logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)003/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,937,569.70 บาท
วันที่ประกาศ
16/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
salinya.sut@pea.co.th หรือ orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
โทรสาร
032-598478
ผู้บันทึกข้อมูล
ศรินยา สุทธารมย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตงาน2.ร่างTOR ปี2561.pdf
2สเปคR-564-2547 (RHDW-008-2547).PDF
3สเปคR-911-2546 (RHDW-016-2546).PDF
4ร่างเอกสารประกวดราคาพร้อมร่างประกาศเอกสารประกวดราคาพร้อมประกาศ.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น