logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3ชย.(คพ.)EBD-001/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 8 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,718,007.50 บาท
วันที่ประกาศ
11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
saifon.sor@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
044854118 ต่อ 14130
โทรสาร
044854321
ผู้บันทึกข้อมูล
สายฝน สอนเรือง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11. ร่าง TOR.pdf
22..pdf
33.pdf
44.pdf
55..pdf
66.pdf
77.pdf
88.pdf
99.pdf
1010.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น