logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP(S2)กบญ.001/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
681,318,172.77 บาท
วันที่ประกาศ
21/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์
0-7537-8430-7 ต่อ 10326, 10328
โทรสาร
0-7537-8441
ผู้บันทึกข้อมูล
ลภัสรดา แก้วเจริญ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR ขอบเขตของงานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า กฟต.2 ประจำปี 2563-2564TOR ระบบไฟฟ้า ปี 2562 - กฟต.2 - PDF.rar
2ตารางแสดงราคากลาง PEA-LBP(S2)001/2562ตารางแสดงราคากลาง กฟต.2 PEA-LBP(S2)กบญ.007_2562.PDF
3ร่างประกาศเชิญชวน PEA-LBP(S2)กบญ.001/2562ร่างประกาศเชิญชวน PEA-LBP(S2)กบญ.001_2562.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคา PEA-LBP(S2)กบญ.001/2562ร่างเอกสารประกวดราคา PEA-LBP(S2)กบญ.001_2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น