logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.3 กกค.(ปก)026/2562
เรื่อง
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.3
รายละเอียด
ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.3 จังหวัดสมุทรสาคร และกาญจนบุรี จำนวน 4 สะพาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,815,258.00 บาท
วันที่ประกาศ
09/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม
e-mail
pisun.jit@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ชั้น 6 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
034-339139 ต่อ 10167
โทรสาร
034-339149
ผู้บันทึกข้อมูล
พิสันติ์ จิตต์ปลื้ม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TORเล่มเอกสารประกวดราคา TAC Lot 2.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป