logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-049/2562
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,019,464.42 บาท
วันที่ประกาศ
10/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162.049-TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น