รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-LBP ก.2/2561
เรื่อง: จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.2 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 468,627,316.62 บาท
วันที่ประกาศ: 08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
อีเมล์แอดเดรส: danuphol.kun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี เลขที่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
 โทรศัพท์:  038-455086 ต่อ 10961         โทรสาร: 038-455280
ผู้ทำการบันทึก: ศศินุช ก๋งเอี่ยม
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการ eGP.pdf
2รายละเอียดขอบเขตงาน เพิ่มเติมTOR-C2.2.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาประกาศจ้างเหมาบริการ.pdf
4เปิดเผยราคากลางpB0.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น