ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2774 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
17/11/2558ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 04-4) 002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี2558 (กลุ่มสเปค 04-4) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์13,820,504.00รายละเอียด
16/11/2558ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-2) 001/2558 จัดซื้อพัสดุรองปี2558 (กลุ่มสเปค 93-2) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25,619,060.00รายละเอียด
16/11/2558น.3 กกค.(ยค.)-1334/58ประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22,032,000.00รายละเอียด
16/11/2558PEA-M(F)-001B/2015 จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,100 อัน13,708,500.00รายละเอียด
16/11/2558PEA-M(F)-001A/2015จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,500 อัน13,782,500.00รายละเอียด
13/11/2558PEA / I - ต.3/กกค.(ยค.)-004/2558ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 1 ตัน 4 ประตู Double cap และ รถแวนตรวจการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์16,422,000.00รายละเอียด
13/11/2558PEA-I-023/2015จัดซื้อ STATIC METER (ครั้งที่ 2)10,725,000.00รายละเอียด
12/11/2558กกค.(ยธ.)02/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์บริการ- ลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก18,387,900.00รายละเอียด
12/11/2558กกค.(ยธ.)01/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่19,161,500.00รายละเอียด
09/11/2558PEA (S2)049/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No.93-2) จำนวน 39 รายการ34,257,315.00รายละเอียด
09/11/2558น.2Auc.(จซ.)05/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 37 รายการ21,201,185.00รายละเอียด
05/11/2558PEA-DDIP-B-001/2015จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ PEA ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่740,000,000.00รายละเอียด
05/11/2558จร.-คชฟ.3-14/2557งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 113,715,000.00รายละเอียด
05/11/2558จร.-คชฟ.3-03/2558งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 74,833,000.00รายละเอียด
05/11/2558จร.-คชฟ.3-04/2558งานจ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 95,603,000.00รายละเอียด
04/11/2558จก.7/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,601,800.00รายละเอียด
30/10/2558PEA-008/2015จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)45,221,820.00รายละเอียด
30/10/2558จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (Lot 4)312,252,000.00รายละเอียด
29/10/2558PEA-I(F)-039/2015 จัดซื้อ อุปกรณ์ Router สำหรับสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขต ทดแทน จำนวน 26 ชุด72,930,000.00รายละเอียด
15/10/2558PEA-I(F)-029/2015จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 13,577,745.00รายละเอียด
09/10/2558PEA-I-022/2015จัดซื้อ STATIC METER (ครั้งที่ 2)14,884,273.00รายละเอียด
07/10/2558PEA-M(F)-025/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 83 ชุด60,465,500.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-I(A)-008/2558จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างเพิ่ม BAY ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าท่าวุ้ง (ลานไก) จ.ลพบุรี10,524,120.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-DSRP.2(E)-007/2558จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการจ่ายไฟ จากสถานีไฟฟ้าหนองแค 2 จ.สระบุรี 11,697,982.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-I-015/2015 จัดซื้อ Modular three-phase portable test system Standard meter portable digital three-phase 14,750,000.00รายละเอียด
28/09/2558จก.6/2558งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25,836,900.00รายละเอียด
28/09/2558PEA-I(F)-024/2015จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 36 ชุด284,400,000.00รายละเอียด
25/09/2558PEA-I-035/2014จัดซื้อ SMART METERS185,345,500.00รายละเอียด
22/09/2558PEA (S2)031/2558ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ14,313,812.00รายละเอียด
22/09/2558PEA-I-026/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS12,903,960.00รายละเอียด
22/09/2558PEA-I-006/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS36,631,100.00รายละเอียด
21/09/2558PEA-BWB-KPO/2557จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115/22 เควี ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าบางวัว 2 และสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (ครั้งที่ 2)42,043,650.00รายละเอียด
21/09/2558PEA-M-024/2015จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm. Plug-in (GIS)15,480,000.00รายละเอียด
16/09/2558PEA-LBP-ก2/2558ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน518,359,520.00รายละเอียด
16/09/2558จก.5/2558งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟส.อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี20,244,800.00รายละเอียด
15/09/2558PEA-LB(H)-010/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของหน่วยงานในสังกัด ฝกร.351,394,799.00รายละเอียด
11/09/2558PEA-LBP-ต.๑/๒๕๕๘จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน267,369,530.00รายละเอียด
11/09/2558PEA-005/2015จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. และ 5 มม.45,861,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-M-013/2015จัดซื้อ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของ PEA เพื่อรองรับระบบ Smart Phonebook และ Mobile Softphone49,950,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-002/2015จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 44,700 ลูก13,007,700.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-001B/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 17,000 ชุด18,190,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-001A/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 60,000 ชุด42,420,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-LBP-ฉ.3-001/2558จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์431,273,255.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01C/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่3 (ประกาศครั้งที่ 2)326,647,000.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01B/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่2 (ประกาศครั้งที่ 2)305,883,000.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01A/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่1 (ประกาศครั้งที่ 2)325,055,000.00รายละเอียด
08/09/2558ก.1 กกค.(ยค.)2086/2558จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 19 คัน14,364,000.00รายละเอียด
08/09/2558PEA-I-021/2015จัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง11,505,400.00รายละเอียด
08/09/2558น.2 Auc.(จซ.)-04/2558จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน412,408,774.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-LBP (น.3) 2/2558ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์353,780,107.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-I(F)-033/2015จัดซื้อ พร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 23,810,922,000.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-E-004/2015จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS)15,675,520.00รายละเอียด
03/09/2558PEA-LBP-น.1 – 1/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน439,910,056.00รายละเอียด
03/09/2558ปก.ก.2 กบญ.05A/2558จัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ้มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ รายการแป้นมิเตอร์ 2 รายการ9,505,376.00รายละเอียด
02/09/2558PEA (NE.1) LBP-05/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟฉ.1488,436,799.00รายละเอียด
02/09/2558PEA-LBP-ก.1/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2559-2560460,404,281.00รายละเอียด
02/09/2558PEA-LBP-048/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์436,569,025.00รายละเอียด
01/09/2558จร.-คคด.-01/2558งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา12,556,500.00รายละเอียด
31/08/2558PEA (S2)026/2558ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ ลูกถ้วย (Form No. 93-6 สเปค R-911/2556) จำนวน 4 รายการ 10,093,879.00รายละเอียด
31/08/2558PEA-M(F)-001A/2015จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,500 อัน13,782,500.00รายละเอียด
31/08/2558PEA-M(F)-001B/2015 จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,100 อัน13,708,500.00รายละเอียด