logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.- 01/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในงาน ตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 2 ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,510,048.30 บาท
วันที่ประกาศ
15/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/02/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
e-mail
samast.mes@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
350/9 หมู่ที่่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์
0-5532-0075
โทรสาร
0-5532-0137
ผู้บันทึกข้อมูล
สามารถ มีศิริ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1อนุมัติร่าง TOR1.ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน.pdf
2ร่างขอบเขต TOR2.ร่างขอบเขตของงาน.pdf
3ราคากลาง3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
4สเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต4.เอกสารแนบ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น