logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAH ชช.011/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,429,943.82 บาท
วันที่ประกาศ
06/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
e-mail
woradakrong.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
034-339140-5 ต่อ 10328
โทรสาร
034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
วรฎากรอง นะวาระหะคุณ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางคอนกรีต จำนวน 15 รายการ1.แบบ ปปช. คอนกรีต.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาร่างประกาศประกวดราคาคอนกรีต 15 รายการ.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคาคอนกรีต 15 รายการ.pdf
4Spec คอนกรีต Spec คอนกรีต ชช011.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น