ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3048 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
22/07/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 18/2559จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง อุปกรณ์โลหะ อุปกรณ์ประกอบสายไฟและอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10,509,045.66รายละเอียด
15/07/2559PEA-I(G)-022/2559จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารโรงเก็บพัสดุ 2 หลัง อาคารโรงคอนสปัน ถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หอถังน้ำเหล็กสำเร็จรูป และอาคารหลังคาคลุมทุ่นผลิต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม16,796,967.00รายละเอียด
14/07/2559PEA-I(F)-021/2559จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.แรงสูงภูเก็ต 3 (กฟผ.) – ทางหลวงหมายเลข 402 (วงจรที่ 2) จ.ภูเก็ต20,291,259.58รายละเอียด
14/07/2559PEA-AEE-001/2559งานติดตั้งระบบพลังงานทดแทน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และชุดควบคุมแสดงผล ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2,546,600.00รายละเอียด
12/07/2559PEA-I(F)-036/2016จัดซื้อ ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร41,613,370.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER132,888,222.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER132,888,222.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER223,929,600.00รายละเอียด
08/07/2559จร.-คชฟ.3-07/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี279,725,820.00รายละเอียด
06/07/2559PEA-SEZP1-KYA/2559จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115 – 22 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ จ.ตราด ตาม คพพ.145,626,940.00รายละเอียด
05/07/2559PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5-2/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ ปี 2559 จำนวน 42 รายการ12,466,647.04รายละเอียด
04/07/2559PEA-I(F)-011/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 24 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 13 ชุด 20,674,540.00รายละเอียด
29/06/2559PEA-I-006/2016จัดซื้อ เครื่องมือ-เครื่องใช้7,603,655.40รายละเอียด
28/06/2559PEA-I(F)-036/2016จัดซื้อ ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร41,613,370.00รายละเอียด
28/06/2559PEA (S2) 002/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง,อุปกรณ์โลหะ,อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form NO. 93-2 สเปค R-599/2538, RHDW-013/2554 และ RHDW-011/2556) จำนวน 42 รายการ24,718,890.86รายละเอียด
27/06/2559PEA-SEZP1-MSB/2559 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 ตาม คพพ.1250,619,349.00รายละเอียด
27/06/2559PEA(S2) 012/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form NO. 93-6 สเปค R-911/2546) จำนวน 4 รายการ8,701,309.55รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01C/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)310,678,780.00รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01B/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 2 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)295,095,300.00รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01A/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)301,703,620.00รายละเอียด
21/06/2559ปก.ก.1 (จซ)-M-017/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 47 รายการ 18,003,273.62รายละเอียด
21/06/2559PEA(S2) 006/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็ก (Form No.04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ 25,919,506.23รายละเอียด
20/06/2559PEA(S2) 001/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง (Form NO. 93-1 สเปค RHDW-004/2550) จำนวน 8 รายการ 9,183,508.26รายละเอียด
20/06/2559ปก.ก.2กบญ.03A/2559จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาปี 2559 กลุ่มรายการ กราวร็อด 1 รายการ 10,403,190.56รายละเอียด
17/06/2559ปก.ก.2กบญ.02A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา จานวน 8 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255914,621,192.62รายละเอียด
17/06/2559ปก.ก.2กบญ.01A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม GALVANIZED STEEL WIRE จานวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255934,645,136.45รายละเอียด
17/06/2559จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (Lot 4)333,658,100.00รายละเอียด
15/06/2559PEA-DSRP3-3.6/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้ายโสธร และสถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด 1 ตาม คชฟ.3 ล็อตที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเลขที่ PEA-DSRP3-3.6/2558146,753,797.00รายละเอียด
14/06/2559PEA-M-012/2016จัดซื้อ HARDWARE19,275,001.40รายละเอียด
13/06/2559PEA(S2) 015/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ (Form NO.06-5 สเปค RPRO-019/2552) จำนวน 17,110 ชุด11,350,774.00รายละเอียด
13/06/2559PEA-I(F)-027/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ87,532,480.99รายละเอียด
10/06/2559PEA-I(F)-018/2559จ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินและฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.แรงสูงภูเก็ต 3 (กฟผ.) ทางหลวงหมายเลข 402 (วงจรที่ 2) จ.ภูเก็ต14,517,627.11รายละเอียด
06/06/2559PEA-I-012/2016จัดซื้อ SMART METER26,138,762.50รายละเอียด
01/06/2559PEA-I(F)-031/2016จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Router การไฟฟ้าชั้น 1-3 ทดแทน จำนวน 501 ชุด57,013,131.00รายละเอียด
30/05/2559 PEA-I(F)-019D/2016 จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด145,734,000.00รายละเอียด
30/05/2559 PEA-I(F)-019C/2016 จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 24 ชุด202,872,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I(F)-019B/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 14 ชุด118,342,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I(F)-019A/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด101,436,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I-GIS-001/2016จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องพิมพ์แบบ Plotter ขนาด A110,809,400.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I-004/2016จัดซื้อ Insulation cover140,686,435.50รายละเอียด
26/05/2559PEA-I(F)-020/2016จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 11 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 14,406,480.00รายละเอียด
25/05/2559PEA-M-015/2016จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm.37,321,600.00รายละเอียด
24/05/2559ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้นั่งโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 13 คัน รวม 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14,457,840.00รายละเอียด
24/05/2559PEA(SM)-TM-003/2559ประกวดราคาจ้างเปลี่ยน OLTC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จาก type H เป็น type V V จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์37,771,000.00รายละเอียด
23/05/2559จร.-คคด.-03/2558 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินและติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต238,484,275.00รายละเอียด
19/05/2559PEA-I(F)-030/2016 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA (Telecommunication Asset Management System : TAMS) เพิ่มเติม จำนวน 1 ระบบ9,511,824.92รายละเอียด
18/05/2559PEA-I(G)-015/2559จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารโรงคอนสปัน อาคารหลังคาคลุมทุ่นผลิต และอาคารสำนักงาน แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช12,884,191.00รายละเอียด
18/05/2559PEA-002/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.และ 5 มม.97,207,520.50รายละเอียด
18/05/2559PEA-I(F)-029/2016จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัย และช่องโหว่ของเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ32,679,013.38รายละเอียด
