ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3236 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
26/10/2559PEA-TSDP9.1-3.13/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 5 ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 13289,866,521.00รายละเอียด
25/10/2559จร.-คชฟ.3-07/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศร่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)282,114,060.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP A)175,545,046.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายบุรี ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP B)152,803,373.00รายละเอียด
20/10/2559จร.(จส.1)-คพส.9.1-01/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คพส.9.167,130,944.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-DVB-002/2559 จัดจ้าง บริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน91,143,584.40รายละเอียด
19/10/2559จก.11/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน24,721,494.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-I-039/2014จัดซื้อ Partial discharge mapping set and test van22,470,000.00รายละเอียด
18/10/2559PEA-TSDP9.2-3.6/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเขียว และร้อยเอ็ด 2 ตาม คพส.9.2 ล็อต 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์280,140,831.60รายละเอียด
18/10/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 2)102,200,000.00รายละเอียด
17/10/2559PEA-DVB-001/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน119,397,619.20รายละเอียด
17/10/2559PEA-TSDP9.3-3.14/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าระยอง 4 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 14 279,490,731.00รายละเอียด
14/10/2559จร.-คคด.-03/2558งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 เควี และติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต238,484,275.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-TSDP9.1-3.10/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 3 (ลานไก) ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 10235,397,208.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-E(F)-019/2016 จัดจ้างเหมานิติบุคคลควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน)29,517,020.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-TSDP8.1-3.20/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุดรธานี 4 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์194,063,322.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-E(F)-018/2016จัดจ้างเหมานิติบุคคลควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน)72,922,640.00รายละเอียด
11/10/2559ซป.ฉ.1(จซ) 20/2559จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)9,492,505.00รายละเอียด
10/10/2559PEA-TSDP9.1-3.11/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 2 และสถานีไฟฟ้าแม่ระมาด ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 11220,810,637.00รายละเอียด
07/10/2559PEA-DVB-ก.1 กอก.(บก)01/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟก.1160,440,987.36รายละเอียด
06/10/2559จก.10/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 บางกะดี (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์35,686,747.00รายละเอียด
06/10/2559PEA-E(F)-008/2016 จ้างเหมาจัดหาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse8,717,131.64รายละเอียด
06/10/2559จร.(จส.1)-คพส.9.1-01/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คพส.9.161,147,040.00รายละเอียด
05/10/2559PEA-DVB-(ต.1)003/2559ประกวดราคาจัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนปี2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93,377,461.92รายละเอียด
05/10/2559PEA-TSDP8.2-3.8/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี. สถานีไฟฟ้าเลิงนกทา และสถานีไฟฟ้าวาปีปทุม ตามคพส.8.2 ล็อตที่ 8 สำหรับงานส่วนที่เหลือ141,609,986.00รายละเอียด
04/10/2559กกค.(ฉ.2) 001/2559จ้างเหมางานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรฯ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอน ที่ กฟส.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 19,236,032.00รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-004/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์102,372,857.76รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB ก.3/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 94,524,818.64รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-(S2)045/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ครั้งที่ 2 -แก้ไขปรับปรุงร่าง TOR)122,693,955.36รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-ก.2-01/2559ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน136,916,284.00รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-ฉ.3-001/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 133,681,682.64รายละเอียด
03/10/2559PEA (NE1) DVB-01/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์101,117,645.04รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-น.1 – 01/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟน.1 63,075,626.88รายละเอียด
29/09/2559PEA-DVB-(ต.1)003/2559ประกวดราคาจัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนปี2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93,377,461.92รายละเอียด
29/09/2559PEA-TSDP.9.2(F)-030/2559จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า (อุปกรณ์สายไฟ) สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณสี่แยกบ้านสะอาด ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี10,037,743.12รายละเอียด
29/09/2559PEA-I(F)-048/2016จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 709 ชุด17,582,008.88รายละเอียด
29/09/2559PEA-TSDP.9.2(E)-030/2559จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า (อุปกรณ์สายไฟ) สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณสี่แยกบ้านสะอาด ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี10,037,743.12รายละเอียด
26/09/2559PEA-CDD-18/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 173 Nodes ในพื้นที่ กฟก.1 กฟก.2 และ กฟก.3253,030,338.64รายละเอียด
26/09/2559dfgfdfdefg123,486,498.00รายละเอียด
23/09/2559PEA-DVB(น.3)-1/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์121,377,958.08รายละเอียด
22/09/2559น.2PEA-DVB(กอก)04/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน50,666,845.44รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-ฉ.3-001/2559 จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 133,681,682.64รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-ก.1 กอก.(บก)/2559ประกวดราคาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำนวน160,440,987.36รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-004/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์102,372,857.76รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB-ก.2-01/2559 ประกวดราคาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำนวน136,916,284.00รายละเอียด
20/09/2559PEA-E-005B/2016จัดซื้อ การประกันวินาศภัยยานพาหนะ31,035,124.95รายละเอียด
20/09/2559PEA-E-005A/2016จัดซื้อ การประกันวินาศภัยทรัพย์สินและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล12,289,052.66รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB-(S2)045/2559 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์122,693,955.36รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB ก.3/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์94,524,818.64รายละเอียด
20/09/2559PEA-CNM-01/2016ประกวดราคางานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน (4 สัญญา)421,006,480.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-016B/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS21,860,100.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-016A/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS22,515,903.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-015/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS98,778,013.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-MA-GIS-001/2016การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 20,037,034.00รายละเอียด
16/09/2559กกค.(จป.)005/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 16 คัน รวม 18 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์19,375,560.00รายละเอียด
13/09/2559PEA-DDIP-B-001/2016จัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ PEA ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่714,810,290.00รายละเอียด
