logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP ก.2/2561
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.2 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
468,627,316.62 บาท
วันที่ประกาศ
08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
e-mail
danuphol.kun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เลขที่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10961
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการ eGP.pdf
2รายละเอียดขอบเขตงาน เพิ่มเติมTOR-C2.2.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาประกาศจ้างเหมาบริการ.pdf
4เปิดเผยราคากลางpB0.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น