logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด
1.1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 600 ต้น 2.1000010002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น 3. เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 300 ต้น 4.1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1,000 ต้น 5.1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 500 ต้น 6.1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 250 ต้น 7.1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร จำนวน 150 ต้น 8.1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 800 ท่อน 9.1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 300 ท่อน 10.1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 700 ท่อน 11.1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 600 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,657,023.50 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
duangdao.tha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป ตึก 1 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 83 ซอยชยางกูร42 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี -34000-
โทรศัพท์
045-316033-5
โทรสาร
045-316022
ผู้บันทึกข้อมูล
นวิยา ตังคโณบล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขต TOR คอนกรีตTOR e-bidding 2562.PDF
2ราคากลางผลิตภัณฑ์คอนกรีตราคากลาง ปอ.ฉ.2 อบ.คอนกรีต 001 2562.PDF
3Space ผลิตภัณฑ์คอนกรีตSpace คอนกรีต.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น