logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ(น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
85,156,472.80 บาท
วันที่ประกาศ
19/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
suntaree.han@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053266419
โทรสาร
053266419
ผู้บันทึกข้อมูล
สุนทรี หาญยศ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาเลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-256262027071679_25620319104901_2.zip
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.006แบบเปิดเผยราคากลาง 18032562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น