ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3883 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
08/12/2560ฉ.2 กบญ.(จซ.)(e-bid)01/2560จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ18,416,048.20รายละเอียด
01/12/2560น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01/2560ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย โครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันป่าตอง และ กฟอ.แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,991,375.38รายละเอียด
28/11/2560ซป.ฉ.1 (จซ) 23/2560จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี จำนวน 88,000 เมตร18,832,000.00รายละเอียด
28/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า49,289,143.40รายละเอียด
24/11/2560PEA-LBP-ก2/2560จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง138,331,945.44รายละเอียด
23/11/2560ซ.ก.2กบญ.(จซ.)019M/2560ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ ทดแทนส่วนที่เบิกจากคลังไปใช้งานภัยธรรมชาติและย้ายแนว จำนวน 6 รายการ เลขที่โครงการ 601172598741,494,302.08รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA(S2)003/2560การจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟจ.สุราษฎร์ธานี (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าบ้านดอน 1)12,626,000.00รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)49,289,143.40รายละเอียด
22/11/2560PEA-MA-GIS-002/2017จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49,289,143.40รายละเอียด
17/10/2560S1(B)POLE(P)001/2560จัดซื้อผลิตภัํณฑ์คอนกรีตสำหรับงานโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ19,619,190.44รายละเอียด