logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(บ)-043-2562
เรื่อง
ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (IP-PABX) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
52,044,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
025905314
โทรสาร
025905307
ผู้บันทึกข้อมูล
อรทัย แสงทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสเปค IP-PABX.pdf
2ราคากลางราคากลาง ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP-PABX.pdf
3ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น