logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
13/07/2562ฉ.3/ปธ.(บห.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 คขก.2 คฟม.2 งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR) ปี 2562 กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,285,073.00
21/03/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561จัดซื้อ Electronic Enery Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00
20/03/2562PEA-M(N)-001AB/2562จ้างเหมา Turn key งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน 22 เควี ในพื้นที่ กฟน.1 (Lot A) , กฟก.3 และ กฟต.1 (Lot B)94,807,873.23
20/03/2562ก.1 กกค(ปจ)(ยธ) 822/2562จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต จ.ปทุมธานี23,825,690.00
20/03/2562PEA-I(E)-025/2562จัดซื้อชุดเครื่องมือมาตฐานสำหรับก่อสร้างงานไฟฟ้าสำหรับเคเบิลใต้ดิน16,050,000.00
20/03/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-003-2562จ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะทาง 8,422.59 กิโลเมตร โดยแบ่งการจ้างออกเป็น 4 กลุ่มงาน (4 สัญญา)29,015,039.93
20/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-010-2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 220,000 ลูก138,886,000.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.1-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,270 กม.70,087,889.00
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มสายไฟ จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,410,261.31
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.3-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 236,000 ลูก78,281,200.00
19/03/2562PEA-M(E)-002/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้ากันทรลักษ์ 1 - สถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 จ.ศรีสะเกษ39,043,564.10
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.3-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 9,000 กม.86,766,300.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008.2-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,542 กม.72,710,159.40
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 257,000 ลูก85,246,900.00
19/03/2562ฉ.3 นม.(คพ.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 256211,600,940.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004.2-2562 จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 25,610 ชุด26,717,632.50
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)85,156,472.80
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 60,000 ชุด62,595,000.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 245,000 ลูก81,266,500.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.4-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 230,000 ลูก76,291,000.00
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-013-2561จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Bypass Cable System สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV จำนวน 10 ชุด96,300,000.00
19/03/2562PEA-SPM-TDDP1-BJA/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้ง เซอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบ 115 kV และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (TP.1) ระบบ 115-22 kV ขนาด 1x50 MVA (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตาม คพจ.138,055,406.00
19/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 51 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,953,804.65
19/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-009.5-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 221,490 ลูก73,468,233.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-009-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 5,101 กม.111,344,628.00
18/03/2562PEA(S2)กกค.003/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช5,108,715.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 4,482 กม.27,623,462.40
18/03/2562ฉ.3 สร.(บห.)EBD-001-2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-BIDDING)13,346,901.80
18/03/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010/2562ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรอง งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,528,024.85
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006.2-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,450 กม.385,150,780.00
18/03/2562กฟภ.กจน.ป(ซ)-001-2562จัดซื้อ Instrument Transformer จำนวน 15 รายการ69,380,672.50
18/03/2562PEA(S2)กกค.002/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 4 จังหวัดภูเก็ต4,534,018.00
18/03/2562PEA(S2)กกค.004/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่5,348,395.00
18/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-006.1-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2,606 กม.409,674,666.40
18/03/2562น.3นว.(บห)-eb002/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฯตามแผนงานก่อสร้าง(ครั้งที่2)ประจำปี256311,940,558.00
15/03/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2562จัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) ให้กับ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค119,546,820.00
15/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-012-2562จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 136,000 ลูก85,856,800.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30
15/03/2562ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรองกลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ที่ 6 ประเภท ลวดเหล็ก จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)76,297,430.70
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.2-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2,000.50 กม.138,321,371.70
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-005-2562การจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 960 กม.88,185,120.00
14/03/2562 ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)5,520,772.00
14/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-003.1-2562จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2,996 กม.207,153,626.40
14/03/2562ฉ.3 ชย.(คพ)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)18,528,655.00
