ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3870 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
17/10/2560S1(B)POLE(P)001/2560จัดซื้อผลิตภัํณฑ์คอนกรีตสำหรับงานโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ19,619,190.44รายละเอียด
21/08/2560PEA-DDIP- SCPS/2017 งานปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC 61850 จำนวน 14 สถานีไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)203,300,000.00รายละเอียด
18/08/2560PEA-ENE-SR-001/2017งานจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค19,367,000.00รายละเอียด
18/08/2560SMC-T-CR-2-2017งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Cellular Equipment for Field Devices Interface (Item 2) และ Server พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU-RCS ในพื้นที่อับสัญญาณวิทยุตามโครงการ คจฟ.227,220,980.00รายละเอียด
18/08/2560SMC-T-CR-1-2017งานจัดหาอุปกรณ์ Cellular Equipment for Field Devices Interface พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิม ในพื้นที่ คจฟ.219,053,000.00รายละเอียด
17/08/2560PEA-SCPS-R3/2017 งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 ตามงบประมาณลงทุน ปี 2560172,519,310.00รายละเอียด
17/08/2560PEA-TSDP.9.3(A)-016-2560จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 (ลานไก) จ.ระยอง และสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 (ลานไก) จ.ระยอง153,342,083.06รายละเอียด
16/08/2560PEA-011/2016จัดซื้อลวดเหล้กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4-5 มม.84,472,594.50รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-049/2017จัดซื้อ ALUMINIUM AND STEEL CABINETS27,950,540.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-007/2018จัดซื้อกล้องส่องหาความร้อน จำนวน 2 รายการ15,449,999.90รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-043B/2017จัดซื้อ HARDWARE4,285,366.05รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-035/2017จัดซื้อเครื่องทดสอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ20,544,000.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-TDDP.1-002/2017จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 2 รายการ24,250,266.00รายละเอียด
16/08/2560น.3 กบญ.(จซ.) e 5/2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง,โลหะ,อุหกรณ์ประกอบสายไฟ,อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 59 รายการ29,903,284.65รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-043A/2017จัดซื้อ Hardware จำนวน 12 รายการ19,645,240.66รายละเอียด
16/08/2560น.3-กบญ.(จซ.) e 1/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ9,954,477.50รายละเอียด
16/08/2560PEA-I(F)-061/2017 จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1,415 เครื่อง13,475,045.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-021/2017จัดซื้อ Power supply voltage transformer จำนวน 3 รายการ9,057,550.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-042D/2017จัดซื้อ Hardware51,057,960.40รายละเอียด
16/08/2560PEA-CDD-08/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา122,690,801.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-042B/2017จัดซื้อ Hardware61,906,155.40รายละเอียด
16/08/2560น.3-กบญ.(จซ.) e 17/2561จัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ 13,362,759.41รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-042C/2017จัดซื้อ Hardware จำนวน 12 รายการ10,986,610.20รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-042A/2017จัดซื้อ Hardware83,955,196.00รายละเอียด
16/08/2560น.3-กบญ.(จซ.) e 2/2561จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ24,995,574.50รายละเอียด
16/08/2560PEA-TDDP.1-006/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS จำนวน 4 รายการ34,578,013.00รายละเอียด
16/08/2560ซป.(e) ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 04-4) 001/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 กลุ่มสเปค 04-4 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25,312,880.97รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-048/2017จัดซื้อ Guying Hardware จำนวน 10 รายการ17,900,987.65รายละเอียด
16/08/2560ซป.(e) ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-2) 002/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 กลุ่มสเปค 93-2 จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์33,364,833.73รายละเอียด
16/08/2560PEA-I-006/2018Insulation covers จำนวน 6 รายการ70,684,200.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-043/2017จัดซื้อ Strain and Suspension Hardware จำนวน 5 รายการ25,614,922.60รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-014C/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS37,728,200.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-014B/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS37,728,200.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-014A/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS95,294,200.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-M-047/2017จัดซื้อ กราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ22,082,553.00รายละเอียด
16/08/2560น.3 กบญ.(จซ.) e 5/2561จัดซื้อพัสดุรอง อุปกรณ์สายยึดโยง,อุปกรณ์โลหะ,อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 59 รายการ29,903,284.65รายละเอียด
16/08/2560น.2 AUC.(ยค.)-05/2560จัดเช่ารถยนต์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี 60 เดือน จำนวน 3 รายการ รวม 26 คัน30,694,020.00รายละเอียด
16/08/2560PEA-SCPS-R2/2017 จ้างเหมารื้อถอนระบบ CSCS และอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ SCPS จำนวน 15 สถานีไฟฟ้า237,540,000.00รายละเอียด
15/08/2560 PEA-M-030B/2017 จัดซื้อ TRANSFORMERS 8,053,248.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-M-030A/2017 จัดซื้อ TRANSFORMERS 25,346,160.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-M-030C/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS65,691,836.80รายละเอียด
15/08/2560PEA-M-030D/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS12,593,514.80รายละเอียด
15/08/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 72/2560จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ18,937,138.20รายละเอียด
15/08/2560PEA-MCDP.1-B-006/2017จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 65 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 10 ชุด14,478,705.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-I(F)-023/2017 Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 448 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 81 ชุด102,569,986.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-I-046/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน ติดกว้านสาย26,022,293.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-TSDP8.1-3.21/2560จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสงขลา 2 ตาม คพส.8.1 และ คพส.9.4215,207,806.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-I-047/2017จัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ (10 ล้อ) ขนาดบรรทุก 12,000 ลิตร17,713,850.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-M(F)-021/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 70 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 15 ชุด16,565,740.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-DSRP3-R.7AB/2560จ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 1 และสถานีไฟฟ้ามหาสารคาม 1 ตาม คชฟ.3 (Group A)157,726,433.00รายละเอียด
15/08/2560PEA-DSRP3-R.7AB/2560จ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor และติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 ตาม คชฟ.3 และ คพจ.1 (Group B)252,504,368.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-I-002/2018จัดซื้อ SMART METERS87,512,090.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-I-006/2017จัดซื้อ Insulation cover70,684,200.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-I-020/2016จัดซื้อ AC High voltage test set10,700,000.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-040/2017จัดซื้อ 3G MODEM60,811,973.40รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-046/2017จัดซื้อ 3G MODEM147,258,750.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-TDDP.1-004/2017จัดซื้อ PREFORMED FITTINGS32,223,264.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-041/2017จัดซื้อกล้องส่องหาความร้อน16,799,999.94รายละเอียด
11/08/2560PEA-I-AIR.3/2560จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่56,000,000.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M(E)-030/2560จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อจ่ายไฟให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น11,815,095.15รายละเอียด
11/08/2560PEA-AEE-002/2560งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายความร้อนของ Power Converter, อาคารแสดงนิทรรศการและ Smart Home ในสถานีกังหันลมสทิงพระ จ.สงขลา4,500,000.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-025/2017จัดซื้อ WATTHOUR METERS249,932,312.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-I(F)-004/2018 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 25 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 5 ชุด17,699,940.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-I(F)-003/2018 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 260 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 20 ชุด53,313,820.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-TDDP.1-B-001/2018จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 9 ชุด112,318,542.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M(F)-025/2018 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 709 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 106 ชุด157,221,413.00รายละเอียด
11/08/2560จก.10/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี39,716,153.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-AEE-002/2560งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายความร้อนของ Power Converter, อาคารแสดงนิทรรศการและ Smart Home ในสถานีกังหันลมสทิงพระ จ.สงขลา4,500,000.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-SCPS-R3/2017 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 ตามงบประมาณลงทุน ปี 2560172,519,310.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-039/2017 จัดซื้อ TRANSFORMERS 68,106,570.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-M-027/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS จำนวน 828 ชุด29,148,084.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-DSRP3-3.4/2560จ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 จังหวัดปัตตานี24,743,964.00รายละเอียด
11/08/2560PEA-CSCS-RN-DDC2/2017งานจ้างเหมารื้อถอน จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ สถานีไฟฟ้าปากช่อง 3 และท่าตูม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16,360,300.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-I(F)-005/2018 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 25 ชุด 19,361,650.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-I(F)-022/2017 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 118 ชุด 91,386,988.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-I(F)-064B/2017 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 1,102.37 กม.69,002,850.15รายละเอียด
10/08/2560PEA-TDDP.1-B-027/2017จัดซื้อ สาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 576,000 เมตร 77,656,320.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-I(F)-064A/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 1,600 กม.100,152,000.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-006B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS80,389,100.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-006A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS80,389,100.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-005B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS172,537,500.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-005A/2018 จัดซื้อ TRANSFORMERS81,782,775.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-004C/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS154,818,300.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-004B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS123,854,640.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-004A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS154,375,962.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-003B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS105,202,400.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-003A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS87,712,501.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-002/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS26,460,672.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-M-001/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS120,323,854.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-I(F)-054/2017 จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ Bypass Cable System สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV จำนวน 10 ชุด96,300,000.00รายละเอียด
10/08/2560อร.(ปอ.)10/2560จ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันฟีดเดอร์ 22,33 kV จากเทคโนโลยีแบบ Electromechanical เป็น Numerical 63,461,860.50รายละเอียด
10/08/2560PEA-E(F)-014/2016 จ้างเหมาจัดหาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse8,717,131.64รายละเอียด
10/08/2560PEA-M(F)-027/2017 จัดเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดรวมกันไม่น้อยกว่า 5 MW เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. สาขาย่อย เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (ระยะเวลาเช่า 30 เดือน)98,995,299.99รายละเอียด
10/08/2560จก.11/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน36,882,258.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-DSRP3-SMC/2560จ้างก่อสร้างติดตั้งสวิตช์เกียร์ ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) แบบ GISที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ตาม คชฟ.327,788,970.00รายละเอียด
10/08/2560PEA-BDD-BM1/2559งานจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ 290,107,161.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-023/2017 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 35 ชุด 27,106,310.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-MCDP.1-B-007/2017จัดจ้าง ทำสายไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ43,349,124.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-I(F)-011/2017จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 60 กม. และสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1,640 กม.15,769,831.20รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-013C/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง (54-4) จำนวน 50,000 ลูก5,344,650.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-013B/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง (54-4) จำนวน 35,700 ลูก3,816,080.10รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-013A/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก (54-1) จำนวน 53,200 ลูก1,656,488.40รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-012D/2018จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 461,600 ลูก9,878,240.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-012C/2018 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 447,400 ลูก 9,574,360.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-012B/2018จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 480,000 ลูก 10,272,000.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-012A/2018 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 384,500 ลูก8,228,300.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-010/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ (52-8) จำนวน 29,600 ลูก24,039,048.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-009/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 104,700 ลูก 62,512,182.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-008/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 105,200 ลูก63,486,096.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-007D/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก(52-1) จำนวน 249,300 ลูก80,558,802.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-007C/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 239,200 ลูก77,295,088.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-007B/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 210,000 ลูก 67,859,400.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-007A/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 200,000 ลูก64,628,000.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-004B/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 24,000 ชุด78,015,840.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-004A/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 22,700 ชุด73,789,982.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-003/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 83,700 ชุด86,066,199.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-002/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 74,200 ชุด 88,286,128.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-001D/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 174,100 ชุด135,616,936.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-001C/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 164,900 ชุด128,450,504.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-001B/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 180,000 ชุด140,212,800.00รายละเอียด
09/08/2560ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค93-2)003/2560จัดซื้อพัสดุรองปี2560 กลุ่มสเปค93-2 จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์47,920,038.06รายละเอียด
09/08/2560PEA-M(F)-001A/2018จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 155,200 ชุด120,894,592.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-026/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 1,017 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 103 ชุด214,237,219.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-025/2017 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ 61 เคเอ จำนวน 40 ชุด17,218,440.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-024/2017 ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 22 เควี จำนวน 2,457 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 315 ชุด16,034,681.88รายละเอียด
09/08/2560PEA-MCDP.1-B-008/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 216 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 30 ชุด47,370,612.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-016B/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 33 เควี จำนวน 57 ชุด13,112,850.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-TDDP.1-B-016A/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 653 ชุด122,344,121.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-SEZP.1-B-011/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 18 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 30 ชุด10,273,926.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-SGPC-02/2017(REV.)ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์97,500,000.00รายละเอียด
09/08/2560PEA(S2)032/2560จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form NO. 93-2) จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์42,764,438.41รายละเอียด
09/08/2560PEA(S2)040/2560จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 อุปกรณ์สายยึดโยง ประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์26,264,894.73รายละเอียด
09/08/2560PEA(S2) 031/2560จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 อุปกรณ์สายยึดโยง (Form NO. 93-1) จำนวน 6 รายการ14,719,221.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M-026/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS49,268,150.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-M-035/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS13,412,450.00รายละเอียด
09/08/2560PEA-E-001/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS21,991,710.00รายละเอียด