13/09/2559จก.8/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น42,048,967.00รายละเอียด
12/09/2559PEA-CDD-16/2016ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้า254,018,000.00รายละเอียด
12/09/2559PEA-CDD-16/2016ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้า254,018,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-AEP.2-B-001/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 39,500 ชุด30,304,005.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010D/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 513,700 ลูก11,048,145.90รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010C/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 400,000 ลูก8,602,800.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010B/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 440,000 ลูก9,463,080.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010A/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,538,430.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006D/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 200,000 ลูก63,558,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006C/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 185,000 ลูก58,791,150.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006B/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 195,000 ลูก61,969,050.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006A/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 178,200 ลูก56,630,178.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-RHEP.3-B-001B/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 5,600 ชุด 6,627,152.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-RHEP.3-B-001A/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 46,540 ชุด35,705,022.60รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-008/2017จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 100,200 ลูก 60,468,696.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-007/2017จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 113,800 ลูก69,041,322.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-005B/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 10,200 ชุด 33,855,228.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-005A/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 56,400 ชุด 59,322,084.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003C/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 118,000 ชุด 90,528,420.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003B/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 114,200 ชุด87,613,098.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003A/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 100,000 ชุด76,719,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-002B/2017จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 4 จำนวน 1,700 ชุด3,137,775.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-002A/2017จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 3 จำนวน 6,900 ชุด 10,513,392.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-004B/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 จำนวน 2,000 ชุด4,113,080.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-004A/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 41,700 ชุด 49,348,614.00รายละเอียด
07/09/2559ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2559 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม , ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ 33,219,613.60รายละเอียด
06/09/2559PEA-I-038/2014จัดซื้อ Horizontal directional drilling machine16,050,000.00รายละเอียด
06/09/2559PEA-M-031/2015จัดซื้อ Hydraulic Booster16,627,800.00รายละเอียด
06/09/2559PEA-M-024C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
06/09/2559PEA-M-024B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
06/09/2559PEA-M-024A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER203,520,000.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-008/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS105,967,450.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-007/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS144,931,500.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-006/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS161,453,370.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-004/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS91,000,076.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-005/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS38,951,338.40รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-003/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS23,633,625.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-002/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS27,879,577.60รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-001B-2017จัดซื้อ TRANSFORMERS100,328,550.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-M-001A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS53,930,996.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-TSDP9.3-8.1ReAB/2558 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะช้าง ตาม คพส.9.3 (GROUP B)92,872,780.00รายละเอียด
02/09/2559PEA-TSDP9.3-8.1ReAB/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครปฐม 3 และวังจันทร์ ตาม คพส.9.3 และ คพส.8.1 (GROUP A)371,348,081.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-TSDP9.1-3.8/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพรหมพิราม สถานีไฟฟ้าเวียงสา และสถานีไฟฟ้าหนองไผ่ ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 8 331,594,682.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-M-011/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS37,038,050.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-M-010/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS39,613,005.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-C-005/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS43,014,000.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-C-003/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS14,962,880.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-C-004/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS10,300,890.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-C-002/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS24,633,540.00รายละเอียด
01/09/2559PEA-C-001/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS31,727,640.00รายละเอียด
31/08/2559PEA-TSDP.9.4(F)-026/2559จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช 2 - สถานีไฟฟ้าท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช12,847,442.57รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-017/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS114,006,360.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-016B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS69,015,000.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-016A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS73,616,000.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-015/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,970,688.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-014B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS109,129,300.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-M-014A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS49,988,260.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-I-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS35,581,245.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-I-003/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS253,052,132.40รายละเอียด
30/08/2559PEA-I-002B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,203,712.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-I-002A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS21,825,860.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-002/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.131,118,870.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 102,200,000.00รายละเอียด
30/08/2559PEA-SGPC-01/2016งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration)984,400,000.00รายละเอียด
29/08/2559PEA-M-013B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER67,615,052.66รายละเอียด
29/08/2559PEA-M-013A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER119,945,587.60รายละเอียด
29/08/2559PEA-I-003/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER96,042,821.22รายละเอียด
26/08/2559PEA-RHEP.3-B-002B/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 465 กม. 73,438,380.00รายละเอียด
26/08/2559PEA-RHEP.3-B-002A/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 2,541 กม.300,163,248.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018C/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 9,000 กม. 87,411,510.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,000 กม. 77,699,120.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,050 กม. 68,472,349.50รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001C/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,102.37 กม.69,238,757.33รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001B/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,250 กม.78,511,250.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001A/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,600 กม.100,494,400.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-AEP.2-B-005/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,000 กม. 9,712,390.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-042/2016จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับ Barcode จำนวน 7 รายการ33,362,535.80รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013C/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 185/30 ต.มม. จำนวน 200 กม. 9,097,140.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,200 กม.15,383,390.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,000 กม.13,984,900.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-C(F)-001/2017จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 6,800 กม. 41,625,996.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001D/2017จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ต.มม. จำนวน 700.19 กม.135,605,797.30รายละเอียด
25/08/2559PEA-M-023/2016จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm.37,321,600.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-019B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3,000 กม. 65,837,100.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-019A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3,040 กม. 66,714,928.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER203,520,000.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-TR5-01/2559จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 50 MVA เพื่อติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์181,708,470.00รายละเอียด
22/08/2559ต.3-กบญ.(ปก.A) 002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 (กลุ่มสเปค 93-2) จำนวน 37 รายการ24,352,241.60รายละเอียด
18/08/2559PEA-002/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.131,118,870.00รายละเอียด
17/08/2559ฉ.3 กอก.(ก) 1/2559จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ และจ้างจัดทำสื่อ เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา11,607,681.00รายละเอียด
16/08/2559PEA-CDD-13/2016จัดซื้อ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงรายการที่ 1-7 ตามงบลงทุนประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,495,032.00รายละเอียด
16/08/2559PEA-CDD-14/2016จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงรายการที่ 1-7 ตามงบลงทุนประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,147,496.00รายละเอียด
16/08/2559กกค.(จป.) 003/2559ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว ประตู ป้ายชื่อ ถนน ลาน และรางระบายน้ำ บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน20,052,870.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036A/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ30,910,160.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036C/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ45,976,830.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036B/2016ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ6,797,817.00รายละเอียด
11/08/2559จก.7/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2)33,101,520.00รายละเอียด
11/08/2559กกค.(จป.) 002/2559ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างรั้ว – ประตู ถนน-ลาน รางระบายน้ำ- บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ คลังพัสดุหัวดอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย13,473,226.00รายละเอียด
11/08/2559PEA-M-022/2016จัดซื้อ 3G MODEM42,439,971.75รายละเอียด
08/08/2559จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคบิลใต้ดิน ตาม คชฟ.3 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 (Lot 4)333,658,100.00รายละเอียด
05/08/2559จก.6/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ครั้งที่ 2)28,956,126.00รายละเอียด
05/08/2559PEA-SEZP1-MSB/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 ตาม คพพ.1 (ครั้งที่ 2)250,619,349.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-SCIP.2-002/2015จัดซื้อ Automatic Voltage Regulator (AVR)16,050,000.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-015/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS24,117,800.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-014/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS5,037,480.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-013/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS48,390,750.00รายละเอียด
04/08/2559ต.3-กบญ.(ปก.A) 003/2559เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู26,784,240.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-012B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS88,467,600.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-012A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS88,467,600.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-011/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS36,820,840.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-020/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS30,635,598.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-019/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS24,633,540.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-018/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS31,727,640.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-017/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS44,062,600.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-016/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,453,450.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-012/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS6,604,040.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-010/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS7,992,900.00รายละเอียด
02/08/2559PEA-E(F)-014/2016จัดจ้าง ผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS)16,652,385.83รายละเอียด
02/08/2559จร.(จส.1)-คคด.-01/2559งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี(เฉพาะงานด้านไฟฟ้า) บริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 50,486,880.00รายละเอียด
02/08/2559ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2559จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2559 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 39 รายการ15,124,248.75รายละเอียด
01/08/2559PEA-SEZP1-SQB/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสะเดา 2 ตาม คพพ.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์183,082,661.00รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029C/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ25,175,627.04รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029B/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ99,042,738.49รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029A/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ36,562,799.66รายละเอียด
29/07/2559PEA-M-023/2015จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน49,808,500.00รายละเอียด
29/07/2559PEA-I-012/2016จัดซื้อ SMART METER26,138,762.50รายละเอียด
28/07/2559PEA-M-041/2013จัดซื้อ ACCESSORIES FOR OPGW28,269,845.00รายละเอียด