ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2952 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
29/04/2559PEA-I(F)-016B/2012 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 64 คัน (ประกาศครั้งที่ 2)211,808,640.00รายละเอียด
29/04/2559PEA-I(F)-022/2015 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 60 ชุด11,286,360.00รายละเอียด
28/04/2559PEA-I(F)-021/2015จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 62 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 68 ชุด81,234,828.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-TSDP9.1-3.6/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าลำปาง 3 ตาม โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 6567,222,271.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-016/2016 จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำนวน 967 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)98,404,192.45รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019D/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด145,734,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019C/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 24 ชุด202,872,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019B/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 14 ชุด118,342,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019A/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด101,436,000.00รายละเอียด
25/04/2559จร.-คชฟ.3-06/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ (Lot 6) 35,384,900.00รายละเอียด
19/04/2559PEA-I(F)-022/2016 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทดแทน จำนวน 1 ระบบ12,119,149.56รายละเอียด
19/04/2559PEA-003/2016จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร58,129,087.50รายละเอียด
19/04/2559น.1 กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)02/2559ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์24,650,809.80รายละเอียด
18/04/2559น.2Auc.(จซ.)02/2559ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559 จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15,286,687.12รายละเอียด
07/04/2559น.2Auc.(จซ.)01/2559ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์17,456,856.12รายละเอียด
05/04/2559เลขที่PEA / I – ต.๓/กกค.(ยค.) - 001/๒๕๕9ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการและกระบะ 1 ตัน 4 ประตู จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction)17,571,540.00รายละเอียด
04/04/2559ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก. 001/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab จำนวน 15 คัน 15,311,700.00รายละเอียด
01/04/2559PEA-I(F)-010/2016จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ14,528,187.15รายละเอียด
29/03/2559กกค.(จป)003/2558ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18,462,636.00รายละเอียด
29/03/2559น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2559ประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรอง ปี 2559 จำนวน 11 รายการ 17,912,848.60รายละเอียด
28/03/2559PEA-I(F)-002/2016 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 58 ชุด32,097,432.00รายละเอียด
25/03/2559PEA-I(F)-003/2016 จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด–สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 80 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 12 ชุด 53,347,632.00รายละเอียด
25/03/2559จร.-คชฟ.3-01/2559งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)95,486,800.00รายละเอียด
25/03/2559PEA-001/2016จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)56,093,680.00รายละเอียด
24/03/2559PEA-I(F)-014/2016จัดซื้อรถ All Terrain Crane ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 8 คัน269,640,000.00รายละเอียด
23/03/2559PEA-I(F)-007/2016 จัดซื้ออุปกรณ์ Backbone Ethernet Switch สำหรับสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขตทดแทน จำนวน 34 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)103,158,058.00รายละเอียด
22/03/2559จก.๔/๒๕๕๙ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี 29,096,403.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-026/2016 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 171,300 ลูก 53,520,972.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-024B/2016 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 3,800 ชุด4,411,610.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-024A/2016 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 42,050 ชุด31,990,378.50รายละเอียด
21/03/2559PEA-I(F)-006/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 7,092 ชุด 23,159,918.88รายละเอียด
18/03/2559ก.3 กบญ.ปก.(E) 001/2559จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 41 รายการ26,883,172.20รายละเอียด
18/03/2559PEA-FRTU-RCS-R1/2016จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,548,960.00รายละเอียด
17/03/2559ก.3 กบญ.ปก.(E) 002/2559จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ18,049,177.30รายละเอียด
17/03/2559 PEA-I(F)-016/2016 จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำนวน 967 ชุด98,404,192.45รายละเอียด
15/03/2559PEA-TSDP9.3-3.12/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 และสถานีไฟฟ้าสามพราน 3 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 12526,889,594.00รายละเอียด
15/03/2559จร.-คชฟ.3-02/2558จ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่เขต พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย6,276,299.00รายละเอียด
15/03/2559ก.1กกค.(ยค)446/2559เช่ารถยนต์แวนตรวจการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 คัน17,025,840.00รายละเอียด
14/03/2559จก.3/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม27,574,970.00รายละเอียด
14/03/2559PEA-TSDP9.3-3.7A/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 4ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์175,043,537.00รายละเอียด
14/03/2559 PEA-I(F)-011/2016 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทน จำนวน 759 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)25,653,562.44รายละเอียด
14/03/2559PEA-TSDP9.3-3.7B/2558 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางกระสั้น 2 และโรจนะ 5 ระบบ 115-22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์576,711,148.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006D/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER147,822,907.50รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER147,822,907.50รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER249,096,000.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER249,096,000.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-FRTU-CITY/2014 จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU และอุปกรณ์ระบบสื่อสารวิทยุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายของพื้นที่เมืองใหญ่ จำนวน 654 ชุด126,065,040.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-TSDP9.3-3.12/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 และสถานีไฟฟ้าสามพราน 3 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 12 526,889,594.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-001/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS75,614,225.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS141,548,160.