รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ยธ.กกค.ฉ.2 (จัดจ้าง) 04/2561
เรื่อง: ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ของ กองบำรุงรักษา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุด ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมงานระบบประกอบอาคารและอื่นๆ จำนวน 1 หลัง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 646,708.00 บาท
วันที่ประกาศ: 17/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 22/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส:
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 195 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์:  045242434-6 ต่อ 10170         โทรสาร:
ผู้ทำการบันทึก: ปิยะพร วิจิตขะจี
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น