รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ฉ.3ชย.(คพ.)EBD-001/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 8 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 9,718,007.50 บาท
วันที่ประกาศ: 11/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: saifon.sor@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 123 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
 โทรศัพท์:  044854118 ต่อ 14130         โทรสาร: 044854321
ผู้ทำการบันทึก: สายฝน สอนเรือง
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
11. ร่าง TOR.pdf
22..pdf
33.pdf
44.pdf
55..pdf
66.pdf
77.pdf
88.pdf
99.pdf
1010.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น