logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,263,031.60 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 1. เสอ คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 290 ต้น 2. เสอ คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 400 ต้น 3. คอน คอร. สปันขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 350 ท่อน 4. สมอบกขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 500 แผ่น/patch
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,263,031.60 บาท
วันที่ประกาศ
25/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/01/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sarawut.kon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167
โทรสาร
053-246810
ผู้บันทึกข้อมูล
สราวุธ ก้องไตรภพ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน.pdf
3ราคากลางราคากลาง ปปช..pdf
4เงื่อนไขแนบเงื่อนไขคอนกรีตหน้าสุดท้าย.pdf
5สเปคเสา 12.20, 14.30 ม.2.เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
6คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม.5.คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00, 2.50.pdf
7แผ่นสมอบก8.แผ่นสมอบก คสล..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น