logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.มค.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต-01/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟจ.มค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1. รหัสพัสดุ 1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร 2. รหัสพัสดุ 1000010002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 3. รหัสพัสดุ 1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 4. รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 5. รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร 6. รหัสพัสดุ 1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร 7. รหัสพัสดุ 1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร 8. รหัสพัสดุ 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 9. รหัสพัสดุ 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร 10. รหัสพัสดุ 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร 11. รหัสพัสดุ 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,031,212.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
e-mail
pluemkamol.suk@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 125 หมู่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์
043-750461
โทรสาร
043-971303
ผู้บันทึกข้อมูล
อารีวริยา ประทุมตะ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กฟจ.มค.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กฟจ.มค..pdf
2ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2562 กฟจ.มค.3. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2562 กฟจ.มค..pdf
31. สเปคเสา คอร. 8, 9, 12, 14, 16, 18 (ใหม่ล่าสุด)1 สเปค_เสา คอร. 8, 9, 12, 14, 16, 18 (ใหม่ล่าสุด).pdf
42. เสา คอร. 12.20, 14.302 เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
53. เสาตอม่อ คอร.3 เสาตอม่อ คอร..pdf
65. คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00, 2.505 คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00, 2.50.pdf
76.คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.006 คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.00.pdf
87.แผ่นสมอบก คสล.7 แผ่นสมอบก คสล..pdf
9เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น