logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.แม่ริม (กฟส.อ.แม่แตง) น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ กฟย.ช่อแล (เดิม) จำนวน 1200 ต้น 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ กม.14ถ.แม่มาลัย-ปาย จำนวน 600 ต้น 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ สฟฟ.แม่ริม จำนวน 568 ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
17,678,043.52 บาท
วันที่ประกาศ
30/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
amphon.dan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
71/6 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์
053-861203
โทรสาร
053-297176
ผู้บันทึกข้อมูล
อำพล แดงสด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป