logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
รายละเอียด
1.เสา คอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 400 ต้น 2.เสา คอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 50 ต้น 3.เสา คอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 200 ต้น 4.เสา คอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 400 ต้น 5.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 1300 แผ่น 6.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 7.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 400 ท่อน 9. คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,520,772.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
tamasak.ser@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ที่อยู่ 69 ม.1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.พะเนา อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044218308
โทรสาร
044218198
ผู้บันทึกข้อมูล
ธรรมศักดิ์ เสรีกุล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR001-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพ.pdf
2Spec EGP.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น