logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
N2.EB(กบษ.)- 01/2562
เรื่อง
จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV (จำนวน 57 รายการ) จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,062,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
e-mail
tanat.pon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5532-0097, 98 ต่อ 10621
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ธนัฐ พงศ์พิสุทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TORร่าง TOR.pdf
2รายละเอียดอุปกรณ์spec น.2 EB(กบษ) 01-2562.pdf
3ตารางราคากลางตารางราคากลาง.pdf
4ตัวอย่างประกาศตัวอย่างประกาศ.pdf
5ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น