logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ
รายละเอียด
รายการที่ 1-1020180001เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.จำนวน 1,000 ม้วน รายการที่ 2-1020180003เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จำนวน 1,000 ม้วน รายการที่ 3-1020200000ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.จำนวน 210 กก. รายการที่ 4 -1020200002ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จำนวน 30,060 กก. รายการที่ 5 -1020200003ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.จำนวน 11,000 เมตร รายการที่ 6 -1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จำนวน 400 ชุด รายการที่ 7 -1020300102พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.จำนวน 700 ชุด รายการที่ 8 -1020310001คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.จำนวน 300 ชุด รายการที่ 9 -1020310002คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.จำนวน 100 ชุด รายการที่ 10-1020320003 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม. จำนวน 700 ชุด รายการที่ 11-1020330000 เบลแคล้มป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.จำนวน 50 ชุด รายการที่ 12-1020330001เบลแคล้มป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.จำนวน 50 ชุด รายการที่ 13-1020330100ฮอทไลน์แคล้มป์ AL 25-50 ต.มม. จำนวน 100 ชุด รายการที่ 14-1020330101ฮอทไลน์แคล้มป์ AL 50-120 ต.มม. จำนวน 100 ชุด รายการที่ 15-1020400007หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จำนวน 200 อัน รายการที่ 16-1020440112เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 1,520 อัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,169,395.90 บาท
วันที่ประกาศ
12/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
nattita.tho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-242434 ต่อ 10326-7
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
ณัฐทิตา ทองลี
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น