logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.(จส.1)-03.1-01/2561
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Tapped Line) จากสายส่ง ระบบ 115 เควี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วง (สถานีไฟฟ้าหันคา – สถานีไฟฟ้าชัยนาท) – สถานีไฟฟ้าของบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) โดยดำเนินการตามแผนผังเลขที่ HB1-A1/604010 จำนวน 52 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
152,181,820.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5824
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
วีระพงศ์ วงศ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR 1 of 3TOR_TAWANDANG_optimize_rev1.pdf
2TOR 2 of 3รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามBOQ.pdf
3TOR 3 of 3BOQ.xlsx
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น