logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จก.10/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087379273)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
37,450,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
cwc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2009-6104
โทรสาร
0-2009-6108
ผู้บันทึกข้อมูล
ศาสตรา สวันตรัจฉ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคากฟอ.ห้วยยอด - e-Gp ร่างเอกสารประกวดราคา.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น