logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ค)-003-2562
เรื่อง
จัดซื้อคาปาซิเตอร์ 2 บุชชิ่ง ใช้นอกอาคาร 12.7 เควี จำนวน 2,450 เครื่อง
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
42,573,160.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
sujeemanas.pin@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
0-2590-5314
โทรสาร
0-2590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
ศุจีมนัส ปิ่นทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR กฟภ.กจน.ป(ค)-003-2562 .pdf
2ราคากลาง กฟภ.กจน.ป(ค)-003-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น