ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3961 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
19/02/2561ฉ.2 กบญ.(จซ.)พัสดุหลัก202_2561จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ9,397,676.25รายละเอียด
19/02/2561N2.EB(จซ.)-02/2561จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ10,990,590.60รายละเอียด
19/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)020D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ19,290,751.80รายละเอียด
16/02/2561S1(B)Hardware(I)004/2560ซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนเพื่อความมั่นคง6,784,591.80รายละเอียด
16/02/2561กฟภ.กจน.ป(ผ)-001-2561ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ13,802,144.00รายละเอียด
16/02/2561C3IAHชช.003/2561, ก.3กกค.(ก.)401/2561จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 18 รายการ (C3IAHชช.003/2561)18,756,607.80รายละเอียด
15/02/2561PEA-M(E)-007/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง (ช่วง B-C) จ.ฉะเชิงเทรา8,809,321.13รายละเอียด
15/02/2561PEA(S2)กบญ.002/2561จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2561-2566 (รถยนต์ 5 ประเภท จำนวน 99 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)103,400,520.00รายละเอียด
14/02/2561PEA-M(E)-006/2561จ้างเหมาติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี. สำหรับใช้งานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี. ให้บริษัท ไทยคาลิ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา8,006,248.49รายละเอียด
14/02/2561PEA-M(E)-005/2561จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสี่แยกบ้านโพธิ์ - สี่แยกคอมเพล็กซ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดฉะเชิงเทรา7,121,104.76รายละเอียด
13/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2561ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ 85,886,185.41รายละเอียด
13/02/2561น.3กบญ.(จซ)ชB12/2561จัดเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2561-2566 จำนวน 3 รายการ รวม 78 คัน 69,695,520.00รายละเอียด
12/02/2561น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)01-2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟส.อ.ปาย และ กฟย.อ.ปางมะผ้า ในพื้นที่ กฟจ.แม่ฮ่องสอน19,997,818.50รายละเอียด
12/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2561พัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ 10,597,194.40รายละเอียด
12/02/2561ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)014D/2561พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการพาดสาย จำนวน 14 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 256111,525,724.14รายละเอียด
12/02/2561PEA-ENE-01/2561จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
09/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 52 รายการ 25,320,252.09รายละเอียด
08/02/2561กบญ.ก.1(B)-I-003/2561จัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 25607,599,086.50รายละเอียด
08/02/2561ก.2 กกค.(ยค.) ป.-01/2561เช่ายานพาหนะปี 2561 -2566 49,998,960.00รายละเอียด
08/02/2561PEA-LBPN3/2561งานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของกฟน.3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)336,098,394.22รายละเอียด
08/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่1 (คพญ.1) เลขที่โครงการ 610174278449,369,990.00รายละเอียด
08/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2561จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 เลขที่โครงการ 6102700611117,442,283.99รายละเอียด
07/02/2561 PEA._LBP_ฉ.2_2561จ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้า เริ่มจ้าง 1 ก.ค.2561-31ธ.ค.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)472,297,891.48รายละเอียด
07/02/2561กอก.ก.1(บก)392/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.1 ด้วยวิธีประกวดหราคาอิเล็กทรอนิกส์ก(e-bidding)467,028,459.21รายละเอียด
06/02/2561PEA-LBP- น1/2561 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-LBP- น1/2561 462,093,019.45รายละเอียด
06/02/2561PEA-LBP.S2, PEA-LBP01S2/2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)426,048,263.80รายละเอียด
06/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)013D/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 อุปกรณ์สำหรับต่อเข้าปลายสาย เลขที่ โครงการ 6101731508817,450,207.30รายละเอียด
06/02/2561กฟภ.กจน.ป(ผ)-002-2560ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)12,452,660.00รายละเอียด
05/02/2561S1(B)LABOR001/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (T2)272,810,537.94รายละเอียด
05/02/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3(ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)379,156,787.96รายละเอียด
02/02/2561กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2560 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 20,300 ชุด 17,376,800.00รายละเอียด
01/02/2561PEA-LBP-ฉ.3-001/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ค.2561- 31 ธ.ค.2562)465,853,522.68รายละเอียด
01/02/2561PEA.NE1-LBP-002/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2561-2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์495,665,753.54รายละเอียด
01/02/2561N2.EB(จซ.)06/2561จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ15,345,556.26รายละเอียด
31/01/2561S1(B)LABOR001/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)272,810,537.94รายละเอียด
31/01/2561PEA-LBPN3/2561งานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของกฟน.3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)336,098,394.22รายละเอียด
31/01/2561N.2-LBP.EB(กอก.)-01-2561จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ค.2561- 31 ธ.ค.2562)417,385,245.29รายละเอียด
31/01/2561PEA-LBP-น1/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่462,093,019.45รายละเอียด
31/01/2561PEA-LBP.S2, PEA-LBP01S2/2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)426,048,263.80รายละเอียด
31/01/2561PEA-DSRP.3(E)-001/2561จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 - สถานีไฟฟ้าลำพูน 3 บริเวณหน้าสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน18,551,610.04รายละเอียด
31/01/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001-2560ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปี 2560 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001-2560 จำนวน 6 รายการ9,746,844.00รายละเอียด
31/01/2561ซป.ฉ.1(จซ) 01/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ57,068,158.57รายละเอียด
31/01/2561PEA-M(F)-010/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า308,092,523.51รายละเอียด
