logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM-DSRP3-PLC/2562
เรื่อง
งานจ้างก่อสร้างและติดตั้งคาปาซิเตอร์ระดับแรงดัน 115 kV สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 3 จังหวัดพิษณุโลก ตาม คชฟ.3
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,841,438.00 บาท
วันที่ประกาศ
29/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
02-590-5836
โทรสาร
02-590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
ศตกร หอมขจร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162047277496_25620429105005_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น