logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2562
เรื่อง
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด
ประกาศครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,620,370.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
กวิตา ศรีบุญนาค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ TOR.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)ประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2562.pdf
3ใบแสดงราคากลางราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น