logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 บร.(บห.)EBD-002/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
๑. เสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑,๖๐๐ ต้น ๒. เสา คอร.ขนาด ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๕๕๐ ต้น ๓. เสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๕๕๐ ต้น ๔. เสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จํานวน ๗๐๐ ต้น ๕. เสา ตอม่อ คอร. ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จํานวน ๑๐๐ ต้น ๖. สมอบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร จํานวน ๑,๙๐๐ แผ่น ๗. คอน คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๑.๕๐ เมตร จํานวน ๑๐๐ ท่อน ๘. คอน คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร จํานวน ๓๕๐ ท่อน ๙. คอน คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร จํานวน ๗๐๐ ท่อน ๑๐. คอน คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตร จํานวน ๒๐๐ ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,370,773.50 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
e-mail
plookkwan.sea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์
044-617618 ต่อ 14210
โทรสาร
044614628
ผู้บันทึกข้อมูล
ปลูกขวัญ แสงแดง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงาน(TOR) กฟจ.บุรีรัมย์ขอบเขตงาน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น