logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๔๕D/๒๕๖๒
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เลขที่ ปก.ก.๒ กบญ.(จซ.)๐๔๕D/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
๑. สายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. (จัดส่งคลังพัสดุชลบุรี) จำนวน ๒,๐๐๐ เมตร ๒. สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. (จัดส่งคลังพัสดุชลบุรี) จำนวน ๕๔,๐๐๐ เมตร ๓. สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. (จัดส่งคลังพัสดุระยอง) จำนวน ๕๐,๐๐๐ เมตร ๔. สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม.(จัดส่งคลังพัสดุจันทบุรี) จำนวน ๕๐,๐๐๐ เมตร ๕. สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม.(จัดส่งคลังพัสดุฉะเชิงเทรา) จำนวน ๖๐,๐๐๐ เมตร ๖. สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม.(จัดส่งคลังพัสดุพัทยา) จำนวน ๓๖,๐๐๐ เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
21,519,840.00 บาท
วันที่ประกาศ
06/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
e-mail
ploynapad.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น