14/03/2562ต.1กย.133/2562จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน,ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น,อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง,โรงจอดรถยนต์ฯ ที่ กฟส.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,330,000.00
14/03/2562ฉ.3 สคว.(คพ.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)7,909,279.50
13/03/2562ฉ.3 พม.(คพ.)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)8,637,468.00
13/03/2562ฉ.3 ภข.(บห.) EBD-001/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.๑, คขก.๒, คฟม.๒ และงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง(I.MR) ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ ของ กฟอ.ภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,372,262.00
13/03/2562ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.1,คขก.2,คฟม.2,งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR) ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,585,840.50
13/03/2562อร.(ปอจ.)03/2562งานปรับปรุงรีเลย์ในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB (Moblie Substation) 15,483,266.21
13/03/2562จร.-คพญ.1-01/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 6) จังหวัดนครราชสีมา184,207,990.00
13/03/2562จร.-คพญ.1-02/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 3) บริเวณ ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนนโยธา และ ถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่างTORครั้งที่ 2)278,255,640.00
13/03/2562ฉ.3 บญ.(คพ)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คขก.2, คฟม.2, งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) ในปี 2562 ของ กฟอ.บญ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)9,429,321.50
13/03/2562ฉ.3 ปส.(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟอ.ปราสาท12,499,098.00
13/03/2562ฉ.3 บร.(บห.)EBD-002/2562จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,370,773.50
13/03/2562PEA-M(A)-023/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้ากระบี่ 19,542,403.38
13/03/2562ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5,047,404.00
12/03/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ20,441,579.60
12/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-008-2561จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก.4 มม. และ ศก. 5 มม. จำนวน 12 รายการ235,081,931.80
11/03/2562PEA-SPM-TDDP1-NRC/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,575,885.00
11/03/2562PEA-SPM-TSDP9.3-CBD/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)280,775,918.00
11/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-007-2561จัดซื้อ ลวดเหล็กปลอกขนาด ศก. 2.8 มม.(ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ9,006,750.68
08/03/2562น.3 กบญ.(จซ)717/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 25625,926,794.20
06/03/2562PEA-M(G)-013/2562จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง71,060,219.40
06/03/2562จร.-คพจ.1-11/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าเซกา – สถานีไฟฟ้าบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 179,123,290.00
06/03/2562จร.-คพจ.1-15/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงตะกั่วป่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 195,200,040.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001.2-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 2,400 กม.57,574,560.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-011-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 200,000 ลูก126,260,000.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001.1-2562จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 3,253.60 กม. และ ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 2,586 กม.96,606,413.76
06/03/2562C3IAH ชช.004/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 8 รายการ50,269,670.00
06/03/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-002-2562จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 4,329 กม. และขนาด 185/30 ตร.มม. จำนวน 794 กม.63,453,846.20
06/03/2562C3IAH ชช.011/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ19,429,943.82
05/03/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561-แก้ไขตามข้อวิจารณ์ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,744,782.58
05/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-013-2562จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 242,270 ลูก151,648,906.50
05/03/2562PEA-CDD-03/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3262,567,300.00
05/03/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-001-2562 จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 44,260 ชุด และ Type 4 จำนวน 8,500 ชุด85,633,170.00
05/03/2562PEA-CDD-02/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2282,768,900.00
01/03/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-003-2561 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 195 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 14 ชุด 116,989,766.10
01/03/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-006-2561จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 6 รายการ60,066,707.70
28/02/2562PEA-SPM-SEZP2-DMA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,743,870.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2561จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 37,421 ลูก และยาว 1,500-1,600 มิลลิเมตร รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 14,755 ลูก 298,660,983.29
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.2-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 270,000 ชุด215,230,500.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2562จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ จำนวน 3 รายการ169,467,118.95
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.3-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 202,050 ชุด161,064,157.50
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561จัดซื้อสาย CU 2x6 ตร.มม. จำนวน 1,125.736 กม. และ CU 2x10 ตร.มม. จำนวน 18 กม.46,554,545.26