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-006B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS73,081,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-006A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS73,081,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-013/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS27,563,200.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-011/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS33,358,320.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-009/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS43,014,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-007/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS23,625,600.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-008/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS10,300,890.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-005/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS30,107,660.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS38,526,420.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS35,250,080.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-016/2016จัดซื้อ 3G MODEM42,439,971.75รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS187,490,750.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS21,427,820.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS63,889,100.80รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-001B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS105,609,000.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-001A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS66,815,294.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-TSDP9.3-3.8/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยากลาง ตาม โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ล็อตที่ 8316,682,219.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009C/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS30,791,925.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009B/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS53,076,280.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009A/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS62,595,470.80รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-028/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS17,469,997.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-011B/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS33,779,900.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-011A/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS39,440,093.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-010B/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS48,243,090.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-010A/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS198,330,363.60รายละเอียด
07/03/2559จร.-คชฟ.3-05/2558จ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่เขต พระตำหนักภูฟ้า จังหวัดน่าน13,654,591.00รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1(จซ) 01/2559จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ26,050,499.91รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1(จซ) 03/2559จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ9,305,955.85รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2559ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ, อุปกรณ์ประกอบสายไฟ, อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 40 รายการ19,890,915.18รายละเอียด
03/03/2559PEA-I-033/2015จัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง12,310,778.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-010B/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม. 55,426,000.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-010A/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,800 กม. 62,077,120.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-009/2015จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3,400 กม. 33,225,854.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-008/2015จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 150 กม. 14,087,085.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-007/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 150 กม. 18,682,200.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-006B/2015จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 600 กม. 42,994,740.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-006A/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 800 กม. 57,326,320.00รายละเอียด
01/03/2559PEA-I(F)-013/2016 จัดซื้อ ระบบป้องกันและควบคุมการใช้งานความปลอดภัยสำหรับเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา (PC Security and Bring Your Own Device (BYOD)) จำนวน 1 ระบบ30,914,988.91รายละเอียด
29/02/2559PEA-SCIP.2-001/2015จัดซื้อ Automatic Voltage Regulator (AVR)16,050,000.00รายละเอียด
29/02/2559PEA-I(F)-012/2016 จัดซื้อ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทน และเพิ่มเติม จำนวน 2,752 ชุด70,821,536.64รายละเอียด
29/02/2559จก.๒/๒๕๕๙งานประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร33,068,457.00รายละเอียด
26/02/2559PEA-I(F)-011/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 24 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 13 ชุด 20,674,540.00รายละเอียด
25/02/2559PEA-LB(F)-001/2016จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน18,443,907.00รายละเอียด
25/02/2559PEA-TSDP.3(F)-004/2559จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าไทรน้อย 1 (กฟผ.)-สี่แยกสันติสุข)-สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 4 จ.ปทุมธานี8,768,365.00รายละเอียด
24/02/2559น.3 กกค.(ยค.)-2000/58งานจัดเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab จำนวน 1 รายการ (14 คัน) โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์13,392,120.00รายละเอียด
23/02/2559ปก.ก.1(จซ)-M-001/2559 จัดซื้อ พัสดุรองประจำปี 2559 จำนวน 4 รายการ 19,908,662.00รายละเอียด
23/02/2559ปก.ก.1(จซ)-M-002/2559 จัดซื้อ พัสดุรองประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ 12,146,854.00รายละเอียด
23/02/2559ปก.ก.1(จซ)-M-003/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 41 รายการ29,789,570.00รายละเอียด
19/02/2559จร.-คชฟ.3-04/2558งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 102,295,210.00รายละเอียด
19/02/2559จร.-คชฟ.3-03/2558งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 80,071,310.00รายละเอียด
19/02/2559จร.-คชฟ.3-14/2557งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 121,675,050.00รายละเอียด
17/02/2559PEA-I(F)-010/2016 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ14,528,187.00รายละเอียด
17/02/2559PEA-I(F)-011/2016 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทน จำนวน 759 ชุด25,653,562.00รายละเอียด
17/02/2559PEA-I(F)-007/2016 จัดซื้ออุปกรณ์ Backbone Ethernet Switch สำหรับสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขตทดแทน จำนวน 34 ชุด103,158,058.00รายละเอียด
15/02/2559PEA(S2)053/2558จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 4 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู จำนวน 15 คัน จำนวน 2 รายการ 20,550,420.00รายละเอียด
12/02/2559PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5/2559จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 41 รายการ 15,047,892.00รายละเอียด