09/08/2560ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค93-1)001/2560จัดซื้อพัสดุรองปี2560 กลุ่มสเปค93-1 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11,208,305.64รายละเอียด
09/08/2560ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค04-4)002/2560จัดซื้อพัสดุรองปี2560 กลุ่มสเปค04-4 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์33,818,289.46รายละเอียด
08/08/2560PEA-TDDP.1-B-020/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 936 ชุด21,162,117.60รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-025/2017จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ68,625,915.90รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-024/2017จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 20,800 ชุด 24,748,672.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-026D/2017จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ (52-8) จำนวน 109,200 ลูก88,684,596.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-026C/2017จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 14,390 ลูก8,591,693.40รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-026B/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 384,000 ลูก231,736,320.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M(F)-026A/2017จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 62,700 ลูก20,260,878.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-I-031/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 10 ตัน แบบขนย้ายเครื่องจักรกลหนัก12,138,080.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-014C/2018จัดซื้อ FUSE CUTOUTS60,963,250.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-014B/2018จัดซื้อ FUSE CUTOUTS95,304,900.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-014A/2018จัดซื้อ FUSE CUTOUTS103,014,250.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-015B/2018จัดซื้อ SURGE ARRESTERS57,718,261.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-015A/2018จัดซื้อ SURGE ARRESTERS165,273,377.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-016C/2018จัดซื้อ SURGE ARRESTERS15,836,000.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-016B/2018จัดซื้อ SURGE ARRESTERS15,044,200.00รายละเอียด
08/08/2560PEA-M-016A/2018จัดซื้อ SURGE ARRESTERS15,265,904.00รายละเอียด
07/08/2560PEA-M-046/2017จัดซื้อ 3G MODEM147,258,750.00รายละเอียด
07/08/2560PEA-DDIP-DDC-1/2017 จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์1,387,196,150.00รายละเอียด
07/08/2560PEA-M-017B/2018จัดซื้อ CAPACITORS39,768,529.50รายละเอียด
07/08/2560PEA-M-017A/2018จัดซื้อ CAPACITORS36,033,534.00รายละเอียด
07/08/2560PEA-M-040/2017จัดซื้อ 3G MODEM60,811,973.40รายละเอียด
07/08/2560PEA-I-002/2018จัดซื้อ SMART METERS87,512,090.00รายละเอียด
07/08/2560PEA-SCPS-R2/2017 จ้างเหมารื้อถอนระบบ CSCS และอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ SCPS จำนวน ๑๕ สถานีไฟฟ้า 237,540,000.00รายละเอียด
04/08/2560PEA-I(F)-051/2017จ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมในระบบงาน AMR46,855,326.47รายละเอียด
04/08/2560จร.-คพจ.1-03/2560งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – สถานีไฟฟ้าสิคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 183,670,790.00รายละเอียด
04/08/2560จร.-คพจ.1-01/2560งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงระนอง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – สถานีไฟฟ้าระนอง 2 จังหวัดระนอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 173,067,685.00รายละเอียด
04/08/2560จร.-คพจ.1-04/2560ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากช่อง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าปากช่อง 3 จังหวัด นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ประกวดราคาเลขที่ จร.-คพจ.1-04/256054,457,650.00รายละเอียด
04/08/2560จร.-คพจ.1-02/2560งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าแม่สาย - สถานีไฟฟ้าเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์119,071,740.00รายละเอียด
03/08/2560PEA-TSDP9.3-3.15/2560จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 จังหวัดสระแก้ว ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 15 193,790,472.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-DDIP-DDC-2ABCD/2017งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2,471,065,490.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-M(F)-028/2560จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน35,899,592.47รายละเอียด
02/08/2560PEA-I(F)-057/2017จัดซื้อ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย (IT Service Management : ITSM) จำนวน 1 ระบบ61,845,340.88รายละเอียด
02/08/2560PEA-M-010/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS36,176,700.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-M-009/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS68,106,570.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-M-008/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS65,703,885.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-M-007/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS36,304,672.00รายละเอียด
02/08/2560PEA-I-027/2017จัดซื้อ เครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์18,489,600.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-I(F)-008/2017 จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 รายการ313,231,800.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-I(F)-025/2017 จัดซื้อหม้อแปลง AVR ระบบ 22 เควี ขนาด 12 เอ็มวีเอ จำนวน 7 เครื่อง และระบบ 33 เควี ขนาด 18 เอ็มวีเอ จำนวน 2 เครื่อง104,950,950.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-I-TLH/2560จ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าถลาง 2 จังหวัดภูเก็ต8,684,120.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-016A/2018 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3,085 กม. 219,018,032.50รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-016B/2018จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3,200 กม.227,182,400.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-017A/2018จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,510 กม.301,872,680.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-019/2018จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 1,801 กม.307,945,786.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-018/2018จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1,200 กม. 118,628,760.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-017C/2018 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 3,550 กม.426,951,400.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-017B/2018จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 3,090 กม. 371,628,120.