logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding013/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 54 รายการ
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 54 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,868,798.50 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
jiramas.boon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 หมู่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
074-262713
โทรสาร
074-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
จิระมาศ ถาวรกสิอนันต์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ร่างเอกสารประกวดราคาตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
22.ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
33.สเปค1.1010000304 - เหล็กรูปรางน้ำ 150x75x2500.pdf
44.สเปค2.1010050200 - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 100x50x3.2 mm 100 mm Long.pdf
55.สเปค3.1)1010110100 M-1-2018 BOLT12x35.pdf
66.สเปค3.1010050201 - ST Beam 100x100x3.2 mm 2 M Long - ติดตั้ง SF6.pdf
77.สเปค4.RHDW-011-2556- 54 รายการ.pdf
88.สเปค5.RHDW013-2554.pdf
99.Addendum6.e-bidding013ภาคผนวก (Addendum) รายละเอียดค่าความคลาดเคลื่อน.pdf
1010.เงื่อนไขเพิ่มเติม7เงื่อนไขเพิ่มเติม.pdf
1111.เงื่อนไขเพิ่มเติม8.Addendum_Lab.PDF
1212.เงื่อนไขเพิ่มเติม9.Addendum_Time.PDF
1313.เงื่อนไขเพิ่มเติม10.Addendum_Type test.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น