logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3อน.(บห.)eb103/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(แผน 3และ4) ครั้งที่ 2 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน9 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,945,735.00 บาท
วันที่ประกาศ
12/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
e-mail
saowakon.niy@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
5/4 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์
056-512027
โทรสาร
056-513036
ผู้บันทึกข้อมูล
เสาวคนธ์ นิยมะจันทร์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เสปคเสา คอร.8,9,12,14,181.เสา คอร. 8, 9, 12, 14, 16, 18.pdf
2เสปค เสา คอร.12.20,14.30 เมตร2.เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
3เสา ตอม่อ คอร3.เสาตอม่อ คอร..pdf
4เสาตอม่อ คอร.24.เสาตอม่อ คอร.2.pdf
5คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00,2.50 เมตร5.คอน คอร.สปัน 0.12x0.12x2.00, 2.50.pdf
6คอน คอร.สปัน 010x0.10x1.50,2.50,3.20,0.12x0.12x3.00 เมตร6.คอน คอร.สปัน 0.10x0.10x1.50, 2.50, 3.20 ,0.12x0.12x3.00.pdf
7เสาตอม่อ8226-เสาตอม่อ.PDF
8เสาตอม่อสำหรับ เสา 12.20,14.30 8227-เสาตอม่อสำหรับ 12.20-14.30.PDF
9ประกาศร่างขอบเขตของงานประกาศร่างขอบเขตของงาน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น