logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.014/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1579/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภท ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (C3IAHชช.014/2562)
รายละเอียด
๑. ลูกถ้วยแบบโพสท์ ๑๑๕ เควี ติดตั้งในแนวนอน (พร้อมแคล้มป์รหัส ๑-๐๒-๐๕๗-๐๑๐๖) (รหัส ๑-๐๓-๐๐๑-๐๒๐๔) จำนวน ๖ ชุด ๒. ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (แบบ ๕๒-๓) มอก.๓๕๔ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๑) จำนวน ๖,๓๔๒ ชุด ๓. ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (แบบ ๕๒-๘) มอก.๓๕๔ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๓) จำนวน ๑,๗๔๐ ชุด ๔. ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (รหัส ๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๐๒) จำนวน ๑๐๐ ชุด ๕. ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก. ๓๕๔ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๐) จำนวน ๓๕๐ ชุด ๖. ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๓-๐๐๐๐) จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ๗. ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ ๕๔-๑) มอก.๒๘๐ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๓-๐๑๐๐) จำนวน ๑๒๐ ชุด ๘. ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ ๕๔-๔) มอก.๒๘๐ (รหัส ๑-๐๓-๐๐๓-๐๑๐๓) จำนวน ๑๔๐ ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,615,687.42 บาท
วันที่ประกาศ
16/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี
e-mail
kunapas.nar@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
โทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-28
โทรสาร
034332926
ผู้บันทึกข้อมูล
คุณาภัส นราศรี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ C3IAHชช.014/2562TOR ชช014 ลูกถ้วย 8 รายการ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น