logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
13/07/2562ฉ.3/ปธ.(บห.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 คขก.2 คฟม.2 งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR) ปี 2562 กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,285,073.00
29/06/2562N2.EB(จซ.)-11-2562ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L และ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) N2.EB(จซ.)-11-2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,351,983.44
17/06/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-003-2561จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์42,457,600.00
21/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2561จ้างทำสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ71,396,327.80
17/05/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-009-2562 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Closed Loop ในพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการ คชฟ.317,327,280.40
16/05/2562PEA-I(EB)-003-2562จัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 2) กรณีฉุกเฉิน6,339,750.00
16/05/2562C3IAHชช.014/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1579/2562จัดซื้อพัสดุประเภท ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (C3IAHชช.014/2562)5,615,687.42
16/05/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561จัดซื้อ 3G Modem จำนวน 7,055 ชุด41,556,419.25
15/05/2562PEA-TSDP.9.3(F)-042/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 1 - สถานีไฟฟ้ารังสิต 1) - สถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานี 39,483,356.63
15/05/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,732,199.09
15/05/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-004-2562จัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 ระบบ16,050,000.00
13/05/2562กฟภ.กจน.ป(ร)-003-2562จัดซื้อ Hotline Clamp จำนวน 3 รายการ128,363,882.15
13/05/2562C3IAHชช.006/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1322/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 37 รายการ (C3IAHชช.006/2562)20,909,315.44
13/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding017/2562จัดซื้อ ซีที วีที สำหรับใช้งานงบลงทุน (I) ปี 2562 จำนวน 5 รายการ2,181,216.40
13/05/2562 PEA(SM)-SA-001/2562จัดซื้อเครื่องมือ Current Transformer Analyzer จำนวน 1 ชุด1,498,000.00
13/05/2562PEA-SPM-SCSP.R-KMA/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี28,381,857.00
13/05/2562C3IAHชช.001/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงและอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 7 รายการ33,417,753.15
13/05/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)04/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,914,000.00
10/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/256231,879,098.50
10/05/2562PEA-M(F)-049/2562จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา9,019,464.42
10/05/2562น.2 กกค.(จร.)-03/2562จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 12 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-03/2562 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 2 ปี 256219,829,800.68
07/05/2562น.2 กกค.(จร.)-02/2562จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี. (SAC) ขนาด 50 ต.มม. เพื่อใช้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการหลวงเลอตอ หมู่ 13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 120,000 เมตร เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-02/256211,812,800.00
07/05/2562PEA-M(F)-044/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง 38,306,138.31
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
03/05/2562PEA(SM)-SA-012/2562จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear 22 kv และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC 61850 ของ กบส.และ กอค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)305,981,480.00
02/05/2562C3IAHชช.013/2562จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 6 รายการ ใช้สเปคอ้างอิงในการจัดซื้อของ กฟภ. เลขที่ RTRN-038/25615,745,365.00
02/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007-2561จัดจ้างสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ26,191,091.92
02/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/256237,613,260.60
02/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008-2561จ้างทำสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ617,303,811.50
30/04/2562N2.EB(จซ.)-10-2562จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 2 รายการ 19,709,400.00
30/04/2562N2.EB.(จซ.)-09/2562จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 5,000 อัน7,206,450.00
29/04/2562PEA-M(A)-045/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาย Power Cable สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแกลง 35,283,800.17
29/04/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-002-2562จัดซื้อชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 128 ชุด 26,244,318.00
29/04/2562C3IAHชช.012/2562ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ งบโครงการ คพพ.2 และคพจ.118,223,398.98
29/04/2562PEA-SPM-DSRP3-PLC/2562งานจ้างก่อสร้างและติดตั้งคาปาซิเตอร์ระดับแรงดัน 115 kV สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 3 จังหวัดพิษณุโลก ตาม คชฟ.319,841,438.00
29/04/2562์N2.EB.(จซ.)-08-2562 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก8,429,460.00
26/04/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561จัดซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน – เมตร จำนวน 3 คัน28,890,000.00
26/04/2562ฉ.2 กกค.(ยค.)ช-01/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cap , รถแวนตรวจการและรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หลังคาสูง76,243,920.00
26/04/2562PEA-I(E)-032/2562ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.20,865,000.00
25/04/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)042D/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองคลังทดแทนงานจากภัยธรรมชาติ งบลงทุน8,019,714.20
25/04/2562กฟภ.กผร.-001/2562ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,232,045.00
25/04/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2562 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 22 เควี 3 เฟส จำนวน 13 รายการ8,606,866.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 53 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 14 ชุด 28,052,489.60
24/04/2562น.3 กบญ.(จซ)1163/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562(ครั้งที่ 2)6,077,279.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
23/04/2562PEA(S2)กบญ.001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,203 ต้น และ เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4,919 ต้น โดยวิธี e-bidding 44,326,023.30
23/04/2562PEA-M(F)-027/2562จัดจ้าง จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน Load Break Switch 2,000 A ระบบ 115 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ23,366,814.97
22/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-004-2562 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 527 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 171 ชุด 110,715,147.00
19/04/2562PEA-M(F)-034/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย - สถานีไฟฟ้าหนองแค) - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 จ.พระนครศรีอยุธยา และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 (เพิ่มเติม)6,640,248.80
19/04/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011-2561จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 174 กม.17,551,424.00
18/04/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2562เครื่องทดสอบมิเตอร์ระบบ AMR/AMI5,350,000.00
18/04/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-001-2562Insulation cover58,743,000.00
10/04/2562PEA-I(E)-031/2562จัดซื้อเครื่องมือ สำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (โยธา) จำนวน 21 รายการ7,490,000.00
10/04/2562PEA-I(E)-029/2562ซื้อเครื่องมือ สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22, 33 เควี จำนวน 14 รายการ7,169,000.00
10/04/256262027481946ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ประจำปี 2563 ( แผน3 , แผน 4 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,900,868.70
10/04/2562PEA(S2)กบญ.035/2561จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สฟ.ถลาง 2 (ช่วงที่ 1-6) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต11,505,660.78
09/04/2562จร.-คพญ.1-25/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)283,022,490.00
09/04/2562PEA-M(A)-016/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage และ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแกลง ๓ จังหวัดระยอง18,779,854.62
09/04/2562ซป.ก.2-ชบ.(คพ.)01/2562จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทคอนกรีต โครงการ คพจ. 1 (แผน 3) จำนวน 4 รายการ5,327,845.65
09/04/2562น.2 กกค.(จค)-02/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 12 รายการ19,842,368.90
09/04/2562PEA-I(E)-021/2562จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป กลุ่มฮาร์ดแวร์, สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ7,925,681.53
09/04/2562จร.-คพญ.1-31/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 3)282,757,130.00
05/04/2562PEA-SPM-TDDP1-WIR/2562จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,844,212.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/256238,099,704.00
05/04/2562กฟภ.กจน.ป(ร)-001-2562ลวดร้อยตราตะกั่วและตะกั่วตีตรามิเตอร์13,041,230.09
05/04/2562PEA-SPM-TDDP1-CKA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x25 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเชียงคาน จังหวัดเลย ตาม คพจ.163,331,802.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding013/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 54 รายการ20,868,798.50
05/04/2562น.3 กบญ.(จซ.)1093/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562 (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ9,474,903.50
05/04/2562ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-006/2562จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 621,199.20
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ62,945,127.54
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding009/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 30 รายการ26,895,754.69
04/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010/2562ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรอง งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,528,024.85
04/04/2562PEA-M(F)-035/2562จัดซื้อ Cable Underground CU 115 kV 1x800 sq.mm.เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี.Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย-สถานีไฟฟ้าหนองแค)-สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค-สถานีไฟฟ้าวังน้อย 28,792,806.32
03/04/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2562จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ9,620,370.00
03/04/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 21,000 ชุด70,106,400.00
03/04/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 26,450 ชุด88,300,680.00
03/04/2562N2.EB(กบษ.)- 01/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV (จำนวน 57 รายการ) จำนวน 3 ชุด7,062,000.00
03/04/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.3-2562จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 24,000 ชุด80,121,600.00
02/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-002-2562จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 182 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 8 ชุด96,919,701.20
01/04/2562ก.1กกค.(ก.)(ปก.)03/2562งานจ้างก่อสร้าปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน) สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวังน้อย 215,379,987.00
01/04/2562จร.-คพญ.1-10/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 4) จังหวัดนครราชสีมา315,241,260.00
01/04/2562PEA-TSDP.9.3(C)-007/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานี271,024,046.07
01/04/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)040D/2562ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ปี 2562 จำนวน 8 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)040D/256231,299,747.00
01/04/2562จก.3/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช37,450,000.00
29/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.2-2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 67,090 ชุด82,195,313.50
29/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003.1-2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 70,000 ชุด85,760,500.00
29/03/2562กปก.8/2562จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย6,782,302.00
28/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016.2-2562จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 400,000 ลูก10,700,000.00
28/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016.3-2562จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 380,000 ลูก10,165,000.00
28/03/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2562ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 ในพื้นที่ กฟส.อ.จุน และ กฟส.อ.เชียงคำ19,922,693.80
28/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016.1-2562จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 450,000 ลูก12,037,500.00