17/05/2559PEA-TSDP9.4-3.8/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน และสถานีไฟฟ้าสายบุรี ตาม คพส. 9.4 ล็อตที่ 8328,782,518.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001E/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)12,655,211.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001D/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)74,244,903.20รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001C/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)4,940,832.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001B/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)61,625,580.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001A/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)80,714,380.00รายละเอียด
16/05/2559PEA-TSDP7.1-BOR/2559จ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง สวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบรบือ จ.มหาสารคาม ตาม คพส.7.1 ของงานส่วนที่เหลือ12,109,190.00รายละเอียด
16/05/2559PEA-CDD-02/2016งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2 82,071,320.40รายละเอียด
16/05/2559PEA-I(F)-027/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ87,532,480.99รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-017/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS114,006,360.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-016B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS69,015,000.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-016A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS73,616,000.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-015/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,970,688.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-014B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS109,129,300.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-014A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS49,988,260.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-003/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS253,052,132.40รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS35,581,245.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-002B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,203,712.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-002A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS21,825,860.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-013/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)27,563,200.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-011/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)33,358,320.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-009/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)43,014,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-007/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)23,625,600.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-006B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)73,081,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-006A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)73,081,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)35,250,080.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-005/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)30,107,660.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-008/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)10,300,890.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)38,526,420.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-001/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)75,614,225.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)141,548,160.00รายละเอียด
11/05/2559PEA-003/2016จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร (ครั้งที่ 2)58,129,087.50รายละเอียด
11/05/2559PEA-I-037/2014จัดซื้อ SMART METERS198,319,685.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-001B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)105,609,000.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-001A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)66,815,294.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)63,889,100.80รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)187,490,750.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)21,427,820.00รายละเอียด
04/05/2559 PEA-I(F)-014/2016 จัดซื้อรถ All Terrain Crane ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 8 คัน 269,640,000.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-005/2016 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 99 ชุด18,622,494.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-015A/2016จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทอง จำนวน 6 รายการ 15,054,365.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-015B/2016 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ต.มม. จำนวน 1,000 เมตร6,178,180.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-004/2016จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 250 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 60 ชุด154,386,020.00รายละเอียด
03/05/2559PEA-CDD-01/2016จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับงานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง53,213,699.03รายละเอียด
03/05/2559จก.๕/๒๕๕๙ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี34,307,196.00รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2กบญ.07A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม อุปกรณ์ป้องกัน (L.T. Fuse) จานวน 1 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255719,437,620.00รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2กบญ.05A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255915,193,856.62รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2 กบญ.04A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง (OVERHEAD LINE) จานวน 36 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255928,576,246.70รายละเอียด
29/04/2559PEA-I(F)-016B/2012 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 64 คัน (ประกาศครั้งที่ 2)211,808,640.00รายละเอียด
29/04/2559PEA-I(F)-022/2015 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 60 ชุด11,286,360.00รายละเอียด
29/04/2559ปก.ก.2 กบญ.06A/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม RACK. จำนวน 4 รายการ 14,259,959.55รายละเอียด
28/04/2559PEA-I(F)-021/2015จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 62 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 68 ชุด81,234,828.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-TSDP9.1-3.6/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าลำปาง 3 ตาม โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 6567,222,271.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-016/2016 จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำนวน 967 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)98,404,192.45รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019D/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด145,734,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019C/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 24 ชุด202,872,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019B/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 14 ชุด118,342,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019A/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด101,436,000.00รายละเอียด
25/04/2559จร.-คชฟ.3-06/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ (Lot 6) 35,384,900.00รายละเอียด