logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PAT-SCS-SCPS01/2019
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2562
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ดังนี้ สถานีไฟฟ้าหนองบัวลำภู หนองหาน ภูเก็ต 1 ภูเก็ต 2 กระบี่ 1 กระบี่ 2 สุไหงโกลก และระโนด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
171,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
28/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ควบคุม
e-mail
PAT.DIV@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ควบคุม ชั้น 15 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905545
โทรสาร
025905886
ผู้บันทึกข้อมูล
ณัฐวิชญ์ คำสวัสดิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา25620528 - ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างเงื่อนไขเฉพาะงาน25620528 - ร่างเงื่อนไขเฉพาะงาน SCPS62 Spec และ Demo.pdf
3Table of complianceTable of Compliance For SCPS_2019 (8 สถานี 62) และ Arc - รวม.pdf
4Specification สำหรับ Arc Protection05 - Spec RPRO-0112556_No4_No11_No15.pdf
5Bill of Materials25600513 - ตารางรวมสถานีไฟฟ้า และ BOM.pdf
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง01.2 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานปี 2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น