logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-02/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 3) บริเวณ ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนนโยธา และ ถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่างTORครั้งที่ 2)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 3) บริเวณ ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนนโยธา และ ถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
278,255,640.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5826
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูวิศ ตันตระกูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1การคำนวณราคากลางที่มาราคากลาง reduce.pdf
2ประกาศร่าง TOR ครั้ง ที่ 2TOR โพสประชาพิจารณ์ รอบที่2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น