logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.คพจ.1-24/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าลาดยาว) - สถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1
รายละเอียด
1) ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ระยะทางประมาณ 30.00 วงจร-กิโลเมตร 2) ดำเนินการก่อสร้างเสาคอนกรีต ขนาด 22 เมตร จำนวน 692 ต้น 3) ดำเนินการก่อสร้างเสาโครงเหล็ก จำนวน 4 ต้น 4) ดำเนินการติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
132,759,188.56 บาท
วันที่ประกาศ
08/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วยภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5828
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูมิพัฒน์ บรรดาจันทร์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ที่มาราคากลางที่มาราคากลาง.pdf
2TOR สายส่งบรรพตพิสัย (1-2)TOR สายส่ง บรรพตพิสัย 1-2.pdf
3TOR สายส่งบรรพตพิสัย (2-2)TOR สายส่ง บรรพตพิสัย 2-2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น