logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ยธ.กกค.ฉ.2 (จัดจ้าง) 04/2561
เรื่อง
ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ของ กองบำรุงรักษา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุด ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมงานระบบประกอบอาคารและอื่นๆ จำนวน 1 หลัง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
646,708.00 บาท
วันที่ประกาศ
17/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
ที่อยู่ของหน่วยงาน
195 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045242434-6 ต่อ 10170
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ปิยะพร วิจิตขะจี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น