รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: จร.(จส.1)-03.1-01/2561
เรื่อง: งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Tapped Line) จากสายส่ง ระบบ 115 เควี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วง (สถานีไฟฟ้าหันคา – สถานีไฟฟ้าชัยนาท) – สถานีไฟฟ้าของบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) โดยดำเนินการตามแผนผังเลขที่ HB1-A1/604010 จำนวน 52 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 152,181,820.00 บาท
วันที่ประกาศ: 02/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์:  0-2590-5824         โทรสาร: 0-2590-5004
ผู้ทำการบันทึก: วีระพงศ์ วงศ์ใหญ่
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1TOR 1 of 3TOR_TAWANDANG_optimize_rev1.pdf
2TOR 2 of 3รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามBOQ.pdf
3TOR 3 of 3BOQ.xlsx
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น