logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
118,300,270.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
sujeemanas.pin@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมลวรรณ เฉลิมฤทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TORกฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น