logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพจ.1-20/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าภูเขียว - สถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าภูเขียว - สถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ ตามแผนผังเลขที่ HB2-A1/613015 จำนวน 77 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
105,047,250.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ปารณ สันทัสนะโชค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ที่มาราคากลาง3.3 ปร.456-compressed.pdf
2เอกสาร TOR หนองบัวแดง ครั้งที่ 11.TOR บัวแดง ครั้งที่ 1.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น