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.1-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 330,000 ชุด263,059,500.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.5-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 140,000 ชุด111,601,000.00
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-008-2562จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 1,868 ชุด45,092,025.60
27/02/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.4-2562จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 144,220 ชุด114,964,973.00
26/02/2562จร.-คพญ.1-06/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เคเบิลใต้ดิน ช่วงโรงแรมสีมาธานี - สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1327,921,820.37
26/02/2562น.3 ลบ.(บห.)EB02/2562ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)9,477,899.50
25/02/2562PEA-SPM-TDDP1-WRA/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้าวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,489,659.00
25/02/2562น.3กบญ.(จซ.)EB14/2561จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี 25618,516,768.79
25/02/2562PEA-SPM-TDDP1-NCH/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,736,273.00
25/02/2562PEA-DDIP-DDC-1/2019งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,221,940,000.00
25/02/2562ต.1-กบล.(วฟ.)Disturbance Analyzer with Computer Notebook 001/2562จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 1 เครื่อง845,300.00
25/02/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-004-2562 จ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส10,475,300.00
25/02/2562เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบการพาดสายจำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,425,566.40
25/02/2562PEA-M(F)-012/2562ประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จ.ชลบุรี5,178,457.60
22/02/2562ฉ.๒ อจ.(บห.)๓/๒๕๖๒จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ ของ กฟจ.อจ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,106,883.00
22/02/2562ฉ.2 ดอ.(บห.)418/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.ดอ.18,793,212.50
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-002-2562จัดซื้อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ127,277,436.25
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.1-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ376,634,678.89
22/02/2562PEA-CDD-01/2018ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3214,107,000.00
22/02/2562ฉ.2สล.(บห.)338/2562 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.เสลภูมิ14,994,124.00
22/02/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.2-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ258,726,000.00
22/02/2562ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ19,657,023.50
22/02/2562ฉ.2 กส.(บห)010/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟจ.กส.19,993,806.00
21/02/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/256218,441,771.00
21/02/2562ฉ.2มห.(บห.)138/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 กฟจ.มห. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,615,577.00
21/02/2562C3IAHชช.010/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบ คพจ.119,277,869.00
21/02/2562น.2 กกค.(กร.)- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 ประเภท 17,630,844.75
21/02/2562ฉ.2ศก.(บห.)448 /2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของ กฟจ.ศก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,951,078.50
21/02/2562ฉ.2กล.(บห.)394/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟอ.กล.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,873,217.00
21/02/2562PEA-TFM-PTM 01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00
21/02/2562กบญ.ก.1(B)-M-002-2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 9 รายการ5,936,039.00
21/02/2562กบญ.ก.1(B)-M-004-2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ6,150,034.72
21/02/2562ฉ.๒สดจ.(บห)465/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.สมเด็จ9,025,771.00
21/02/2562ปก.มค.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต-01/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,031,212.00
21/02/2562ฉ.2 รอ.(บห.)618/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,605,845.40
20/02/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)030D/2562จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี จำนวน 2 รายการ13,003,710.00
20/02/2562PEA(S2)027/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6202709071428,626,116.60
20/02/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 301/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ โครงการ คพจ.1 และ คฟม.2 ประจำปี 256217,403,336.00
18/02/2562PEA-SPM-TDDP1-NKP/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา จ.ระยอง ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,745,405.00
18/02/2562 PEA(S2)กกค.001/2562งานต่อเติมอาคารสำนักงาน และอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,030,820.20
15/02/2562น.2 กกค.(จค.)01/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จค.) 01/2562 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 1 ปี 256219,491,973.86
15/02/2562ก.3 กกค.(ปก)028/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟก.3 Lot 27,864,072.00
15/02/2562PEA-SPM-DSRP3-NOK/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,088,281.05
14/02/2562PEA-M(E)-006/2562จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน แผนงานที่ 3 ในพื้นที่ กฟฉ.2 24,470,108.20
14/02/2562PEA-SPM-DSRP3-KKC/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งคาปาซิเตอร์ระดับแรงดัน 115 เควี สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,162,221.26
14/02/2562จร.-คพจ.1-18/2562 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าแก่งคอย – บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 71,758,480.00
14/02/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-003-2561Repair Joint for 33 kV. และ 115 kV. Submarine Cable46,010,000.00
13/02/2562จร.-คพจ.1-19/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ – สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่) – สถานีไฟฟ้าบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)43,516,900.00
