กฟอ.กันทรลักษ์ กฟจ.อุบลราชธานี2,038,457.00รายละเอียด
12/07/2561กฟภ.กจน.ป(ซ)-002-2561จัดซื้อ Instrument transformer จำนวน 21 รายการ147,358,399.10รายละเอียด
11/07/2561PEA-M(A)-050/2561จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115 - 22 เควี ขนาด 50 MVA62,001,971.76รายละเอียด
11/07/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561จัดซื้อ 3G Modem จำนวน 7,055 ชุด41,556,419.25รายละเอียด
10/07/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-007-2561ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิ้ลอากาศ8,787,910.00รายละเอียด
09/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-004-2561 จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา จำนวน 4 รายการ13,202,890.50รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)35/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น20,330,000.00รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)37/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ20,330,000.00รายละเอียด
06/07/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)36/2561จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้นที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร20,330,000.00รายละเอียด
05/07/2561PEA-I(E)-028/2561จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง157,278,715.90รายละเอียด
05/07/2561C3IAHชช.026/2561, ก.3กบญ.(จซ.) 1702/2561ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ งบโครงการย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปี 256117,479,049.20รายละเอียด
05/07/2561C3IAHชช.026/2561, ก.3กบญ.(จซ.) 1702/2561ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ งบโครงการย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปี 256117,479,049.20รายละเอียด
04/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-006-2561 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 2,000 แอมป์ 100 เคเอ จำนวน 40 ชุด19,046,000.00รายละเอียด
04/07/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-006-2561 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 2,000 แอมป์ 100 เคเอ จำนวน 40 ชุด19,046,000.00รายละเอียด
04/07/2561ก.2 กบษ.(ปฮ.)2247/2561จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 44 รายการ เพื่อรองรับการจัดตั้งการไฟฟ้าแหลมฉบัง6,095,255.00รายละเอียด
03/07/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)05/2561จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (แบบตอกเสาเข็ม) ที่ กฟจ.อุบลราชธานี2,031,288.00รายละเอียด
03/07/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ10,491,929.45รายละเอียด
03/07/2561PEA-DSRP.3(F)-041/2561จ้างก่อสร้างเสา Tower พร้อมฐานรากเสาและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาพร้อมพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง Loop Line สฟ.ภูเก็ต 3 - สฟ.กะรน จ.ภูเก็ต19,127,970.32รายละเอียด
02/07/2561ปอ.กฟจ.กส.คอนกรีต 001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ18,331,561.00รายละเอียด
02/07/2561ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 1822/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 รายการ19,974,653.00รายละเอียด
02/07/2561ปอ.ฉ.2 รอ.(บห.)40/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ19,765,457.30รายละเอียด
02/07/2561ฉ.2ยส.(บห.)32/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8รายการ16,810,823.50รายละเอียด
02/07/2561ปก.มค. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต002/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ19,791,238.95รายละเอียด
02/07/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ14,643,707.56รายละเอียด
02/07/2561อจ.(บห.)33/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ19,658,995.51รายละเอียด
02/07/2561ฉ.2ศก.(บห.)1787/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รยการ19,966,153.99รายละเอียด
02/07/2561PEA-TSDP9.4-ฺCBN/2561งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าจอมบึง จังหวัดราชบุรี 9,922,003.00รายละเอียด
29/06/2561PEA-TSDP9.4-ฺBSR/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,789,109.00รายละเอียด
29/06/2561PEA-TDDP1-CAB/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าชะอำ 2 จังหวัดเพชรบุรี 21,287,971.00รายละเอียด
28/06/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 23 รายการ35,797,913.47รายละเอียด
28/06/2561น.2 กกค.(จร) 03/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 วัสดุคอนกรีต 5 ประเภท (13 รายการ)19,333,491.88รายละเอียด
26/06/2561กฟภ.กจน.ป(ส)-001-2561ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ238,202,330.00รายละเอียด
26/06/2561กฟภ.กจน.ป(ด)-001.1-2561 ประกวดราคาซื้อดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ 113,761,330.00รายละเอียด
26/06/2561กฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2561ประกวดราคาซื้อดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ 148,464,640.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2D/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคใต้ กลุ่ม ๒D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)519,806,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2C/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคกลาง กลุ่ม ๒C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)919,451,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2B/2018ฺประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม ๒B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)492,842,000.00รายละเอียด
25/06/2561PEA-DDIP-DDC-2A/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุ สื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่ม ๒A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)441,268,000.00รายละเอียด
25/06/2561กฝช.(คฮ.)(ป)1032/2561ซื้อชุดเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Battery Operated)706,200.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.4-2561 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ตร.มม. จำนวน 296.50 กม.57,423,155.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.3-2561 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,500 กม.157,022,500.00รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.2-2561จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,265.40 กม.142,326,028.60รายละเอียด
22/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.1-2561จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ตร.มม. จำนวน 2,066.10 กม.80,083,101.40รายละเอียด
21/06/2561PEA-M(F)-044/2561จ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี 2 - สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม) - บริเวณด้านหน้า สถานีไฟฟ้าศรีมหาโพธิ 2 จ.ปราจีนบุรี9,421,484.06รายละเอียด
21/06/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2561 จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน53,160,810.00รายละเอียด
21/06/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006-2561จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x300 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร5,082,500.00รายละเอียด
20/06/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-011-2561จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 115 เควี จำนวน 10 คัน138,848,550.00รายละเอียด
20/06/2561ต.1 ชพ./บห.(B)POLE(P)927/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 พื้นที่ กฟจ.ชุมพร19,259,168.61รายละเอียด
20/06/2561PEA-I(กคบ)-004/2561จัดซื้อชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ครอบเก็บเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด และ ปรับปรุงและย้ายตำแหน่งการติดตตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมระบบจ่ายน้ำมัน ที่ โรงไฟฟ้าดีเซลท่าสองยาง จังหวัดตาก16,050,000.00รายละเอียด
14/06/2561PAT-SCS-SCPS03/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 2 จำนวน 15 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2559241,075,494.00รายละเอียด