10/02/2559PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 2/2559จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ดังนี้14,846,186.00รายละเอียด
09/02/2559ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2559จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ27,014,532.00รายละเอียด
09/02/2559ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 41 รายการ 19,407,594.00รายละเอียด
08/02/2559PEA-I(F)-019/2015 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ต.มม. จำนวน 48 กม. 9,224,800.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-001/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 7,500 กม.46,151,775.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021C/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 620.4 กม.41,356,484.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021B/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,580 กม. 63,904,680.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021A/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,600 กม.64,713,600.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-002B/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม.55,426,000.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-002A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม.55,426,000.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020C/2016จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,600 กม.74,269,556.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020B/2016จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,600 กม.84,041,866.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,800 กม.76,224,018.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-019/2016จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 160 กม.25,046,560.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-018/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,800 กม.169,045,020.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-016/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,400 กม.174,367,200.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-015B/2016จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,060 กม.147,615,274.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001E/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS12,327,149.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-015A/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,280 กม. 163,380,012.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001D/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS72,327,806.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001C/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS4,815,642.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001B/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS59,996,505.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-014B/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,600 กม. 17,891,042.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001A/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS80,422,805.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-014A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,700 กม. 18,579,159.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-013B/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 900 กม.21,590,460.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-013A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 185 ต.มม. จำนวน 400 กม.4,562,480.00รายละเอียด
02/02/2559PEA-M(F)-023/2016 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 24 ชุด13,281,696.00รายละเอียด
29/01/2559จก.1/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี34,096,406.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011E/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 471,720 ลูก10,044,334.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011D/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 481,720 ลูก 10,257,264.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011C/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 485,860 ลูก10,345,417.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011B/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,433,570.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011A/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 500,000 ลูก10,646,500.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4) จำนวน 42,200 ชุด4,605,708.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4) จำนวน 41,200 ชุด4,496,568.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007E/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 174,000 ลูก54,364,560.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (54-1) จำนวน 76,600 ชุด2,311,328.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007D/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 176,000 ลูก54,989,440.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-E(F)-001B/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500-1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 4,100 ลูก18,355,208.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 180,000 ลูก56,239,200.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 160,000 ลูก49,990,400.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-010/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ. (52-8) จำนวน 21,000 ลูก 16,852,500.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-009/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 129,500 ลูก 77,319,270.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-008/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 55,000 ลูก 32,661,750.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-005A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 42,600 ชุด43,941,048.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-004/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 53,100 ชุด61,646,445.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003D/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 105,000 ชุด79,880,850.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 110,000 ชุด83,684,700.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 118,500 ชุด90,151,245.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 104,300 ชุด79,348,311.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-002B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 4 จำนวน 13,100 ชุด23,254,203.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-002A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 3 จำนวน 15,600 ชุด23,485,644.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-001B/2016 จัดซื้อ เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 51,300 อัน10,539,072.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-001A/2016จัดซื้อ เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 51,900 อัน10,662,336.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-E(F)-001A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 8,000 ลูก23,676,960.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 177,400 ลูก55,426,856.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-005B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 12,600 ชุด41,147,064.00รายละเอียด