logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
62057301733
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณหน้า สฟ.เชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ำปิงบริเวณสะพานป่าตัน จ.เชียงใหม่ ตาม คพจ.1 และ คชฟ.3 3
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณหน้า สฟ.เชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ำปิงบริเวณสะพานป่าตัน จ.เชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และ โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
452,385,671.29 บาท
วันที่ประกาศ
27/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5826
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ฉัตรชัย จิรพัชรศิริเลิศ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศร่าง TOR ครั้ง ที่ 1 เชียงใหม่ 115 เควีร่างเอกสารประกวดราคา เชียงใหม่ 115 เควี.pdf
2การคำนวณราคากลางที่มาราคากลาง เชียงใหม่ 115 เควี.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น