28/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016.4-2562จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 356,610 ลูก9,539,317.50
27/03/2562จร.-คพญ.1-03/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 5) ช่วงถนนมนัส, ถนนพลแสน (บางส่วน), ถนนยมราช (บางส่วน), ถนนอัษฎางค์ (บางส่วน), ถนนจอมพล (บางส่วน), ถนนมหาดไทย (บางส่วน) และสรรพสิทธิ์ (บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา187,419,060.00
27/03/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2562 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 99 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 20 ชุด 23,225,024.10
26/03/2562PEA-SPM-TDDP1-DEA/2562จ้างก่อสร้างและ ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,691,852.00
26/03/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-007-2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 288 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 66 ชุด55,688,506.31
26/03/2562PEA-I-HVTC2-METER/2561ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA31,030,000.00
26/03/2562จก.3/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี30,174,000.00
26/03/2562PEA-I(G)-011/2562จ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมแท่นผลิต จำนวน 2 หลัง ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี11,689,857.00
26/03/2562PEA-M(E)-019/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 - สถานีไฟฟ้าโนนสูง จ.นครราชสีมา40,713,259.63
25/03/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-001.1-2562ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ 108,904,065.00
25/03/2562จร.-คตป.-14/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 188,067,480.00
25/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-017.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง (54-4) จำนวน 80,000 ลูก8,988,000.00
25/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2562จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 44,260 ชุด และ Type 4 จำนวน 8,500 ชุด85,633,170.00
25/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,753,015.35
25/03/2562จร.-คกท.-17/2562 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,766,734,780.00
25/03/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2562ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ118,300,270.00
25/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-014-2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ (52-8) จำนวน 135,310 ลูก114,377,543.00
25/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-017.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก (54-1) จำนวน 66,170 ลูก และลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง (54-4) จำนวน 51,110 ลูก7,866,265.50
25/03/2562C3IAHชช.005/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (ปรีฟอร์ม) จำนวน 4 รายการ10,899,314.25
22/03/2562PEA-TFM-PTM 01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงหลังจากรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่2)290,612,000.00
22/03/2562ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-018/2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-018/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)101,989,297.00
22/03/2562ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-013/2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภท สลักเกลียว,สลักห่วง,สตับโบลท์,นัทรูปห่วง แหวน จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23,738,773.90
21/03/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561จัดซื้อ Electronic Enery Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00
20/03/2562PEA-M(N)-001AB/2562จ้างเหมา Turn key งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน 22 เควี ในพื้นที่ กฟน.1 (Lot A) , กฟก.3 และ กฟต.1 (Lot B)94,807,873.23
20/03/2562ก.1 กกค(ปจ)(ยธ) 822/2562จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต จ.ปทุมธานี23,825,690.00
20/03/2562PEA-I(E)-025/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือมาตฐานสำหรับก่อสร้างงานไฟฟ้าสำหรับเคเบิลใต้ดิน16,050,000.00
20/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-010-2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 220,000 ลูก138,886,000.00
20/03/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-003-2562จ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะทาง 8,422.59 กิโลเมตร โดยแบ่งการจ้างออกเป็น 4 กลุ่มงาน (4 สัญญา)29,015,039.93
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.2-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,542 กม.72,710,159.40
19/03/2562ฉ.3 นม.(คพ.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 256211,600,940.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004.2-2562 จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 25,610 ชุด26,717,632.50
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มสายไฟ จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,410,261.31
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.3-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 236,000 ลูก78,281,200.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 257,000 ลูก85,246,900.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.1-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,270 กม.70,087,889.00
19/03/2562PEA-M(E)-002/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้ากันทรลักษ์ 1 - สถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 จ.ศรีสะเกษ39,043,564.10
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.3-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 9,000 กม.86,766,300.00
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)85,156,472.80
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 245,000 ลูก81,266,500.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 60,000 ชุด62,595,000.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.4-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 230,000 ลูก76,291,000.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.5-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 221,490 ลูก73,468,233.00
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 51 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,953,804.65
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-013-2561จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Bypass Cable System สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV จำนวน 10 ชุด96,300,000.00
19/03/2562PEA-SPM-TDDP1-BJA/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.1) ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตาม คพจ.138,055,406.00
