logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP-ก.2/2562
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 ประจำปี 2562
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.2 ประจำปี 2562 กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
672,399,504.70 บาท
วันที่ประกาศ
12/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจ.ชลบุรี
e-mail
danuphol.kun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10961
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น