logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(กคบ)-006/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,387,450.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองควบคุมระบบผลิต
e-mail
chayapa.tat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5487
โทรสาร
02-590-5884
ผู้บันทึกข้อมูล
ชยาภา ทาทิตย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาannoudoc_S50610000039_62037337691.html
2ร่างเอกสารประกวดราคาdoc_S50610000039_62037337691.html
3รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง62037337691_1_201932714211240.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น