13/02/2562S1(B)POLE(P)002/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,324,675.55
13/02/2562PEA(S2)กบญ.026/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6201726767780,335,524.57
13/02/2562PEA(S2)กบญ.028/2561 จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,441,330.34
13/02/2562จร.-คพจ.1-20/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าภูเขียว - สถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)105,047,250.00
13/02/2562PEA-SPM-TDDP1-KPO/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดชลบุรี ตาม คพจ.111,608,537.00
13/02/2562จก.1/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ ที่ กฟอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่37,450,000.00
12/02/2562PEA-SPM-TDDP1-NJA/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)188,474,712.37
12/02/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-019-2561จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 5,185 ชุด170,066,859.30
08/02/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-003-2562 จ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะทาง 8,422.59 กิโลเมตร โดยแบ่งการจ้างออกเป็น 4 กลุ่มงาน (4 สัญญา)29,015,039.93
08/02/2562จก.20/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟจ.มุกดาหาร31,030,000.00
07/02/2562เลขที่ จร.-คพจ.1-16/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - สถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1153,491,500.00
07/02/2562PEA(S2)กบญ.029/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,089,136.40
07/02/2562จร.-คพจ.1-05/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – สถานีไฟฟ้าสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 179,622,980.00
07/02/2562PEA-M(E)-005/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าบางไทร - แยกเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,075,254.42
07/02/2562PEA-M(E)-004/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สี่แยกบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)53,062,701.66
07/02/2562ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 103/2562จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 21 รายการ25,703,535.72
05/02/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)001/2562ซื้อพัสดุรองปี 2562 อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)55,904,688.68
05/02/2562จร.-คพญ.1-25/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)302,294,260.00
05/02/2562จร.-คพญ.1-31/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)300,733,130.00
04/02/2562กฟภ.กจต.ป(รช)-001-2562จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 (สนญ.) จำนวน 9 รายการ จำนวน 65 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 76,071,222.00
04/02/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 งบงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงานปรับปรุงระบบจำหน่าย20,441,579.60
04/02/2562PEA-CDD-01/2018ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2214,107,000.00
31/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)014D/2562 จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์เข้าปลายสาย จำนวน 13 รายการ6,295,770.86
31/01/2562ก.2 กบษ.419/2562งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ, ยานพาหนะฮอทไลน์ พร้อมสำนักงานและโรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำรองจ่าย Mobile Generator12,199,391.00
30/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)029D/2562 ประกวดราคาซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)029D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,630,000.00
30/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)002/2562ซื้อพัสดุรองปี 2562 อุปกรณ์โลหะ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23,295,740.40
30/01/2562กฟภ.กบข.(ก)-001-2562ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00
30/01/2562C3IAHชช.008/2562ซื้อพัสดุรอง ปี 2562ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ5,882,057.50
30/01/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-021-2561จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการคิว (Smart Queuing System) และกล่องประเมินความพึงพอใจ (Smile Box) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 210 ชุด5,905,116.00
29/01/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding005/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding005/25626,533,972.05
29/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)036D/2562จัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มซีทีแรงสูง 10 รายการ 7,909,654.00
29/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)032D/2562 ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)032D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,469,368.00
28/01/2562PEA-I(กคบ)-003/2562ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,025,000.00
28/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)003/2562ซื้อพัสดุรองปี 2562 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,011,370.91
28/01/2562PEA-M(E)-094/2561ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านางรอง - สถานีไฟฟ้าละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 12,893,050.81
25/01/2562น.2 กกค.(จร.)01/2562จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 17 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-01/2562 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 1 ปี 256217,155,828.95
24/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)028D/2562ซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. (sac) 12,797,200.00
24/01/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-019-2561จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 5,185 ชุด170,066,859.30
24/01/2562C3IAHชช.005/2562ซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 อุปกรณ์ประเภทประกอบสายไฟ (ปรีฟอร์ม) จำนวน 4 รายการ (C3IAHชช.005/2562) 10,899,314.25
23/01/2562กฟภ.กจต.ป(รช)-005-2561 จัดเช่ารถยนต์สำหรับโครงการ คพจ.1 จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี)5,238,720.00
