logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-TFM-PTM 01/2018
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงหลังจากรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่2)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
290,612,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองหม้อแปลง
e-mail
pornthep.tan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองหม้อแปลง อาคาร 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์
025905609
โทรสาร
025905657
ผู้บันทึกข้อมูล
กาญจนา ขลิบทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา หลังจากประชาพิจารณ์ ครั้งที่2เอกสารประกวดราคา หลังจากประชาพิจารณ์ ครั้งที่2.pdf
2TOR_PH2TOR_PH2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น