logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.1 กอก.(บก) 1/2562
เรื่อง
การจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับสัญญาจ้างประจำปี 2563-2564 กฟก.1
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
689,974,865.88 บาท
วันที่ประกาศ
12/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
e-mail
tkwanjira@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 46 ม.6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
035 241142
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
การิตา เธียรถาวร
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น