22/01/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2561จัดซื้อระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ36,816,119.16
21/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)027D/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 ทดแทนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่1 (คพญ.1) 11,828,850.00
21/01/2562C3IAHชช.007/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ป้องกัน (ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ) จำนวน 1 รายการ6,791,557.50
18/01/2562PEA-DDIP-DDC-3/2019งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,305,400,000.00
18/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มโครงสร้างเสา ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 18 รายการ24,696,204.55
18/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)013D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW จำนวน 12 รายการ36,877,753.30
17/01/2562PEA-CDD-03/2018ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2262,567,300.00
17/01/2562จร.(จส.2)-05/2561งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขนอม (ลานไก) จ.นครศรีธรรมราช และงานเปลี่ยนสาย Land Cable ของสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี วงจรที่ 2 บริเวณฝั่งขนอม และฝั่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2) 393,308,460.00
17/01/2562PEA-CDD-02/2018ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2282,768,900.00
17/01/2562C3IAHชช.044/2561, ก.3กบญ.(จซ.)184/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑๒ รายการ งบคพจ.๑ (C๓IAHชช.๐๔๔/๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,562,976.79
15/01/2562PEA-M(F)-067/2561จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอนเนอร์ยี จำกัด (SPP) จ.สุพรรณบุรี22,302,898.74
14/01/2562PEA-M(A)-092/2561จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)116,529,694.99
14/01/2562PEA-I(G)-093/2561จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง 19,648,678.78
11/01/2562PEA-I-HVTC2-METER/2561ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA31,030,000.00
11/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)05D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 4 รายการ8,133,690.60
10/01/2562PEA-I(กคบ)-001/2562จัดจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,387,450.00
10/01/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-003-2561Repair Joint for 33 kV. และ 115 kV. Submarine Cable46,010,000.00
09/01/2562C3IAH ชช.045/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 19,844,073.41
07/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)004/2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ6,391,554.05
07/01/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2561 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) จำนวน 55 ชุด42,595,630.00
07/01/2562N2.EB(จซ.)-01-62พัสดุรองปี 2562 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ74,580,009.01
07/01/2562N2.EB(จซ.)02-2562จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 (อุปกรณ์โลหะ) จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,087,428.99
07/01/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-020-2561จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 รายการ7,425,372.00
03/01/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)09D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ 14,746,124.75
03/01/2562PEA-TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00
02/01/2562น.3อน.(บห.)eb01/2562การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน 3,4) และงบโครงการต่าง ๆ ปี 25624,053,563.39
02/01/2562N2.EB.(จซ.)-03/2562จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 19 รายการ19,562,685.88
02/01/2562S1(B)Hardware(พัสดุรอง)006/2562จัดซื้อพัสดุรองประจำปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 6 รายการ5,231,593.80
28/12/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 33 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 03.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์43,855,507.92
28/12/2561น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)06/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟจ.แม่ฮ่องสอน และ กฟย.อ.ขุนยวม19,704,300.00
27/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2562จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบโลหะติดตั้ง จำนวน 42 รายการ 24,261,468.90
26/12/2561น.3 ซ B1/2562การจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 17 รายการ ประจำปี 256214,196,881.98
24/12/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-006-2561จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256213,284,050.00
21/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ประกวดราคาซื้อกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ระบบแรงสูง/แรงต่ำ จำนวน 7 รายการเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)03D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,740,841.30
21/12/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 102/2562จัดซื้อพัสดุรอง ปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 20 รายการ 46,733,079.25
21/12/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 101/2562จัดซื้อพัสดุรอง ปี2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ 104,681,689.85
20/12/2561กบญ.ก.1(B)-I-067-2561จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ30,131,156.13
20/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบการพาดสายจำนวน 7 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)017D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,425,566.40
20/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ประกวดราคาซื้อลวดอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,995,477.50
20/12/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะจำนวน 44 รายการ 26,284,215.20
20/12/2561PEA-I(F)-042/2561จัดซื้อเครื่องมืองานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ 12,840,000.00
19/12/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2562จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 3 รายการ15,955,984.45
19/12/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,779,258.75