logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
เสาคอร. ขนาด 8 ม. จำนวน 200 ต้น,เสาคอร. 12 ม.จำนวน 200 ต้น,เสา คอร.ยาว12.20 ม.จำนวน 400 ต้น,แผ่นสมอบกคสล. ขนาด 0.55x0.55x1.50 ม. จำนวน 1,400 แผ่น,คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 ม. จำนวน 100 ท่อน,คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม. จำนวน 500 ท่อน,คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 ม. จำนวน 100 ท่อน,
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,047,404.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)
e-mail
rapeephan.sun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
044-465805
โทรสาร
044-465560
ผู้บันทึกข้อมูล
รพีพรรณ สุนิมิตพงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ001-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพ.pdf
2ตาราง ปปช.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ EBD 001 สรน.pdf
3เงื่อนไข7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
4แนบใหม่7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
5สเปคประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น