logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(F)-086/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กระบบ 115 เควี พร้อมฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดหาพร้อมติดตั้ง SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE 2,000A งานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
21,754,570.33 บาท
วันที่ประกาศ
13/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
103.62.086-tor.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น