logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.๒ อจ.(บห.)๓/๒๕๖๒
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ ของ กฟจ.อจ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร 600 ต้น 1000010002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 200 ต้น 1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 500 ต้น 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 800 ต้น 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร 500 ต้น 1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x4.50 เมตร 200 ต้น 1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร 200 ต้น 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 600 ท่อน 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร 400 ท่อน 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร 600 ท่อน 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 500 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,106,883.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ
e-mail
ekkachai.tha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 332 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์
045-511934-8
โทรสาร
045-511932
ผู้บันทึกข้อมูล
เอกชัย เฑียรทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ตารางราคากลาง คอนกรีต ปี2562ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(อจ.).pdf
2TOR+สเปคTOR+สเปค.pdf
3ร่างประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อ.pdf
4ร่างประกวดราคา(เพิ่มเติม)ร่างประกวดราคา(เพิ่มเติม).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น