18/03/2562PEA(S2)กกค.003/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช5,108,715.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 5,101 กม.111,344,628.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 4,482 กม.27,623,462.40
18/03/2562ฉ.3 สร.(บห.)EBD-001-2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-BIDDING)13,346,901.80
18/03/2562PEA(S2)กกค.002/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 4 จังหวัดภูเก็ต4,534,018.00
18/03/2562PEA(S2)กกค.004/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่5,348,395.00
18/03/2562น.3นว.(บห)-eb002/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฯตามแผนงานก่อสร้าง(ครั้งที่2)ประจำปี256311,940,558.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006.2-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,450 กม.385,150,780.00
18/03/2562กฟภ.กจน.ป(ซ)-001-2562จัดซื้อ Instrument Transformer จำนวน 15 รายการ69,380,672.50
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006.1-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,606 กม.409,674,666.40
15/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2562จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 136,000 ลูก85,856,800.00
15/03/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2562จัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) ให้กับ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค119,546,820.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30
15/03/2562ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรองกลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ที่ 6 ประเภท ลวดเหล็ก จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)76,297,430.70
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.2-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2,000.50 กม.138,321,371.70
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005-2562การจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 960 กม.88,185,120.00
14/03/2562 ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)5,520,772.00
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.1-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2,996 กม.207,153,626.40
14/03/2562ฉ.3 ชย.(คพ)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)18,528,655.00
14/03/2562ต.1กย.133/2562จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน,ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น,อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง,โรงจอดรถยนต์ฯ ที่ กฟส.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,330,000.00
14/03/2562ฉ.3 สคว.(คพ.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)7,909,279.50
13/03/2562ฉ.3 ปส.(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟอ.ปราสาท12,499,098.00
13/03/2562ฉ.3 พม.(คพ.)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)8,637,468.00
13/03/2562ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.1,คขก.2,คฟม.2,งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR) ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,585,840.50
13/03/2562ฉ.3 ภข.(บห.) EBD-001/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.๑, คขก.๒, คฟม.๒ และงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง(I.MR) ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ ของ กฟอ.ภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,372,262.00
13/03/2562อร.(ปอจ.)03/2562งานปรับปรุงรีเลย์ในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB (Moblie Substation) 15,483,266.21
13/03/2562จร.-คพญ.1-02/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 3) บริเวณ ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนนโยธา และ ถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่างTORครั้งที่ 2)278,255,640.00
13/03/2562จร.-คพญ.1-01/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 6) จังหวัดนครราชสีมา184,207,990.00
13/03/2562PEA-M(A)-023/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้ากระบี่ 19,542,403.38
13/03/2562ฉ.3 บร.(บห.)EBD-002/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,370,773.50
13/03/2562ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5,047,404.00
13/03/2562ฉ.3 บญ.(คพ)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2, งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) ในปี 2562 ของ กฟอ.บญ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)9,429,321.50
12/03/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ20,441,579.60
12/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-008-2561จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก.4 มม. และ ศก. 5 มม. จำนวน 12 รายการ235,081,931.80
11/03/2562PEA-SPM-TDDP1-NRC/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,575,885.00
11/03/2562PEA-SPM-TSDP9.3-CBD/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)280,775,918.00
11/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-007-2561จัดซื้อ ลวดเหล็กปลอกขนาด ศก. 2.8 มม.(ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ9,006,750.68
08/03/2562น.3 กบญ.(จซ)717/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 25625,926,794.20
06/03/2562PEA-M(G)-013/2562จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง71,060,219.40
06/03/2562จร.-คพจ.1-11/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าเซกา – สถานีไฟฟ้าบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 179,123,290.00
06/03/2562จร.-คพจ.1-15/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงตะกั่วป่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 195,200,040.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001.2-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 2,400 กม.57,574,560.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-011-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 200,000 ลูก126,260,000.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001.1-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 3,253.60 กม. และ ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 2,586 กม.96,606,413.76
06/03/2562C3IAH ชช.004/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ50,269,670.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-002-2562จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 4,329 กม. และขนาด 185/30 ตร.มม. จำนวน 794 กม.63,453,846.20
06/03/2562C3IAH ชช.011/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ19,429,943.82
05/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561-แก้ไขตามข้อวิจารณ์ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,744,782.58
05/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-013-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 242,270 ลูก151,648,906.50
05/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2562 จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 44,260 ชุด และ Type 4 จำนวน 8,500 ชุด85,633,170.00
05/03/2562PEA-CDD-03/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3262,567,300.00
05/03/2562PEA-CDD-02/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2282,768,900.00
03/03/2562PEA-I(กคบ)-006/2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,387,450.00
01/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-006-2561จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 6 รายการ60,066,707.70
01/03/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด 116,989,766.10
28/02/2562PEA-SPM-SEZP2-DMA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,743,870.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 270,000 ชุด215,230,500.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2561จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 37,421 ลูก และยาว 1,500-1,600 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 14,755 ลูก 298,660,983.29
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.3-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 202,050 ชุด161,064,157.50
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561จัดซื้อสาย CU 2x6 ตร.มม. จำนวน 1,125.736 กม. และ CU 2x10 ตร.มม. จำนวน 18 กม.46,554,545.26
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2562จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 1,868 ชุด45,092,025.60
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.4-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 144,220 ชุด114,964,973.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.5-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 140,000 ชุด111,601,000.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 330,000 ชุด263,059,500.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2562จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ จำนวน 3 รายการ169,467,118.95
26/02/2562จร.-คพญ.1-06/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เคเบิลใต้ดิน ช่วงโรงแรมสีมาธานี - สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1327,921,820.37
26/02/2562น.3 ลบ.(บห.)EB02/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)9,477,899.50
25/02/2562PEA-SPM-TDDP1-WRA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้าวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,489,659.00
25/02/2562PEA-SPM-TDDP1-NCH/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,736,273.00
25/02/2562PEA-DDIP-DDC-1/2019งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,221,940,000.00
25/02/2562ต.1-กบล.(วฟ.)Disturbance Analyzer with Computer Notebook 001/2562จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 1 เครื่อง845,300.00
25/02/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-004-2562 จ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส10,475,300.00
25/02/2562เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบการพาดสายจำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,425,566.40
25/02/2562น.3กบญ.(จซ.)EB14/2561จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี 25618,516,768.79
25/02/2562PEA-M(F)-012/2562ประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จ.ชลบุรี5,178,457.60
22/02/2562ฉ.2 กส.(บห)010/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟจ.กส.19,993,806.00
22/02/2562ฉ.๒ อจ.(บห.)๓/๒๕๖๒จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ ของ กฟจ.อจ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,106,883.00
22/02/2562ฉ.2 ดอ.(บห.)418/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.ดอ.18,793,212.50
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562จัดซื้อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ127,277,436.25
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.1-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ376,634,678.89
22/02/2562PEA-CDD-01/2018ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3214,107,000.00
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.2-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ258,726,000.00
22/02/2562ฉ.2สล.(บห.)338/2562 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.เสลภูมิ14,994,124.00
22/02/2562ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ19,657,023.50
21/02/2562PEA-TFM-PTM 01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00
21/02/2562ฉ.2กล.(บห.)394/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟอ.กล.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,873,217.00
21/02/2562กบญ.ก.1(B)-M-004-2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ6,150,034.72
21/02/2562กบญ.ก.1(B)-M-002-2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 9 รายการ5,936,039.00
21/02/2562C3IAHชช.010/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบ คพจ.119,277,869.00
21/02/2562ฉ.2มห.(บห.)138/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 กฟจ.มห. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,615,577.00
21/02/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/256218,441,771.00
21/02/2562ฉ.2ศก.(บห.)448 /2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของ กฟจ.ศก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,951,078.50
21/02/2562น.2 กกค.(กร.)- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 ประเภท 17,630,844.75
21/02/2562ฉ.๒สดจ.(บห)465/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.สมเด็จ9,025,771.00
21/02/2562ปก.มค.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต-01/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,031,212.00
21/02/2562ฉ.2 รอ.(บห.)618/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,605,845.40
20/02/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)030D/2562จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี จำนวน 2 รายการ13,003,710.00
20/02/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 301/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ โครงการ คพจ.1 และ คฟม.2 ประจำปี 256217,403,336.00
20/02/2562PEA(S2)027/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6202709071428,626,116.60
18/02/2562 PEA(S2)กกค.001/2562งานต่อเติมอาคารสำนักงาน และอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,030,820.20
14/02/2562จร.-คพจ.1-18/2562 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าแก่งคอย – บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 71,758,480.00
13/02/2562จร.-คพจ.1-20/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าภูเขียว - สถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)105,047,250.00