logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(จร.)-02/2562
เรื่อง
จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี. (SAC) ขนาด 50 ต.มม. เพื่อใช้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการหลวงเลอตอ หมู่ 13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 120,000 เมตร เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-02/2562
รายละเอียด
1.สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(SAC) ส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.สุโขทัย จำนวน 40,000 เมตร 2.สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(SAC) ส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิษณุโลก จำนวน 24,000 เมตร 3.สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(SAC) ส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ จำนวน 40,000 เมตร 4.สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(SAC) ส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.กำแพงเพชร จำนวน 16,000 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,812,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
07/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจร.กกค.(น.2)
e-mail
manoch.inn@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5532-0138
โทรสาร
0-5532-0137
ผู้บันทึกข้อมูล
อภินันท์ พรตรีสัตย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสาร TORTOR ซื้อสายเลอตอ.pdf
2ตารางเปิดเผยราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น