logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-CDD-03/2018
เรื่อง
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
262,567,300.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองออกแบบระบบสื่อสาร
e-mail
peacdd@pea.co.th, C.pornpirom@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 8 เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-5909024
โทรสาร
02-5894850
ผู้บันทึกข้อมูล
พรภิรมย์ คำภิโล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1PEA-CDD-03-2018 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น