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-023D/2018จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ตร.มม. จำนวน 296.50 กม.58,692,175.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-023C/2018จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,500 กม.156,487,500.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-023B/2018จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,265.40 กม.141,802,713.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M(F)-023A/2018จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ตร.มม. จำนวน 2,066.10 กม.93,955,897.50รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-011C/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS116,505,137.42รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-011B/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS173,515,587.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-011A/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS173,515,587.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-012B/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS139,464,478.38รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-012A/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS173,292,492.00รายละเอียด
01/08/2560PEA-I-001/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS51,827,915.28รายละเอียด
01/08/2560PEA-M-013/2018จัดซื้อ WATTHOUR METERS32,878,071.90รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-021/2560จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี รองรับ Close Loop บริเวณสี่แยกดาราสมุทร ด้านหลัง Big C จ.ภูเก็ต8,646,802.68รายละเอียด
31/07/2560PEA-TSDP9.1-3.15/2560จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม คพส.9.1 ล็อต 15112,602,831.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-022B/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 3,500 กม. 74,375,700.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-022A/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4,194 กม. 89,123,338.80รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-021C/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,300 กม. 68,424,360.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-021B/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 8,000 กม. 74,985,600.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-021A/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,720 กม.72,361,104.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-020/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 5,616 กม.33,711,163.20รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-015/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 4,308 กม. และ ขนาด 185/30 ตร.มม. จำนวน 396 กม.45,547,768.56รายละเอียด
31/07/2560PEA-M(F)-014/2018จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 900 กม. และ ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 822 กม.29,192,638.80รายละเอียด
31/07/2560PEA-I(F)-053B/2017 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน364,763,000.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-I(F)-053A/2017 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน109,428,900.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M-006B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS80,389,100.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M-006A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS80,389,100.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M-005B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS172,537,500.00รายละเอียด
31/07/2560PEA-M-005A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS81,782,775.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-I(F)-055B/2017จัดเช่ารถยนต์กระบะบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 1,209,014.40รายละเอียด
27/07/2560PEA-I(F)-055A/2017 จัดเช่ารถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 1 ตัน จำนวน 76 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)75,090,888.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-TDDP.1-B-022/2017จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 3,132 กม.74,464,552.80รายละเอียด
27/07/2560PEA-SEZP.1-B-006/2016จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 560 กม.67,350,080.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-MCDP.1-B-003/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 320 กม. และระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 60 กม.48,744,920.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-TDDP.1-B-010/2016จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,300 กม.222,281,800.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-SEZP.1-B-007/2016จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 160 กม.27,357,760.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-TDDP.1-B-009/2016จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 250 กม.24,714,325.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-TDDP.1-B-008/2016จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 900 กม.63,895,050.00รายละเอียด
27/07/2560ชป.ต.1-กกค.(ยค.) 001ๅAB/2560จัดเช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ของ กฟต.1 จำนวน 2 รายการ23,471,520.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-M-004C/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS154,818,300.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-M-004B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS123,854,640.00รายละเอียด
27/07/2560PEA-M-004A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS154,375,962.00รายละเอียด
26/07/2560PEA-M-003B/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS105,202,400.00รายละเอียด
26/07/2560PEA-M-003A/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS87,712,501.00รายละเอียด
26/07/2560PEA-M-002/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS26,460,672.00รายละเอียด
26/07/2560PEA-M-001/2018จัดซื้อ TRANSFORMERS120,323,854.00รายละเอียด
24/07/2560PEA-SGPC-02/2017(REV)โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 6185097,500,000.00รายละเอียด
21/07/2560ฉ.3กบญ.(จซ.)ปก.002/2560จัดซื้อพัสดุรองประเภท เหล็ก สลักเกลียว แหวน นัทรูปห่วง จำนวน 37 รายการ37,029,864.39รายละเอียด
21/07/2560PEA-SGPC-01/2017 งานประกวดราคากลุ่มที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration) (ประกาศครั้งที่ 3)1,032,550,000.00รายละเอียด
20/07/2560ฉ.3กบญ.(จซ.)ปก.017/2560จัดซื้อผลิตภัณณ์คอนกรีต 11 รายการ ตามประกวดราคาที่ ฉ.3กบญ.(จซ.)ปก.017/256019,445,393.55รายละเอียด
17/07/2560ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก.004/2560ประกวดราคาเช่ารถยนต์ รวม 2 รายการ จำนวน 4 คัน ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก.004/25604,018,920.00รายละเอียด