31/01/2561PEA-M(F)-010/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า308,092,523.51รายละเอียด
30/01/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 04-2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์-แป้นรองมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ 24,096,655.52รายละเอียด
30/01/2561N2.EB(จซ.)06/2561จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ15,345,556.26รายละเอียด
29/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2561จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม อุปกรณ์ยึดโยงกับเสา จำนวน 13 รายการ8,384,498.60รายละเอียด
26/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ)08D/2561จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ16,184,477.60รายละเอียด
26/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ)04D/2561ซื้อจัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 1 รายการ9,205,766.40รายละเอียด
25/01/2561PEA-MGDP-01/2561การจ้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน230,000,000.00รายละเอียด
23/01/2561PEA-TSDP.9.4(F)-039/2560จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทลุง (กฟผ.) - กิโลเมตร 1198+606 ของทางหลวงหมายเลข 4 -สถานีไฟฟ้าป่าบอน จ.พัทลุง20,135,072.46รายละเอียด
19/01/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02/2560ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02/2560)19,999,995.95รายละเอียด
19/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)05D/2561จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม ตู้ใส่มิเตอร์ จำนวน 2 รายการ11,606,493.30รายละเอียด
19/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2561จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม อุปกรณ์ยึดโยงกับเสา จำนวน 13 รายการ8,384,498.60รายละเอียด
19/01/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ) 02D/2561จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม สำหรับต่อลงดิน ระบบแรงสูง แรงต่ำ จำนวน 8 รายการ 17,012,259.35รายละเอียด
16/01/2561C3IAHชช.015/2560,ก.3 กบญ.(จซ.)113/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (แป้นรองมิเตอร์) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,846,456.74รายละเอียด
16/01/2561C3IAHชช.011/2560จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง จำนวน 6 รายการ13,120,008.30รายละเอียด
16/01/2561PEA(S2)กบญ.001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1,255 ต้น สำหรับงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1 ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,359,664.50รายละเอียด
16/01/2561C3IAHชช.017/2560จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ งบลงทุนงานย้ายแนว ,งานเปลี่ยนทดแทน10,181,456.60รายละเอียด
15/01/2561กบญ.ก.1(B)-I-003/2561จัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ7,599,086.50รายละเอียด
15/01/2561กบญ.ก.1(B)-I-001/2561จัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งฯ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ8,281,393.40รายละเอียด
12/01/2561ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)010D/2561จัดซื้อพัสดุรองสำหรับใช้งานติดตั้งแป้นรองมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ15,550,180.53รายละเอียด
10/01/2561PEA-I(E)-036/2560จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานก่อสร้างด้านไฟฟ้า งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนนิตโย ช่วงสี่แยกประติมากรรมพญานาค-สี่แยกน้อยหนองเค็ม จ.นครพนม 45,430,619.61รายละเอียด
09/01/2561ก.3 กบล. ปก. 01/2561การจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี(วัดเขาทำเทียม) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี9,271,229.00รายละเอียด
08/01/2561ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก.068/2560จัดเช่ายานพาหนะประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ รวม 126 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี131,077,140.00รายละเอียด
05/01/2561C3IAHชช.018/2560จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) อุปกรณ์ประเภทโลหะ จำนวน 23 รายการ 5,936,557.95รายละเอียด
04/01/2561C3IAHชช.016/2560จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 ประเภทสายยึดโยง จำนวน 19 รายการ งบงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนฯ15,541,133.68รายละเอียด
03/01/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 04-2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 11 รายการ12,703,926.07รายละเอียด
03/01/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 02-2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 41 รายการ18,009,660.54รายละเอียด
03/01/2561จ.ก.2มพย.(บป.)01/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ 5,972,205.00รายละเอียด
29/12/2560PEA-I(G)-040/2560จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ในส่วนของ กผภ.ตามแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) 8,538,129.20รายละเอียด
28/12/2560PEA-M(E)-042/2560วัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสายส่งระบบ 115 เควี LooP Line สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าอุดรธานี 4 จ.อุดรธานี 4,260,216.46รายละเอียด
28/12/2560ซป.ฉ.1 (จซ) 06/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของ กฟฉ.113,782,476.37รายละเอียด
20/12/2560กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2560 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 20,300 ชุด 17,376,800.00รายละเอียด
19/12/2560ฉ.1 กบญ.(จซ) 08/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึกโยง จำนวน 16 รายการ 5,672,694.88รายละเอียด
08/12/2560ฉ.2 กบญ.(จซ.)(e-bid)01/2560จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ18,416,048.20รายละเอียด
01/12/2560น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01/2560ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันป่าตอง และ กฟอ.แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,991,375.38รายละเอียด
28/11/2560ซป.ฉ.1 (จซ) 23/2560จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี จำนวน 88,000 เมตร18,832,000.00รายละเอียด
28/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า49,289,143.40รายละเอียด
24/11/2560PEA-LBP-ก2/2560จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง138,331,945.44รายละเอียด
23/11/2560ซ.ก.2กบญ.(จซ.)019M/2560ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ ทดแทนส่วนที่เบิกจากคลังไปใช้งานภัยธรรมชาติและย้ายแนว จำนวน 6 รายการ เลขที่โครงการ 601172598741,494,302.08รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA(S2)003/2560การจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟจ.สุราษฎร์ธานี (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าบ้านดอน 1)12,626,000.00รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด