logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
02/07/2563น.2 EB.(ยค.)-13-2562จัดเช่ารถยนต์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60เดือน) น.2 EB.(ยค.)-13-2562 จำนวน 8 รายการ รวม 76 คัน ปี 2563-256881,655,980.00
13/01/2563PEA-LBP-ก.3/2562จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.3 ประจำปี 2562436,314,288.59
04/12/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.1-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ376,634,678.89
19/09/2562PEA-M(E)-114/2562ระกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,119,220.02
18/09/2562จก.8/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ส่วนที่เหลือ)228,507,595.00
17/09/2562PEA(S2)กบญ.007/2562จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 โดยวิธี e-bidding 13,978,151.72
17/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-021-2562จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ71,031,394.67
17/09/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-004-2561จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน จำนวน 6,000 ชุด และลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน จำนวน 339 ชุด24,099,684.90
17/09/2562PEA-M(E)-113/2562ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สฟ.อุตรดิตถ์ (กฟผ.)-สฟ.ทองแสนขัน) - บริเวณ กม.128+169 ทางหลวงหมายเลข 117 จ.อุตรดิตถ์8,147,300.79
16/09/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)07-2562จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย คพจ.1 แผนงานที่ 3 พื้นที่ กฟส.อ.ปาย 8,767,030.50
16/09/256262087277015การซื้อเครื่องวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า11,994,700.00
16/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding03/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/256218,727,846.20
12/09/2562ก.1 กอก.(บก) 1/2562การจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับสัญญาจ้างประจำปี 2563-2564 กฟก.1689,974,865.88
12/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding044/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของ กฟต.343,662,420.00
12/09/2562PEA-LBP-ก.2/2562 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 ประจำปี 2562 672,399,504.70
12/09/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-003-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ332,857,300.00
11/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2563จ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 140,000,000 ข้อความ โดยมีระยะเวลาให้บริการ 12 เดือน19,099,500.00
10/09/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)11/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย19,986,530.00
10/09/2562ฉ.3 กกค.(ยค.) ปก. 010/2562 จัดเช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.๓ 59,840,820.00
09/09/2562PEA-M(A)-106/62จ้างก่อสร้างงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-33 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้ายะลา 3 จ.ยะลา49,732,401.60
09/09/2562เลขที่ ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 คัน ระยะเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)46,333,140.00
09/09/2562PEA-M(A)-103/2562จ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าชุมพวง จ.นครราชสีมา18,652,882.00
09/09/2562ก.3 กกค.(ปก)026/2562จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.36,815,258.00
05/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-048-2562Rubber glove test set16,050,000.00
05/09/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,552,746.00
05/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-026-2562Cable termination kit , Splicing kit25,388,211.00
04/09/2562จก.10/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง37,450,000.00
04/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-006-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 90 คัน 322,605,000.00
04/09/2562PEA.NE1-LBP-01/2562จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564689,322,834.45
03/09/2562ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 078D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มหม้อแปลงชนิดทนการลัดวงจร 3 รายการ9,174,511.70
03/09/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding032/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. และขนาด 1x185 ต.มม. และสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียล 50 ต.มม. มอก.29316,624,322.50
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-016-2562จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 273 ชุด และแคร่ยาว จำนวน 1 ชุด6,028,781.25
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561จัดซื้อสาย CU 2x6 ตร.มม. จำนวน 1,125.736 กม. และ CU 2x10 ตร.มม. จำนวน 18 กม.46,554,545.26
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.2-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 61 คัน237,202,950.00
03/09/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-005.1-2562 จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 150 คัน585,022,500.00
02/09/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 8 รายการ148,912,809.50
02/09/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562Mobile Distributed Temperature,Strain and Acoustic Sensing (DTSAS)36,380,000.00
02/09/2562กฟภ.กจต.ป(รช)-003-2562จัดเช่ายานพาหนะปี 2562-2567 ตามความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 5 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 5,270,820.00
02/09/2562น.1กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งช่วง สถานีไฟฟ้าฮอด-แม่สะเรียง5,408,660.00
30/08/2562N.2 - LBP.EB (กอก.) - 01/2562จ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก598,382,413.69
30/08/2562PEA-LBR.N3-01/2562การจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟน.3467,191,049.07
30/08/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
30/08/2562จป.ฉ.1 กกค.(จค.) 02/2562จัดจ้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (งานโครงการ คพจ ๑ แผนงานที่ ๑)ตามแบบเลขที่ QG7-017/TS6200210,077,700.00
29/08/2562กปส.(วป)1166/2562จ้างโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด40,000,000.00
29/08/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-055-2562Partial discharge mapping set and test van20,437,000.00
28/08/2562PEA-I(G)-109/2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 3x18 เมตร 80 ตัน10,539,500.00
27/08/2562PEA-M(A)-104/2562จ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปากช่อง 2 จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14,781,515.00
27/08/2562PEA-I-HVTC2-METER/2561ประกวดราคาจ้างพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง PEA31,030,000.00
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.3/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (Sub-bid C: กบส. ปี 2562)64,200,000.00
26/08/2562PEA-I(EB)-006/2562ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิในสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุยระบบ 115 kv จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์53,500,000.00
26/08/2562S๑(B)LABOR ๐๐๑/๒๕๖๓จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าปี๒๕๖๓-๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 403,187,842.07
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.2/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid B: กบส. ปี 2562)42,800,000.00
26/08/2562PEA(SM)-TM-009.1/2562จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid A: กบส. ปี 2562)42,800,000.00
23/08/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding043/2562ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสทิงพระ (ชั่วคราว) จ.สงขลา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,918,000.00
22/08/2562กปส.(ผส.) 1142/2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทิน ประจำปี 256310,000,000.00
22/08/2562PEA-LBP-น1/2562 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่655,214,051.63
22/08/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding41/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2562 521,346,397.18
21/08/2562PEA-LBP(S2)กบญ.001/2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)681,318,172.77
21/08/2562ก.3 กกค.(กป)021/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.ท่ามะกา 14,234,103.00
21/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2562 จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 2 รายการ6,471,360.00
21/08/2562PEA-LBP-ฉ.2/001-2562ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562707,316,417.35
19/08/2562กฟภ.กจน.ป(ร)-008-2562Substation Connectors และ Preformed11,067,464.75
15/08/2562PEA-MADC2-ARC/2019จ้างเหมาจัดหาและรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ ARC Detection เพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุดที่สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.2 จ ำนวน 5 สถานี13,820,815.50
14/08/2562PEA(SM)-SB-003/2561ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งทดแทน Capacitor Bank 22 kV จำนวน 10 ชุด40,339,000.00
13/08/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่ม ลูกถ้วย 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)070D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,140,044.86
13/08/2562C3IAHชช.016/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ14,536,859.50
13/08/2562PEA-DSRP.3(F)-086/2562จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กระบบ 115 เควี พร้อมฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดหาพร้อมติดตั้ง SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE 2,000A งานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,754,570.33
10/08/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.1-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ40,509,611.50
09/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2561จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 7,720 กม. และขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4,194 กม.161,484,442.80
08/08/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)074D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายอลูมิเนียม 2 รายการ7,992,900.00
08/08/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ)073D/2562ซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มเคเบิ้ลอากาศ 1 รายการ 5,082,500.00
07/08/2562จก.9/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่7,713,951.00
07/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-006-2561จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ20,017,303.20
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011.2-2562จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,265.40 กม.142,326,028.60
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.2-2561 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 121,180 ชุด94,394,372.80
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011.1-2562จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ตร.มม. จำนวน 2,066.10 กม.80,083,101.40
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011.4-2562 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ตร.มม. จำนวน 296.50 กม.57,423,155.00
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.3-2561จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 141,000 ชุด112,992,000.00
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011.3-2562 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,500 กม.157,022,500.00
06/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-002.1-2561จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 110,300 ชุด และลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 37,880 ชุด133,937,635.20
06/08/2562เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๔๕D/๒๕๖๒ประกวดราคาซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เลขที่ ปก.ก.๒ กบญ.(จซ.)๐๔๕D/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,519,840.00
05/08/2562PEA-ENE-SR-002/2562จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต129,660,000.00
05/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.2-2561จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 88,100 ลูก28,626,780.00
05/08/2562น.1 กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2563-2568จำนวน45คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)47,020,080.00
05/08/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-005.1-2561จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ124,018,799.40
04/08/2562ก.2กกค.(ยค)ป03/2562เช่ายานพาหนะปี2563-2568 กฟก.254,602,100.00
02/08/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2562จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 174 กม.17,551,424.00
02/08/2562กมอ.(ปค)1363/2562จ้างออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทดสอบส่วนกลาง ตามแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ กฟภ. โดยวิธีคัดเลือก 34,616,640.00
31/07/2562PEA-SPM1-TDDP1-24/2562จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพจ.1 และก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพพ.2172,216,276.37
31/07/2562ก.3 กกค.(กป)022/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ที่ กฟส.พุทธมณฑล 16,050,000.00
26/07/2562ซ.ก.2กกค.(ยค)02/2562ซื้อรถลากจูง 10 ล้อ พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low Bed) แบบ 3 เพลา กฟก.2 10,058,000.00
26/07/2562จก.7/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ครั้งที่ 2)30,174,000.00
25/07/2562PAT.DCS.RSPI.5/2019 งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) ชนิด Stainless และอุปกรณ์ FRTUs เพื่อปรับปรุงโหลดเบรกสวิตช์ 33 เควี ชนิดฉนวน SF6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 3,807,999.89
25/07/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-043-2562ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (IP-PABX) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ52,044,800.00
24/07/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-015-2562จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง69,532,880.00
24/07/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-056-2562ลวดเหล็กปลอก ขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ6,763,693.63
24/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding030/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding030/256210,624,462.00
22/07/2562จร.-คพญ.1-13/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 2 (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) และถนนศุภสารรังสรรค์ (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนเพชรเกษม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม คพญ.1 (หาดใหญ่ Lot 3)315,017,639.63
22/07/2562สข.(บห)1671/62การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประจำปี 25621,037,793.00
22/07/256262077345222จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี8,249,443.20
22/07/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-003-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ332,857,300.00
19/07/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2562จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) ให้กับ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค119,546,820.00
18/07/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-001-2562จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่ง พ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน116,961,700.00
18/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-004-2562จัดซื้อ RECLOSER 33 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 287 ชุด220,227,725.28
15/07/2562PEA-M(F)-096/2562จัดจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงต่างระดับสามโคก-ทางหลวงหมายเลข 347 จ.ปทุมธานี66,967,154.21
15/07/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-001-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ945,259,753.10
12/07/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-002-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ159,069,966.40
12/07/2562น.3อน.(บห.)eb103/2562ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(แผน 3และ4) ครั้งที่ 2 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 25638,945,735.00
12/07/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-035-2562จัดซื้อยาและเวภัณฑ์6,402,639.25
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.3-2562 จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 250 ชุด111,012,500.00
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.1-2562จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 976 ชุด408,905,723.74
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.2-2562 จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 535 ชุด237,455,356.58
10/07/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 8 รายการ148,912,809.50
10/07/2562C3IAH ชช.015/2562จัดซื้อสายไฟ สำหรับงานก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) จำนวน 5 รายการ5,804,101.58
10/07/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-028-2562จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)32,446,102.20
10/07/2562PEA-ENE-SR-002/2562จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต129,660,000.00
09/07/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003-2561จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ38,575,939.60
08/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding024/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) จำนวน 7,700 เมตร พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ21,991,014.50
08/07/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-057-2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV)18,341,121.96
08/07/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2561จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 431,320 ลูก9,184,096.76
08/07/2562จร.คพจ.1-24/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าลาดยาว) - สถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1132,759,188.56
08/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding004/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 39 รายการ20,525,192.61
05/07/2562PEA-I(EB)-004/2562จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหายสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม – เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด14,124,000.00
04/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.2-2562มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ258,726,000.00
03/07/2562PEA-HPS-002/2562โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟถนนประเภทโคมไฟเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท177,098,400.00
03/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2562จัดซื้อ SMART METER 1 P 2 W จำนวน 83,332 เครื่อง187,247,004.00
03/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562จัดซื้อSMART METER 1 P 2 W จำนวน 40,000 เครื่อง89,880,000.00
02/07/2562PEA (ผบฟ.กบษ.)2/2562ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,715,532.00
01/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 85,000 เมตร 19,281,400.00
01/07/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
28/06/2562PEA-M(R)-066/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา) - ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ) จ.อุดรธานี70,474,520.23
28/06/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2562 ซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด และระบบบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 18,373,012.80
28/06/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)06/2562ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,233,499.00
28/06/2562PEA-M(F)-041/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด49,491,106.58
28/06/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)05/2562ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย2 จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,429,202.00
27/06/2562อร.(ปอจ.)05/2562งานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear 98,100,750.08
26/06/2562PEA-SPM1-TDDP1-22/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม คพจ.1484,283,146.00
25/06/2562PEA-SPM3-TDDP1-23/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)575,165,446.98
25/06/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน 7,263,031.60
24/06/2562จร.-คตป.-14/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2) 188,067,480.00
24/06/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-049-2562มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ127,277,436.25
21/06/2562อร.(ปอจ.)02/2562งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R51,508,618.72
20/06/2562PEA-I(EB)-009/2561จ้างปรับปรุงระบบควบคุม Pumping Station ของสายเคเบิลใต้น้ำชนิดใช้น้ำมันเป็นฉนวนระบบ 115 kV (วงจร 1) ช่วงขนอม-เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี27,022,935.60
13/06/2562PEA(SM)-TM-006/2562ประกวดราคาซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 liter/hr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,708,000.00
12/06/2562น.2 กกค.(กร.)- 04/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.219,719,543.60
04/06/2562จก.5/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) (ก่อสร้างที่สำนักงานเขต กฟฉ.3)26,750,000.00
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/256238,099,704.00
26/03/2562PEA-SPM-TDDP1-DEA/2562จ้างก่อสร้างและ ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,691,852.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30
03/03/2562PEA-I(กคบ)-006/2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,387,450.00