logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กบญ.008/2562
เรื่อง
จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2563-2568 (รถยนต์ 6 ประเภท จำนวน 44 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.008/2562 เลขที่โครงการ 62097445364
รายละเอียด
รถยนต์เช่า 6 ประเภท จำนวน 44 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) 1) รถแวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 9 คัน 2) รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ไม่มีครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (110 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน 3) รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน 4) รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (110 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 16 คัน 5) รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบ Space cab ไม่มีครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (110 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน 6) รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 11 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
49,607,340.00 บาท
วันที่ประกาศ
07/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
sinee.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326, 10328
โทรสาร
075-378441
ผู้บันทึกข้อมูล
สตพร วัฒนสิทธิ์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น