logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จำนวน 60 รายการ (แยกตามจุดจัดส่ง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
38,099,704.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/11/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)จังหวัดยะลา
e-mail
thanraphi.phu@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 59/27 หมู่ที่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ธันญ์รพี พูลทิพเดชานันท์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น